no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/16C-09-RW

Uitgebracht op : 26/08/2009
Publicatie datum: 28/06/2011

Ontwerp-Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten(1206/RNA, DWJ 09’/107)

Advies:  Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 25 maart 2009 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 24 augustus 2009, bericht de Raad u als volgt.

Het ontwerp-Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten strekt, volgens de considerans, ertoe in verband met het verkrijgen door Sint Maarten van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2, tweede en derde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk.

Bestudering van het onderhavige voorstel van rijkswet alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen
Het ontwerp
Artikel 21
Ingevolge het voorgestelde artikel 21, eerste volzin, van het onderhavige voorstel van rijkswet stelt de Gouverneur een landsverordening en een aan hem voorgedragen landsbesluit niet vast, wanneer hij de verordening of het besluit in strijd acht met de in voornoemd artikel genoemde regelingen dan wel met belangen, waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is. Het voorgestelde artikel 22, eerste lid, van het onderhavige voorstel van rijkswet – op grond waarvan elke vastgestelde wetgevende maatregelen naar de regering van het Koninkrijk moet worden gezonden – heeft slechts betrekking op een vastgestelde landsverordening en een vastgesteld landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
Indien onder het begrip “landsbesluit” in het voorgestelde artikel 21, eerste volzin, van het onderhavige voorstel van rijkswet een landsbesluit sec en een landbesluit, houdende algemene maatregelen, vallen, stelt de Raad voor om voor de duidelijkheid het woord “landsbesluit” te vervangen door: landsbesluit en landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Wetstechnische opmerking
Blijkens de memorie van toelichting zijn de Reglementen voor de Gouverneurs van Aruba en de Nederlandse Antillen als uitgangspunt genomen bij het onderhavige voorstel van rijkswet. In de memorie van toelichting wordt daarom slechts artikelsgewijs toegelicht op welke punten het voorgestelde Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten afwijkt van de Reglementen voor de Gouverneurs van Aruba en de Nederlandse Antillen. Volgens de memorie van toelichting behoeven de artikelen die niet afwijken van bovengenoemde reglementen geen toelichting. De Raad constateert evenwel dat de artikelen die afwijken van de Reglementen voor de Gouverneurs van Aruba en de Nederlandse Antillen slechts vijf in getal zijn. De Raad vindt dat niet uit het oog moet worden verloren dat het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen dateert uit het jaar 1955 en meermalen is gewijzigd. Bovendien zijn de parlementaire stukken die uit dit jaartal dateren digitaal niet beschikbaar.
De Raad acht daarom uit oogpunt van zelfstandige leesbaarheid van de toelichting gewenst dat hetzij in de onderhavige toelichting verwezen wordt naar de vindplaats van de parlementaire stukken waarin de toelichting op de overige artikelen is opgenomen hetzij de toelichting op de overige 23 artikelen van het onderhavige voorstel van rijkswet inhoudelijk wordt uitgeschreven.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging in te stemmen met de aanbieding van het onderhavige voorstel van rijkswet aan de parlementen van de landen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 26 augustus 2009

de Ondervoorzitter,                                      de Secretaris,

 

______________________                            ___________________
Prof. mr. F.B.M. Kunneman                       mevr. mr. C.M. Raphaëla