no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/12-08

Uitgebracht op : 09/04/2008
Publicatie datum: 09/04/2008

Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 12 van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989 (6057/RNA, RvA no. LB/03-08, DWJ' 07/698)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 17 maart 2008 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 7 april 2008, bericht de Raad u als volgt.

Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 12 van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989 strekt, volgens de considerans, ertoe ter viering van het (Internationale) Jaar van de Dolfijn, gouden munten met het karakter van wettig betaalmiddel uit te geven.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Concluderend heeft de Raad geen bedenkingen tegen bovenaangehaald ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, en geeft de regering in overweging conform de daarin opgenomen voorstellen te besluiten.

Willemstad, 9 april 2008