no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/11-13-LV

Uitgebracht op : 07/06/2013
Publicatie datum: 20/12/2013

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (zaaknummer 2012/7493)

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 (Tweede Suppletoire begroting 2013) 

Advies:   Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 18 april 2013 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 3 juni 2013, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Inhoudelijke opmerkingen

1. Het ontwerp
Vervanging van het woord “geld” door “geld, de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen”
De Raad adviseert de regering om in artikel 2, zevende lid, en artikel 5, tweede lid, onder e, en derde lid, van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten, eveneens het woord “geld” te vervangen door “geld, de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen”.

2. De memorie van toelichting
a. Het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (tweede pagina)
De laatste volzin van het laatste tekstblok op de tweede pagina van de memorie van toelichting wekt de indruk dat het vaststellen van bedoeld landsbesluit, houdende algemene maatregelen, facultatief is.
De Raad merkt op dat uit de formulering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (hierna: Lv. MOT) blijkt, dat de vaststelling van het betreffende landsbesluit niet facultatief maar verplicht is gesteld. Verder merkt de Raad op dat, in tegenstelling tot hetgeen in de bovenbedoelde volzin staat, slechts het eerste lid van artikel 7 van de Lv. MOT, de grondslag vormt voor het betreffende landsbesluit.
De Raad adviseert de regering bedoelde volzin in de memorie van toelichting aan te passen met inachtneming van het bovenstaande.

b. Egmont meldpunten (derde pagina)
De Raad adviseert de regering om in de laatste volzin van het tekstblok, boven onderdeel “IV. Advies van de Raad van Advies” op de derde pagina van de memorie van toelichting, toe te lichten wat “Egmont meldpunten” zijn.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 7 juni 2013

de wnd. Ondervoorzitter,  de Secretaris,

 

______________________ _____________________
dhr. R. Gomes Casseres mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Het ontwerp heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

1. Het formulier van bekendmaking
De Raad attendeert de regering erop dat het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden bij Akte van Abdicatie d.d. 30 april 2013, is overgegaan op Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Om die reden dient in het formulier van bekendmaking niet meer te staan “IN NAAM DER KONINGIN”, zoals is aangegeven in de artikelen 7 en 8 van de Bekendmakingsverordening.
De Raad geeft de regering in overweging artikelen 7 en 8 van de Bekendmakingsverordening aan te passen met inachtneming van het bovenstaande.

2. Voetnoot op eerste pagina
De Raad merkt op dat de in de voetnoot vermelde aanduiding “G.T.” bij het publicatieblad P.B. 2002, no. 74, niet juist is, omdat dit publicatieblad deze aanduiding niet bevat.

De memorie van toelichting

Nummering van de pagina’s
Geadviseerd wordt de pagina’s van de memorie van toelichting te nummeren.

Het opschrift
In het opschrift dient “Grensoverschrijdende” te worden vervangen door “grensoverschrijdende”.

Eerste pagina
a. In de eerste volzin van het eerste tekstblok dient de zinsnede “en bijgevolg het misbruik van het Curaçaose financiële stelsel uit te sluiten” te worden geherformuleerd aangezien deze zinsnede, naar de mening van de Raad, niet correct is geformuleerd. In voornoemde volzin dienen tevens de woorden “van geld” te worden ingevoegd na het woord “witwassen”;
b. De Raad stelt voor de zinsnede “ambtenaren der invoerrechten en accijnzen” in de tweede volzin van het eerste tekstblok, te vervangen door “douaneambtenaren”;
c. In de laatste volzin van het eerste tekstblok dient de zinsnede “Meld punt Ongebruikelijke Transacties “ te worden vervangen door “Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (hierna: MOT)” en “in- en of doorvoer” door “in- , uit- en/of doorvoer”;
d. In de eerste volzin van het tweede tekstblok dient “Voor de in- en of doorvoeren” te worden vervangen door “Voor de in- , uit en/of doorvoer”;
e. In de tweede volzin van het tweede tekstblok dient de zinsnede “en worden in die verschijningsvorm gebruikt voor” te worden vervangen door “en kunnen in die verschijningsvorm worden gebruikt voor”;
f. In de laatste volzin van het tweede tekstblok dient “voorkomen” te worden vervangen door “voorkoming”;
g. Gezien de definitie in de eerste volzin van het eerste tekstblok van de memorie van toelichting (eerste pagina) dient in de eerste volzin van het laatste tekstblok op de eerste pagina van de memorie van toelichting “de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten” te worden vervangen door “de landsverordening”;
h. In de derde volzin van het laatste tekstblok dient “bepaald” te worden vervangen door “bepaalt”.

Tweede pagina
a. In het eerste tekstblok onder “III. Advies van de Sociaal Economische Raad (SER)” dient “het ontwerp landsverordening” te worden vervangen door “de ontwerplandsverordening”. Gezien de definitie in de eerste volzin op de eerste pagina van de memorie van toelichting, dient bedoeld tekstblok verder de zinsnede “tot wijziging van de landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (hierna: de landsverordening)” te worden vervangen door “tot wijziging van de landsverordening”.
b. In het laatste tekstblok dient:
1°. in de eerste volzin het woord “is” te worden ingevoegd tussen de woorden “niet” en “inbegrepen”,
2°. in de derde volzin “het” te worden ingevoegd tussen de woorden “In” en “tweede”, en dient het woord “is” na het woord “aanbeveling” te worden geschrapt,
3°. in de vierde volzin de zinsnede “Het monitoren van in en uitgang van vervoer” te worden geherformuleerd omdat deze zinsnede, naar de mening van de Raad, niet correct is geformuleerd,
4°. in de zesde volzin:
– vóór het woord “Regering” het woord “De” te worden vermeld,
– “artikel 3” te worden vervangen door “artikel 4, tweede lid”
– “het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (hierna: het MOT)” te worden vervangen door “het MOT”, en
-“de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten” door “de landsverordening”,
5°. in onderdeel “1” van de zevende volzin, de zinsnede “uit de register van het Meldpunt” te worden vervangen door “uit het register van het MOT”.

Derde pagina
a. In de eerste volzin van het eerste tekstblok dient het woord “kan” na het woord “Koninkrijk” te worden ingevoegd;
b. In de tweede volzin van het tweede tekstblok dient “Vermeldt” te worden vervangen door “Vermeld”;
c. In de derde volzin van het tweede tekstblok dient in plaats van “men” te worden aangegeven welk (bestuurs)orgaan had besloten tot het verkleinen van de ED-card;
d. Geadviseerd wordt de vijfde volzin van het tweede tekstblok, beginnende met “De SER vraagt”, te herformuleren omdat deze volzin, naar de mening van de Raad, moeilijk te volgen is;
e. In de zesde volzin dient:
1°. “vermeldt” te worden vervangen door “vermeld”,
2°. de zinsnede “dat het MOT registreert, bewerkt en analyseert alle binnenkomende meldingen” te worden vervangen door “dat het MOT alle binnenkomende meldingen registreert, bewerkt en analyseert”, en
3°. “voor de voorkoming en opsporing van het witwassen” te worden vervangen door “ter voorkoming en opsporing van het witwassen van geld”;
f. In de negende volzin dient “transactie” te worden vervangen door “transacties”.