no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/11-12-LB

Uitgebracht op : 08/05/2012
Publicatie datum: 16/01/2013

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste juni 2008 ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.) (zaaknummer 2012/013728)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste juni 2008 ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.) 
(zaaknummer 2012/013728)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 26 april 2012, ontvangen d.d. 27 april 2012, om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 7 mei 2012, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Algemeen
Ook nu benadert de regering de Raad pas op het laatste moment voor advies, terwijl de regering ruim van tevoren wist dat voor het uitvoeren van haar beleidsvoornemen, het tot stand brengen van een wettelijke regeling noodzakelijk was. De Raad acht dit een zorgelijke tendens en wilt u er nogmaals op wijzen dat aan de Raad een redelijke adviestermijn moet worden gegund.

De Raad heeft thans, rekening houdend met het belang dat met de invoering van het onderhavige landsbesluit wordt gediend, spoedadvies uitgebracht.
II. Inhoudelijke opmerkingen

1. Het ontwerp
Voor wat betreft de tweede herkansing, bedoeld in artikel II van het ontwerp, is geen voorziening getroffen over bijvoorbeeld de termijn waarbinnen deze door de kandidaat die examen heeft afgelegd, moet worden aangevraagd. Daardoor is ook niet geregeld wanneer de uitslag van het examen definitief is.
De Raad adviseert om met betrekking tot de tweede herkansing, bedoeld in artikel II van het ontwerp, ook artikel 41 van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. van overeenkomstige toepassing te verklaren.

2. De nota van toelichting
Uit het gestelde in de nota van toelichting kan de Raad opmaken dat de betrokken scholen al geruime tijd op de hoogte zijn van de aanscherping van het normstellend karakter van het centraal examen. Volgens de nota van toelichting hebben deze scholen de leerlingen voorbereid op het komende centraal examen uitgaande van die aanscherping. Indien aangenomen kan worden dat de aankondiging van de aanscherping al geruime tijd aan de relevante partijen is gedaan, is er naar het oordeel van de Raad geen overwegend bezwaar tegen het verlenen van terugwerkende kracht aan dit landsbesluit.
In de nota van toelichting wordt geen rechtvaardiging gegeven voor het toekennen van terugwerkende kracht aan het onderhavige landsbesluit tot en met 1 mei 2012. In de bij de stukken gevoegde brief van de Sector-Directeur Algemene Zaken d.d. 26 april 2012 gericht aan de Minister van Algemene Zaken staat dat de examens (waarop het ontwerplandsbesluit betrekking heeft) op 11 mei beginnen.
De Raad adviseert om in de nota van toelichting de noodzaak van de terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2012 weer te geven.

III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 8 mei 2012

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

________________ ____________________
mr. C. M. Grüning mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/11-12-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp
Het opschrift
De Raad stelt voor om in het opschrift alleen de citeertitel van het te wijzigen landsbesluit op te nemen. Het opschrift komt alsdan te luiden “Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de ……….. tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.”

De aanhef
De Raad adviseert de aanhef in overeenstemming te brengen met artikel 8 van de Bekendmakingsverordening, met dien verstande dat: “DE GOUVERNEUR van Curaçao” wordt vervangen door “De Gouverneur van Curaçao”.

De considerans
In de tweede alinea moet “nornering” veranderd worden in “normering”.
In de derde alinea moeten de woorden “een stijgende tendens” vervangen worden door “een tendens” of “een stijgende lijn”.
De Raad adviseert voorts om de considerans beknopter te formuleren.

Artikel I
De aanhef van artikel I dient te luiden “Het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. wordt gewijzigd als volgt.”

In het eerste lid, onderdelen b en c, dient telkens te blijken dat het “nieuwe” zevende respectievelijk achtste lid gewijzigd wordt.

De Raad stelt voor om in het tweede lid de woorden die tussen aanhalingstekens zijn geplaatst te vervangen door: de zinsnede “is bij de bepaling van de uitslag artikel 36, eerste tot en met vijfde lid,”.

Artikel II
De Raad stelt voor om in de eerste volzin, de zinsnede “heeft voor het vak van de herkansing”, te wijzigen in “heeft voor het vak waarin herkansing is gedaan” en het woord “wijzigingslandsbesluit” te wijzigen in “landsbesluit”.

De nota van toelichting
Het opschrift
De Raad stelt voor om in het opschrift alleen de citeertitel van het te wijzigen landsbesluit op te nemen. Het opschrift komt alsdan te luiden “landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.”

Het onderdeel “1. Algemeen”
De Raad stelt voor om in de tweede volzin van de eerste alinea tussen het woord “houdt” en het woord “dat” het woord “in” in te voegen.

De Raad stelt voor om in de derde alinea te vermelden aan wie de brieven van de toenmalige minister belast met onderwijs gericht waren.

De Raad stelt tot slot voor om in de laatste alinea, derde volzin, het woord “extra” te schrappen.