no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/10-21-LB

Uitgebracht op : 16/03/2021
Publicatie datum: 04/02/2022

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 2010) (zaaknummer 2020/039323)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 2010) (zaaknummer 2020/039323)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 22 februari 2021 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op  15 maart 2021, bericht de Raad u als volgt.

Inhoudelijke opmerking met betrekking tot de nota van toelichting

Terugwerkende kracht

Ingevolge artikel 3 van het ontwerplandsbesluit herdenkingsmunten 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 2010 (hierna: het ontwerp) werkt het landsbesluit terug tot en met 10 oktober  2020. Conform aanwijzing 126, eerste lid, van de Aanwijzing voor de regelgeving wordt aan een regeling slechts terugwerkende kracht verleend indien daarvoor een bijzondere reden bestaat. In de nota van toelichting staat dat er in dit geval voor terugwerkende kracht tot en met 10 oktober 2010 (bedoeld wordt “2020”) is gekozen, omdat er op die dag de herdenking van 10 jaar staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: het Koninkrijk) wordt gevierd. Het feit dat op 10 oktober 2020 het 10-jarige jubileum van de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk zou worden gevierd, is naar het oordeel van de Raad op zich geen valide (juridische) reden en was al geruime tijd vóór die datum bekend. Derhalve ontbreekt er in de nota van toelichting een onderbouwing om welke (juridische) reden aan het Landsbesluit herdenkingsmunten 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 2010 terugwerkende kracht tot en met 10 oktober 2020 wordt verleend. Daarbij merkt de Raad op dat de betreffende herdenkingsmunten op grond van artikel 1 van het ontwerp de hoedanigheid hebben van wettig betaalmiddel. Indien de herdenkingsmunten reeds zijn geslagen en op de markt zijn gebracht dan is het volgens de Raad om die reden juridisch wel noodzakelijk om terugwerkende kracht aan het onderhavige landsbesluit te verlenen zodat de herdenkingsmunten vanaf de datum waarop zij op de markt zijn gebracht de hoedanigheid hebben van herdenkingsmunt krachtens het onderhavige landsbesluit en zij tevens sinds die datum het karakter hebben van wettig betaalmiddel.

Zowel in de brief van Wetgeving en Juridische Zaken (hierna: WJZ) d.d. 4 november 2020, met kenmerk WJZ’20/0850WJZ, als in het advies van het Ministerie van Financiën d.d. 25 december 2020 (zaaknummer 2020/039323) staat dat de herdenkingsmunten ter viering van het 10-jarige jubileum van de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk reeds in omloop zijn gebracht. Dit gegeven is volgens de Raad voldoende om als bijzondere reden te dienen voor het verlenen van terugwerkende kracht aan het onderhavige landsbesluit. Conform het persbericht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: CBCS) nr. 2020-027 werden genoemde munten op 9 oktober 2020 en niet op 10 oktober 2020 in omloop gebracht. Rekening houdend met het vorenstaande stelt de Raad voor aan het onderhavige landsbesluit terugwerkende kracht te verlenen tot en met 9 oktober 2020.

De Raad adviseert de regering artikel 3 van het initiatiefontwerp en de nota van toelichting met inachtneming van het vorenstaande aan te passen.

Voorts blijkt uit bovengenoemde brief van WJZ dat een concept van het landsbesluit ter zake dit onderwerp door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten sinds medio april 2020 aan de Minister van Financiën is aangeboden. Daarin staat ook dat de CBCS graag had gewild dat dit landsbesluit vóór 10 oktober 2020 tot stand zou komen. Die wens is niet gerealiseerd omdat de wetgevingsprocedure inzake het ontwerp niet op tijd is opgestart. De reden voor de vertraging in het wetgevingstraject is echter onbekend. In verband hiermee verwijst de Raad de regering nogmaals naar zijn eerdere uitgebrachte adviezen waarin de Raad de bijzondere aandacht van de regering vraagt voor (de voortgangsbewaking van) het traject van de totstandkoming van wettelijke regelingen[1].

De Raad adviseert de regering met het vorenstaande rekening te houden.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 16 maart 2021

de Ondervoorzitter,                                                    de Secretaris,

____________________                                            _____________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                               mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/10-21-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1. Het ontwerp

De considerans

Volgens aanwijzing 91 van de Aanwijzingen voor de regelgeving moeten de overwegingen zo beknopt mogelijk worden geformuleerd. In de eerste overweging staat van welk materiaal het herdenkingsmunt ter ere van het 10-jarig jubileum van de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 bestaat. Het is niet nodig het muntmateriaal in de overweging te melden. Voorgesteld wordt daarom “vervaardigd van vernikkeld staal” in de eerste overweging te schrappen. 

Artikel 2

In het voorgestelde artikel 1 is opgenomen dat het herdenkingsmunt van vernikkeld staal is.  Ook in het voorgestelde artikel 2 staat dat het munt bedoeld in artikel 1 uit vernikkeld staal bestaat. Voorgesteld wordt hetzij in het voorgestelde artikel 1 alleen de hoeveelheid en het bedrag van de herdenkingsmunten op te nemen door “van vernikkeld staal” te schrappen hetzij in het voorgestelde artikel 2 de zinsnede “, bestaat uit vernikkeld staal” te schrappen en “van vernikkeld staal” in het voorgestelde artikel 1 te handhaven. 

Voetnoot

Voorgesteld wordt de vindplaats “P.B. 2010, no. 111” te vervangen door “A.B. 2010, no. 111”.

2. De nota van toelichting

Pagina 1

Voorgesteld wordt in het voorlaatste tekstblok, eerste volzin, “Landsbesluit herdenkingsmunten 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 2010” te vervangen door “Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 2010” en de laatst vermelde datum “10 oktober 2010” te vervangen door “9 oktober 2020”. 

Ook wordt voorgesteld in het voorlaatste tekstblok, laatste volzin, “10 oktober 2010” te vervangen door “9 oktober 2020”.

Voor de reden om de grensdatum van de verlening van terugwerkende kracht aan het onderhavige landsbesluit te stellen op 9 oktober 2020 wordt verwezen naar onderdeel “I. Inhoudelijke opmerking met betrekking tot de nota van toelichting” van dit advies.

 

[1] Zie onderdeel I. “1. De totstandkoming van het ontwerp” van het advies d.d. 17 december 2019 met kenmerk RvA no. RA/43-19-LV, over de ontwerplandsverordening, tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, de Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019) (zaaknummer 2019/052206) en het advies d.d. 18 december 2020 met kenmerk RvA no. RA/49-20-LB, over het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting (zaaknummer 2019/052742) en onderdeel I. “2. De voortgangsbewaking van ontwerpen van wettelijke regelingen” van het advies d.d. 21 december 2020 met kenmerk RvA no. RA/49-20-LB, over het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting (zaaknummer 2019/052742).