no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA 15-11-LB

Uitgebracht op : 08/06/2011
Publicatie datum: 07/09/2011

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16°, en artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit aanwijzing, diensten, gegevens en toezichthouders Landsverordening identificatie bij dienstverlening) (Zaaknummer 2010/102359)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16°, en artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit aanwijzing, diensten, gegevens en toezichthouders Landsverordening identificatie bij dienstverlening) 
(Zaaknummer 2010/102359)

Advies:  Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 21 maart 2011 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 6 juni 2011, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerplandsbesluit strekt, volgens de considerans, ertoe andere diensten aan te wijzen waarop de Landsverordening identificatie bij dienstverlening van toepassing is, alsmede de gegevens, bedoeld in artikel 6, onderdeel d, onder 12°, en de toezichthouder, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van genoemde landsverordening aan te wijzen.

Dit adviesverzoek betreft twee ontwerpen, namelijk het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen en het ontwerplandsbesluit aanwijzing diensten en toezichthouders Landsverordening melding ongebruikelijke transacties. Het oordeel van de Raad over laatstgenoemd ontwerplandsbesluit is opgenomen in het advies d.d. 8 juni 2011, RvA no. RA/15A-11-LB.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerking.

1. Kostendoorberekening

Blijkens de nota van toelichting kan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de Bank) thans voor een groot deel de kosten verbonden aan haar taken op grond van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) verhalen op de instellingen die onder haar toezicht staan. In de nota van toelichting zijn echter die kosten niet gepreciseerd. Ook is niet aangegeven op grond waarvan de Bank bevoegd is genoemde kosten door te berekenen

aan genoemde instellingen. De Raad heeft in ieder geval voor de doorberekening van de toezichtkosten van de Bank geen grondslag in de LID aangetroffen. Doorberekening van genoemde kosten door de Bank aan genoemde instellingen kan volgens de Raad slechts indien hiervoor een wettelijke grondslag bestaat.
De Raad adviseert de regering voor zover de door de Bank aan de instellingen doorberekende kosten toezichtkosten betreffen om genoemde passage in de nota van toelichting te schrappen.

2. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met de vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 8 juni 2011

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

_________________ ____________________
Mr. C.M. Grüning mevr. mr. C.M. Raphaëla
 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/15-11-LB

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp
Het opschrift
De Raad constateert dat het ontwerp mede ter uitvoering strekt van artikel 6, onderdeel d, onder 12° van de LID . Echter blijkt dit niet uit het opschrift.
De Raad adviseert het opschrift aan te passen:

De aanhef
De Raad adviseert de aanhef in overeenstemming te brengen met artikel 8 van de Bekendmakingsverordening, met dien verstande dat: “DE GOUVERNEUR van Curaçao” wordt vervangen door “De Gouverneur van Curaçao”.

Artikel 2
In het voorgestelde artikel 2, onderdeel d, wordt het begrip “financiële leasing” gebruikt terwijl in het derde tekstblok, laatste volzin, van de nota van toelichting het begrip “financial leasing” wordt gebruikt.
De Raad adviseert zowel in genoemd artikelonderdeel als in de nota van toelichting hetzelfde begrip te gebruiken.

De nota van toelichting
Pagina 1
In het eerste tekstblok dient in de laatste volzin “Landsbesluit” vervangen te worden door
“landsbesluit”.

In artikel 1, onderdeel e, van het ontwerp wordt het begrip “factoringdiensten” en niet het begrip “factoring” gedefinieerd. In het tweede tekstblok dient daarom in de voorlaatste volzin “factoring” vervangen te worden door “factoringdiensten” en tussen aanhalingstekens te worden geplaatst.

Voorts merkt de Raad op dat in het ontwerplandsbesluit aanwijzing diensten en toezichthouders Landsverordening melding ongebruikelijke transacties laatstgenoemd begrip los van elkaar en niet aan elkaar is geschreven.
De Raad adviseert in de manier van schrijven van dat begrip consistent te zijn door in beide ontwerpen en de nota’s van toelichting dat begrip op dezelfde wijze te schrijven.

Ook dient in de laatste volzin van het tweede tekstblok “dienst” vervangen te worden door “diensten”.

In het laatste tekstblok dient in de zevende regel “onderdeel a” vervangen te worden door “onderdeel b”.

Pagina 2
In het eerste tekstblok dient na “Lv LID,” het woord “geldt” te worden ingevoegd.

In het derde tekstblok, laatste volzin, staat dat financiële leaseregelingen met betrekking tot consumentenproducten niet onder “financial leasing” valt. Er wordt echter niet aangegeven waarom genoemde dienst niet daaronder valt.
De Raad adviseert te motiveren waarom genoemde dienst niet onder “financial leasing” valt.

Pagina 3
In het laatste tekstblok dient in de eerste volzin “ het Land” te worden geschrapt. Ook dient de verwijzing in deze volzin naar een advies van een ambtelijke dienst achterwege te worden gelaten.