no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/13-12-LV

Uitgebracht op : 24/05/2012
Publicatie datum: 12/11/2013

Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad (zaaknummer 2011/052001)

Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad 
(zaaknummer 2011/052001)

Advies: Met verwijzing naar uw spoed adviesverzoek d.d. 4 mei 2012 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 21 mei 2012, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Inhoudelijke opmerkingen

Artikel I van het ontwerp
Volgens de toelichting op artikel 18 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad is in dit artikel een overgangsbepaling opgenomen. (noot 1)  In het ontwerp wordt voorgesteld om de personen die na 10 oktober 2010 op grond van artikel 18, eerste lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad als voorzitter en lid van de Sociaal Economische Raad (SER) zijn aangebleven, met terugwerkende kracht (weer) voorzitter en lid te doen zijn van de SER vanaf 10 oktober 2010 tot een niet in het voorgestelde artikel 18, eerste lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad zelf, maar bij landsbesluit te bepalen moment.

De Raad heeft er begrip voor dat men, zoals uit de memorie van toelichting blijkt, kennelijk wilde wachten met het benoemen van de nieuwe leden van de SER volgens de normale procedure van (een eventueel nieuw) artikel 3 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad, totdat een beslissing zou zijn genomen omtrent een in februari 2011 door de SER aan de regering voorgestelde wijziging van de samenstelling van de SER als opgenomen in genoemd artikel. Gezien de tijd die sinds indiening van het voorstel aan de regering is verlopen, acht de Raad het raadzaam om vaart te maken met een eventuele wijziging van laatstgenoemd artikel. 

De Raad stelt voor om bij de vaststelling van het einde van de zittingsperiode, zoals voorgesteld in artikel 18, eerste lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad, aan te sluiten bij de systematiek van artikel 7 van genoemde landsverordening waarin wordt bepaald dat de leden van de SER om de twee jaar aftreden. Gerekend vanaf de dag waarop het ontwerp terug zou moeten werken – 10 oktober 2010 – betekent dit dat de zittingsperiode uiterlijk 9 oktober 2012 moet zijn geëindigd.
De Raad adviseert om artikel I van het ontwerp in bovenbedoelde zin aan te passen.

De Raad constateert voorts dat in het voorgestelde artikel niet wordt bepaald wie moet zorgdragen voor een adequate samenstelling van de SER na verloop van de termijn bedoeld in het voorgestelde artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad.
De Raad adviseert om met het voorgaande rekening te houden.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 24 mei 2012

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

________________ ____________________
mr. C. M. Grüning mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

(1) Zie het algemeen deel van de toelichting op de nota van wijziging op de ontwerpeilandsverordening tot vaststelling van diverse ontwerp-landsverordeningen ten behoeve van het land Curaçao (Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao).

  

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp
De considerans
De Raad adviseert om het woord “vervangen” te veranderen in “wijzigen” en om in de considerans aan te geven wat het doel is van de wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad.

Artikel I
De Raad stelt voor om de aanhef van artikel I als volgt te doen luiden:
“Artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad komt te luiden als volgt:”

Ondertekening
De onderhavige landsverordening dient ondertekend te worden door de Minister van Algemene Zaken.

De memorie van toelichting
Algemeen
De Raad stelt voor om in het onderdeel “I. Algemeen”, derde alinea, de “Curaçaose leden” te vervangen door “de zittende leden die door Curaçao zijn voorgedragen en namens Curaçao zitting hebben in deze Raad”.

Financiële consequenties
De Raad adviseert om in het onderdeel “II. Financiële consequenties” “het dienstjaar 2011” te vervangen door “ de dienstjaren 2010, 2011 en 2012”.

Ondertekening
De memorie van toelichting dient ondertekend te worden door de Minister van Algemene Zaken.