no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/12-16-LB

Uitgebracht op : 11/05/2016
Publicatie datum: 11/01/2017

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2.4, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie (Landsbesluit procedureregels voordracht leden FTAC) (zaaknummer 2015/052412)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2.4, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie (Landsbesluit procedureregels voordracht leden FTAC) 
(zaaknummer 2015/052412)

Advies:  Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 4 maart 2016 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 9 mei 2016, bericht de Raad u als volgt.               

I.  Inhoudelijke opmerkingen

Het ontwerp

Artikel 1

Ingevolge artikel 2.4, eerste lid van de Landsverordening inzake concurrentie wordt de benoemingscommissie bij ministeriële beschikking ingesteld. Overeenkomstig het tweede lid van genoemd artikel dienen de procedureregels met betrekking tot de voordracht in het onderhavige landsbesluit te worden vastgesteld. Het bepaalde in artikel 1, tweede lid van het ontwerp handelende over de samenstelling van de benoemingscommissie kan niet beschouwd worden als een procedureregel in de zin van artikel 2.4, tweede lid van de Landsverordening inzake concurrentie en is bovendien reeds geregeld in genoemde landsverordening. Volgens aanwijzing 82 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (hierna: Awr) worden in een regeling tenzij dit onvermijdelijk is, bepalingen uit een andere regeling, die hetzelfde onderwerp regelen niet herhaald. Een herhaling van bovengenoemde bepaling in het ontwerp is volgens de Raad niet onvermijdelijk.

Om bovengenoemde reden adviseert de Raad de regering het voorgestelde artikel 1, tweede lid te schrappen.

Artikel 2

1°. Integriteitsonderzoek

Ingevolge artikel 2.4, tweede lid, onderdeel c van de Landsverordening inzake concurrentie dient in ieder geval in het landsbesluit te worden opgenomen dat het integriteitsonderzoek verplicht is. Uit het voorgestelde artikel 2, zesde lid is niet duidelijk op te maken om welk integriteitsonderzoek het hier gaat en dat genoemd onderzoek verplicht is. De Raad meent dat uit de formulering van genoemd artikel dat duidelijker moet blijken.

De Raad adviseert de regering in het voorgestelde artikel 2, zesde lid naar artikel 2.4, tweede lid, onderdeel c van de Landsverordening inzake concurrentie te verwijzen en dezelfde terminologie te gebruiken die in dat artikel is gebruikt, zodat duidelijk wordt dat het integriteitsonderzoek verplicht is.

2°. Schriftelijk verklaring betreffende zakelijke belangen

In het voorgestelde artikel 2, zevende lid, staat dat de gekozen kandidaat de schriftelijke verklaring betreffende zakelijke belangen, bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie aan de benoemingscommissie dient te overleggen. Uit artikel 2.6, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie volgt echter dat het voor te dragen lid naast het afleggen van een schriftelijke verklaring aan de benoemingscommissie over zijn zakelijke belangen ook een schriftelijke verklaring over zijn overige vermogensbestanddelen en nevenfuncties en nevenwerkzaamheden en, indien van toepassing, die van zijn echtgenoot of partner aan de benoemingscommissie dient af te leggen.  

De Raad adviseert de regering het voorgestelde artikel 2, zevende lid met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.

Artikel 3

Op grond van het voorgestelde artikel 3, tweede lid draagt de Minister van Economische Ontwikkeling na de adviseur, bedoeld in artikel 1,  onderdeel a, van de Landsverordening corporate governance, te hebben gehoord het nieuwe lid van de Fair Trade Authority Curaçao, bedoeld in artikel 2.1. van de Landsverordening inzake concurrentie (hierna: FTAC), voor ter benoeming bij landsbesluit. In dit artikellid is niet gespecifieerd aan wie dit moet geschieden. Ook is onduidelijk of artikel 4, eerste lid, onderdeel j, van het Reglement van orde voor de Raad van Ministers in dit geval in acht moet worden genomen.

De Raad adviseert de regering het voorgestelde artikel 3 met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.

Artikel 4

In het voorgestelde artikel 4 staat dat het externe werving- en selectie adviesbureau tevens belast wordt met de administratieve coördinatie en afhandeling van de wervingsprocedure. Het is volgens de Raad niet duidelijk om welk externe werving- en selectie adviesbureau het gaat.

De Raad adviseert de regering in het voorgestelde artikel 4 naar het betreffende artikel te verwijzen waarin het betreffende adviesbureau wordt omschreven.

Artikel 5

Het voorgestelde artikel 5 schrijft voor uit welke soorten onderzoeken het integriteitsonderzoek bestaat. Het is volgens de Raad niet duidelijk om welk integriteitsonderzoek het in punt 4 van genoemd artikel gaat.

De Raad adviseert de regering het voorgestelde artikel 5 met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.

Artikel 6

In het voorgestelde artikel 6 staat dat de kosten voor werving en selectie van de eerste leden van de FTAC ten laste van het Ministerie van Economische Ontwikkeling komen. Gezien het bepaalde in artikel 11 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 dienen de financiële gevolgen voor het Land verbonden aan een ontwerpregeling in een financiële paragraaf te worden opgenomen.

De Raad adviseert de regering het voorgestelde artikel 6 te schrappen en het onderdeel “Financiële gevolgen” van de nota van toelichting met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.

2.   De nota van toelichting

Onderdeel “Financiële gevolgen”

In het onderdeel “Financiële gevolgen” van de nota van toelichting staat dat het vaststellen van de profielschets geen financiële gevolgen heeft. Opgemerkt zij dat dit landbesluit geen betrekking heeft op regels inzake de profielschets van de leden van de FTAC maar op de procedureregels voor de voordracht van de leden van de FTAC.

De Raad adviseert de regering de nota van toelichting met inachtneming van het vorenstaande aan te passen.

 

II.  Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerking van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

 

Willemstad, 11 mei 2016,

de fungerend Ondervoorzitter,                            de Secretaris,

__________________                                        ____________________

mevr. mr. L.M. Dindial                                         mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

Algemeen

Artikel 2.4, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie bepaalt welke procedureregels in ieder geval in het ontwerp moet worden opgenomen. Opgemerkt wordt dat in het ontwerp niet dezelfde terminologie wordt gebruikt als die in artikel 2.5, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie. Ingevolge aanwijzing 42 van de Awr wordt in een uitvoeringsregeling dezelfde terminologie gebruikt als in de regeling waarop zij is gebaseerd. De Raad noemt de volgende voorbeelden:

in het voorgestelde artikel 1, vierde en vijfde lid wordt de term “wervingsadvertentie” gebruikt terwijl in artikel 2.4, tweede lid, onderdeel a, van de Landsverordening inzake concurrentie de term “sollicitatieoproep” wordt gebezigd;
in het voorgestelde artikel 2, eerste lid, wordt de term “brieven” gebezigd terwijl in bovengenoemde landsverordening van “sollicitatiebrieven” wordt gesproken.

Voorgesteld wordt in het ontwerp en de nota van toelichting “de commissie”, telkens te vervangen door “de benoemingscommissie”.

Ook wordt, gezien artikel 1, onderdeel m, van de Landsverordening inzake concurrentie voorgesteld “Minister” in het ontwerp telkens te vervangen door “minister”.

De considerans

Voorgesteld wordt in de considerans “ter uitvoering van artikel 2.4, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie” te schrappen.

In artikel 2.4, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie is voor de vaststelling van het onderhavige landsbesluit de verplichting tot het horen van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten opgenomen. Om deze reden wordt voorgesteld om de volgende overweging in de considerans op te nemen:

dat artikel 2.4, tweede lid, aanhef, van de Landsverordening inzake concurrentie in acht is genomen;

De aanhef

Gezien het bepaalde in artikel 8 van de Bekendmakingsverordening dient de volgende aanhef geschrapt te worden.

“Gelet op: het advies van de SBTNO dd. 4 januari 2016, nr. 04012016.01;”

Artikel 2

Opgemerkt zij dat het voorgestelde artikel 2, tweede lid tot en met zesde lid in lijdende vorm is geformuleerd. Voorgesteld wordt genoemde artikelleden in de bedrijvende vorm te formuleren. De Raad geeft de volgende illustratie: Het tweede lid van het voorgestelde artikel 2 wordt dan: De geselecteerde kandidaten ontvangen na afronding van de selectie van de sollicitatiebrieven een uitnodiging voor een interview.

Artikel 7

Voorgesteld wordt artikel 7 van het ontwerp overeenkomstig aanwijzing 140 van de Awr te formuleren.

De nota van toelichting

Pagina 1

Voorgesteld wordt in de nota van toelichting, overeenkomstig aanwijzing 161 van de Awr heldere en bondige taal te gebruiken. In het derde tekstblok, bijvoorbeeld kan de derde volzin in de bedrijvende vorm worden geformuleerd.

Voorgesteld wordt in het derde tekstblok, vijfde volzin van onderaf het woord “er” te schrappen.