no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/09-22-LB

Uitgebracht op : 26/04/2022
Publicatie datum: 17/08/2022

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o, v.s.b.o. (zaaknummer 2021/021921)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o, v.s.b.o.(zaaknummer 2021/021921)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 28 maart 2022 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 25 april 2022, bericht de Raad u als volgt.

                       I. Inhoudelijke opmerking ten aanzien van de nota van toelichting

Het ontbreken van een motivering

In artikel II van het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit landsexamens v.w.o, h.a.v.o., v.s.b.o. (hierna: het ontwerp) wordt bepaald dat het behaalde cijfer onderdeel zal blijven uitmaken van het combinatiecijfer bedoeld in artikel 30, zesde lid, onderdeel a, onder 2° van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. voor de kandidaten die vóór de inwerkingtreding van het (ontwerp)landsbesluit een voldoende behaald hebben voor het vak algemene natuurwetenschappen.

De grensdatum van de terugwerkende kracht is 1 augustus 2017 (zie artikel III van het ontwerp). Hierdoor is artikel 30, zesde lid, onderdeel a, onder 2° van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., zoals dit luidde vóór de datum van inwerkingtreding van dit (wijzigings)landsbesluit, voor het laatst toegepast in het schooljaar dat op 1 augustus 2016 is aangevangen en op 31 juli 2017 is geëindigd.  De Raad constateert dat in de nota van toelichting niet gemotiveerd is waarom het noodzakelijk is uitdrukkelijk in artikel II van het ontwerp te bepalen dat de samenstelling van het combinatiecijfer, waarin rekening is gehouden met het vak algemene natuurwetenschappen, van toepassing moet blijven op de groep van kandidaten, bedoeld in artikel II van het ontwerp.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de toelichting op artikel II van het ontwerp aan te vullen.

  1. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

De Raad van Advies heeft een aantal opmerkingen bij het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, en adviseert de regering daarmee rekening te houden voordat een besluit genomen wordt.

 

Willemstad, 26 april 2022

de Ondervoorzitter,                                                     de Secretaris,

 

____________________                                             _____________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                                mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/09-22-LB

Het ontwerp heeft de volgende wetstechnische onvolkomenheid.

Artikel II

Voorgesteld wordt om artikel II als volgt te wijzigen:

  • de woorden “voor inwerkingtreding” te vervangen door “vóór de datum van inwerkingtreding”;
  • tussen het woord “v.s.b.o.” en het punt achter de volzin de zinsnede “, zoals dat artikel luidde op de datum van inwerkingtreding van dit landsbesluit” in te voegen.