no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/08D-09-LB

Uitgebracht op : 21/04/2009
Publicatie datum: 21/04/2009

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21 ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (6905/RNA-e, DWJ' 08/633)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 27 januari 2009 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 16 maart 2009, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt, volgens de considerans, er toe de bedragen, genoemd in artikel 2 van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21 ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering, aan te passen op basis van de stijging welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2008 aangeeft ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand augustus 2007.

Hogerbedoeld adviesverzoek heeft betrekking op zowel het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, (ontwerplandsbesluit) als de navolgende ontwerp-/andsbesluiten, houdende algemene maatregelen:

 • Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende a/gemene maatregelen, ter uitvoering
  van artikel 1 b van de Landsverordening Ziekteverzekering (6905/RNA-a);
 • Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering
  van artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (6905/RNA-b);
 • Het ontwerp-Iandsbesluit. houdende algemene maatregelen, ter uitvoering
  van de artikelen 11 , zevende lid, en 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-c);
 • Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering
  van de artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-d).

Het oordeel van de Raad over voormelde ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, is opgenomen in de adviezen van 21 april 2009 RvA no's. RN08-09-LB, RN08A-09-LB, RAl08B-09-LB en RA/08C-09-LB.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen

Algemeen
De Raad constateert dat de regering op een structurele manier de regeling strekkende tot indexering van pensioenbedragen, de bedragen van de toeslag en de premieinkomensgrenzen alsmede de vaststelling van het premiepercentage van de betreffende sociale verzekeringen niet tijdig vaststelt, met als gevolg dat aan de betrokken regelingen, waar in enkele daarvan belastende bepalingen zijn opgenomen, terugwerkende kracht dienen te worden verleend. Dit getuigt van het ontbreken van een algemeen beleid van de regering dat erop gericht is zoveel mogelijk te voorkomen dat aan belastende regelingen terugwerkende kracht worden verleend. Door het ontbreken van genoemd beleid worden de premieplichtigen al te vaak onnodig belast. De Raad is daarom de mening toegedaan dat de regering lichtvaardig oordeelt over de belasting voor de premieplichtigen. De Raad meent dat de regering het nodige had kunnen doen waardoor de wetgevingsprocedure van de onderhavige ontwerp-Iandsbesluit kon worden afgerond vóór 1 januari 2009. De Raad geeft de regering in overweging voormeld beleid vast te stellen en dienovereenkomstig te handelen.

Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit zal op een later tijdstip dan 1 januari 2009 worden uitgevaardigd. Dit laatste gegeven maakt volgens de Raad een aanpassing van de datum van inwerkingtreding van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit noodzakelijk. De Raad geeft de regering dan ook in overweging de inwerkingtredingsbepaling van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit als volgt te laten luiden: "Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 1januari 2009." Aangezien de verhoging van de premie-inkomensgrenzen belastend is, geeft de Raad de regering in overweging, in de nota's van toelichting te onderbouwen waarom in casu terugwerkende kracht niet bezwaarlijk is.

De nota van toelichting
In onderdeel "2. Financiële gevolgen" van de nota van toelichting behorende bij het
onderhavige ontwerp-Iandsbesluit wordt gesteld dat het moeilijk is een berekening te maken gebaseerd op een schatting, welke door verschillende factoren kan variëren. Als reden hiervoor wordt aangevoerd dat niet van tevoren kan worden weergegeven om hoeveel verzekerden het gaat die in het jaar 2009 geen dienstverband zullen hebben. De Raad kan niet inzien waarom een dergelijke schatting door de Sociale Verzekeringsbank niet gemaakt kan worden. De Raad acht een dergelijke schatting en vermelding in de nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit van de verwachte meeropbrengsten als gevolg van de indexering van de betrokken premie-inkomensgrenzen en uitkeringen belangrijk.

De Raad geeft in overweging voormelde schatting alsnog te maken en in de nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit de verwachte
meeropbrengsten te vermelden.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
De nota van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van een wetstechnische en redactionele opmerking.

De nota van toelichting
Onderdeel "1. Algemeen" van de nota van toelichting behorende bij het onderhavige
ontwerp-landsbesluit, waarin aangegeven is welke periode bepalend is voor de berekeningvan de stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, moet naar de mening vande Raad worden aangepast. De daarin opgenomen woorden "over de periode van augustus 2007 tot en met augustus 2008" moeten worden vervangen door de woorden "voor de maand augustus 2007 ten opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2008".

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerplandsbesluitvast te stellen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad. 21 april 2009