no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/09-13-LV

Uitgebracht op : 07/05/2013
Publicatie datum: 29/05/2013

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 (Eerste Suppletoire begroting 2013) (zaaknummer 2013/19924)

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 (Eerste Suppletoire begroting 2013) 
(zaaknummer 2013/19924)

Advies:   Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 4 april 2013 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 6 mei 2013, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Het ontwerp tot wijziging van de Begroting 2013 en de meerjarenbegroting

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Onder subfunctie “176301 Jeugdzorg” is een verhoging opgenomen van bijna NAf 1,77 miljoen (pagina 22 van het ontwerp). Ook op de meerjarenbegroting is een vergelijkbare verhoging waar te nemen. De verhoging gebeurt budgetneutraal door de subfunctie “176303 UO Bedrijfsvoer. en Kwal. Zorg” met een even groot bedrag te verlagen.
Op pagina 43 van de Algemene Beschouwingen, laatste alinea, staat dat het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn budgetneutrale wijzigingen heeft toegepast ter financiering van een verplichting van subsidie aan acht verschillende stichtingen. Er wordt niet onderbouwd waaruit die verplichtingen voortvloeien, terwijl juist elders ingekort wordt op subsidies.
De Raad adviseert de regering in de Algemene Beschouwingen meer specifiek aan te geven waaraan het extra bedrag opgenomen op subfunctie “176301 Jeugdzorg” zal worden besteed.

II. Inhoudelijke opmerkingen m.b.t. de memorie van toelichting

1. Inleiding
In de Algemene Beschouwingen staat in de eerste paragraaf onder “Inleiding” dat de vertaling van het beleid van de regering in de Begroting voor het dienstjaar 2013 (Begroting 2013) bij Suppletoire Begroting zou geschieden.
Uit het voorgaande volgt dat uit het voorliggende ontwerp ook het beleid van de nieuwe regering dient te blijken. Die “vertaling van het beleid van de (huidige) regering” is naar het oordeel van de Raad bij een aantal ministeries (bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie op pagina 14, of het Ministerie van Economische Ontwikkeling op pagina 19) duidelijk, maar “het vertaalde beleid” blijkt niet uit het cijfermatige gedeelte van de toelichting. Daarnaast verwacht de Raad dat de voorgenomen wetswijzigingen als gevolg van dat nieuwe beleid, ook in cijfermatige wijzigingen in de meerjarenbegroting resulteert. Dat laatste ontbreekt over het algemeen, behalve bij de belastingopbrengsten en een beperkt aantal ministeries.
De Raad adviseert de regering in de Algemene Beschouwingen meer aandacht te geven aan het uitwerken van het beleid zowel tekstueel als cijfermatig.

2. Ministerie van Financiën
De Raad juicht toe en onderstreept de publiek-private samenwerking tussen de regering en de Curaçao International Financial Center (CIFC) (pagina 50 van de Algemene Beschouwingen).
Uit de toelichting blijkt echter niet waar de bijdrage specifiek voor bestemd is en welke prestaties en resultaten en over welke termijn verwacht worden van de CIFC. De Raad acht het louter aangeven van de speerpunten van de CIFC in dit geval niet voldoende en adviseert de regering in de Algemene Beschouwingen daarop in te gaan.
De Raad adviseert daarnaast om voor wat betreft bedoelde samenwerking specifieke evaluatiemomenten in te bouwen om vast te stellen in hoeverre de beoogde doelstellingen gerealiseerd zijn.

Volgens de Algemene Beschouwingen zal in 2013 veel aandacht worden besteed aan een integrale hervorming van het belastingstelsel (pagina 51, laatste alinea, en pagina 52 van de Algemene Beschouwingen). De meeste wetswijzigingen voor bedoelde hervorming zullen volgens de Algemene Beschouwingen pas in de jaren na 2013 in werking treden.
De Raad adviseert de regering om tijdens het traject voor het wijzigen van het fiscaal systeem de weg te kiezen naar het vooraf verbreden van het maatschappelijk draagvlak door meer participatie van sociale partners in bedoeld traject. In verband daarmee adviseert de Raad de regering een goed uitgewerkte communicatieplan op te zetten ten behoeve van zowel de voorbereiding als de uitvoering van deze toekomstige wetswijzigingen.

III. Nota van Financiën

Op pagina 6 van de Nota van Financiën wordt voor de dienstjaren 2013 tot en met 2016 uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,1%.
Dit percentage is naar het oordeel van de Raad zowel in historisch als in huidig perspectief zeer laag. De Raad adviseert de regering na te gaan of genoemd percentage wellicht bijgesteld moet worden.

Op pagina 9 van de Nota van Financiën staat dat computer en randapparatuur evenals cosmetica niet onder de goederen en diensten met het hogere tarief van de omzetbelasting vallen. De aanpassingen die in het ontwerp worden voorgesteld hebben daarmee te maken en met het feit dat het gedifferentieerde tarief voor de omzetbelasting later dan gepland in werking is getreden.
De Raad merkt daarover op dat ook “make-up, bijouterieën, juwelen en sieraden en parfum, reuk- en toiletwaters” anders dan oorspronkelijk de bedoeling was en waarmee in de Begroting 2013 rekening is gehouden, niet onder de goederen en diensten met het hogere tarief van de omzetbelasting vallen.
Uit de Nota van Financiën leidt de Raad niet af welk bedrag gederfd wordt door het schrappen van laatstgenoemde goederen uit het oorspronkelijke ontwerp om het gedifferentieerd tarief voor de omzetbelasting te regelen. Evenmin wordt uit de Nota van Financiën duidelijk hoe het gederfde bedrag gecompenseerd zal worden.
De Raad adviseert de regering in de Nota van Financiën ook met bovengenoemd aspect rekening te houden.

Op pagina 9 van de Nota van Financiën staat voorts onder “Indirecte belastingen” dat de Zegelverordening zal worden aangepast, zodat er meer opbrengsten gegenereerd zullen worden.
Uit de tabel op pagina 10 van de Nota van Financiën wordt onder indirecte belastingen een verlaging verwacht onder “Overige”.
De Raad adviseert de regering aan te geven welke verlagingen onder “Overige” verwacht worden die de stijging van de opbrengsten als gevolg van de aanpassing van de Zegelverordening, teniet zullen doen.

De Raad adviseert de regering voorts er rekening mee te houden dat, vanwege de korte termijn om de invoering te regelen van de wijziging van het tarief van de omzetbelasting per 1 mei 2013, de opbrengsten wellicht minder zullen zijn dan in de Eerste Suppletoire Begroting 2013 wordt verwacht.
De Raad adviseert de regering om reeds nu in het ontwerp rekening te houden met het voorgaande.

Op pagina 53 van de Algemene Beschouwingen wordt een bedrag genoemd van NAf 2,0 miljoen. Dat bedrag komt niet voor in de tabel op pagina 14 van de Nota van Financiën.
De Raad vraagt de regering om de reden daarvoor aan te geven.

IV. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.


Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 7 mei 2013

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

___________________________ _____________________
mevr. mr. drs B. J. Doran-Scoop mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het ontwerp
De considerans
De Raad stelt voor de eerste overweging als volgt te doen luiden: “dat het wenselijk is om de nieuwe beleidsvoornemens van de regering te vertalen in de Begroting 2013;”.

In de tweede overweging dient “landsverordening comptabiliteit 2010” vervangen te worden door “Landsverordening comptabiliteit 2010”.

In de derde overweging dient tussen “belastingwetgeving” en “tariefdifferentiatie” het woord “betreffende” te worden ingevoegd.

b. Algemene Beschouwingen
Pagina 2
De “onderhavige landsverordening” dient telkens vervangen te worden door “de onderhavige ontwerplandsverordening”.

In de tweede alinea dient na “het College financieel toezicht” te worden ingevoegd “Curaçao en Sint Maarten”.

De laatste volzin op pagina 2 is taalkundig niet juist en dient herschreven te worden.

Pagina 27
In de derde alinea, derde volzin, dient het tweede woord “verder” geschrapt te worden.

Pagina 41
In de tweede volzin dient het woord “van” te worden ingevoegd tussen “ondervangen” en “de negatieve impact”.

Pagina 45
Onder punt 12 dient “gezond” vervangen te worden door “gezondheid”.

Pagina 46
In de laatste volzin dient het woord “te” geschrapt te worden.

Pagina 47
In de eerste alinea, tweede volzin, dient het tweede woord “het” geschrapt te worden.

Pagina 50
De Raad stelt voor in het laatste tekstblok, eerste volzin, “financiële sector” te vervangen door “financiële dienstverlening sector”.

Pagina 51
Onder de eerste tabel hoeft “CIFC” niet voluit geschreven te worden aangezien dat bij de eerste vermelding al is gebeurd (pagina 50, eerste volzin). Dit geldt ook voor pagina 53, tweede tekstblok.

Op pagina’s 51 en 52 van de Algemene Beschouwingen wordt hetzelfde bedrag op de kapitaaldienst aangeduid als “circa ANG 1,9 miljoen” en “circa ANG 2,0 miljoen”. Weliswaar geven beide bedragen het juiste bedrag “circa” aan en zijn zij beide juist, maar consistentie brengt minder verwarring.
De Raad stelt voor één “circa bedrag” te hanteren indien hetzelfde bedrag bedoeld wordt.

Pagina 52
De Raad stelt voor onder a “het stelsel” te vervangen door “ het belastingstelsel”.

De Raad stelt voor om de eerste afkorting “ANG” in de laatste alinea, tweede volzin te schrappen.

Pagina 53
In de tweede volzin van het laatste tekstblok dient “post” vervangen te worden door “post onvoorzien”.

c. De Nota van Financiën
Pagina 3
In de eerste alinea van de Nota van Financiën dient twee keer “de eerste Suppletoire Begroting 2014” vervangen te worden door “de eerste Suppletoire Begroting 2013”.

Pagina 9
In de laatste alinea wordt melding gemaakt van “de Nota van Wijziging op de eerste suppletoire begroting”.
De Raad heeft ter advisering ontvangen het onderhavige ontwerp Eerste Suppletoire Begroting 2013 en is niet op de hoogte van een op voorhand zijnde wijziging daarvan.
De Raad adviseert de regering het voorgaande te verduidelijken.

Pagina 14
De tweede volzin na de tweede bullitpoint is niet af. De Raad stelt voor deze volzin te verwijderen of af te maken.

Pagina 15
De laatste volzin is taalkundig niet correct. De Raad stelt voor de zin te herschrijven waarbij “Ministeries” niet met een hoofdletter moet worden geschreven.