no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/18-11-LV

Uitgebracht op : 14/06/2011
Publicatie datum: 01/07/2011

Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Zitting 2010-2011)(Zaaknummer 2011/041038)

Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Zitting 2010-2011)(Zaaknummer 2011/041038)

Advies:  Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 12 mei 2011, om het oordeel van de Raad inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 13 juni 2011, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van de onderhavige ontwerpnota en de bijbehorende toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

1. Algemene opmerkingen

a. Realisering fiscale voornemens

De onderhavige ontwerpnota van wijziging strekt ertoe de gevolgen van de fiscale voornemens voor het jaar 2011 zoals verwerkt in de ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011 tot uitdrukking te brengen in de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Begroting 2011). De Raad heeft al in zijn advies d.d. 19 mei 2011, RvA no. RA/18-11-LV over laatstgenoemd ontwerp, aangegeven positief te staan tegenover de beleidsuitgangspunten van de regering met betrekking tot de belastingherziening, zoals uitgewerkt in “Programa di Gobernashon 2010-2014” en het “Belastingplan 2011-2014 Pais Kòrsou” (Belastingplan).

b. Sociale zekerheid

Op pagina 13 van de Nota van Financiën is in het laatste tekstblok, laatste volzin, opgenomen dat een landsbesluit zal worden opgesteld met betrekking tot de verhoging met 3% van de uitkeringen van diegenen die een inkomen genieten bestaande uit uitsluitend AOV, AWW of een sociale uitkering (algemene bijstand als bedoeld in de Eilandsverordening verlening bijstand
Curaçao 2008). De Raad heeft op pagina 2 van zijn advies RvA no. RA/16- 11-LV d.d.19 mei 2011 met betrekking tot de ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011 geadviseerd om bedoeld landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zo spoedig mogelijk vast te stellen, teneinde dit landsbesluit tegelijk met de nog vast te stellen Landsverordening belastingvoorzieningen 2011 in werking te doen treden. De Raad heeft bedoeld landsbesluit, houdende algemene maatregelen, nog niet voor advies ontvangen. De Raad adviseert nogmaals om bedoeld landsbesluit zo spoedig mogelijk vast te stellen, teneinde dit landsbesluit tegelijk met de nog vast te stellen Landsverordening belastingvoorzieningen 2011 in werking te doen treden.

2. Overige opmerkingen met betrekking tot de Nota van Financiën

a. Belastingen

Pagina 8
Op pagina 8, onder “Directe belastingen”, eerste tekstblok, dient in de laatste volzin “winstbelasting-tarief” vervangen te worden door “winst- en inkomstenbelastingtarieven”. Er zijn immers ook ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen.

Op pagina 8, onder “Loon- en inkomstenbelasting” dient in de eerste regel van de tweede alinea het woord “de inkeerregeling” te worden vervangen door “de in de ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011 voorgestelde inkeerregeling”. Er bestaat immers op grond van artikel 26 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen reeds een inkeerregeling waardoor het noodzakelijk is de hier bedoelde regeling nader aan te duiden.

Pagina’s 8 en 9
Afgaande op het gestelde op pagina’s 8 en 9 van de Nota van Financiën met betrekking tot de inkeerregeling lijkt de regering slechts oog te hebben voor buitenlandse vermogens en inkomsten. Het is voor de Raad niet duidelijk of in het geraamde bedrag van circa NAf. 3,1 miljoen, dat in de dertiende regel in het eerste tekstblok op pagina 9 genoemd wordt, geïncorporeerd zijn de opbrengsten die samenhangen met verzwegen binnenlandse vermogens en inkomsten. De Raad adviseert de regering het voorgaande na te gaan.

Pagina 9
Op pagina 9, eerste tekstblok, elfde regel, dient het woord “rente” te worden vervangen door “opbrengsten” omdat de inkeerregeling ook op andere inkomstenvormen betrekking heeft.

Pagina’s 9 en 10
Op de pagina’s 9 en 10 wordt steeds gesproken van de belaste SPF/Trust. Dit is naar de mening van de Raad niet correct aangezien de Trust niet in ons rechtstelsel voorkomt.
De Raad adviseert om slechts te spreken van SPF.

Pagina 10
Op pagina 10, voorlaatste tekstblok, laatste volzin, wordt naar de mening van de Raad ten onrechte gesteld dat er sprake is van een omissie met betrekking tot het doen van de aangifte van de omzetbelasting. Bedoelde omissie slaat immers op de in de ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011 voorgestelde wijziging van het eerste lid van artikel 12 van de Landsverordening omzetbelasting 1999.
De Raad adviseert om voormelde zin weg te laten.

 

b. Sociale zekerheid

Pagina 13, eerste tekstblok, voorlaatste volzin
Op pagina 13 is in het eerste tekstblok, voorlaatste volzin opgenomen: “uitkeringen voor de burgers met alleen een uitkering”. De Raad is van oordeel dat het woord “uitkering” te vaag is. De Raad adviseert om te specificeren welke uitkering hier bedoeld wordt. De Raad is van oordeel dat dit wel goed beschreven wordt in het laatste tekstblok, eerste volzin.

c. Begrotingsuitgaven

Pagina 20 van de Nota van Financiën
In “Tabel 6. Mutaties op de Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk” ontbreken de uitgaven met betrekking tot het hoofdstuk “Staatsorganen en overige algemene organen”.
De Raad adviseert om het ontbrekende bedrag in tabel 6 op te nemen.

3. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerpnota van wijziging bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

 

Willemstad, 14 juni 2011

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

 

_______________ ___________________
Mr. C.M. Grüning mevr. mr. C.M. Raphaëla

 

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/18-11-LV

 

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1. Vormgeving van de nota van wijziging

De door de regering gewenste wijzigingen in de ontwerpsuppletoire begroting 2011 krijgen de vorm van een nota van wijziging.

In het opschrift worden een tweede, derde en volgende nota van wijziging als zodanig aangeduid. In het opschrift van de ontwerpnota van wijziging dient daarom het woord “EERSTE” te worden geschrapt.

Ook dienen na “EERSTE NOTA VAN WIJZIGING” de daaropvolgende twee regels te worden geschrapt.

Een nota van wijziging kan worden voorzien van een toelichting, waarin de voorgestelde wijzigingen worden toegelicht. In het lichaam van de ontwerpnota van wijziging dient de vermelding van de strekking daarvan achterwege te worden gelaten. De strekking van de ontwerpnota van wijziging dient in de toelichting daarop te worden opgenomen. Ook dient onderdeel B te worden geschrapt.

De aanhef van een nota van wijziging dient als volgt te luiden: Het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

Een nota van wijziging wordt niet ingedeeld in artikelen. De onderdelen worden met Arabische cijfers of hoofdletters aangeduid. De verwijzing in onderdeel A naar
”artikel 1” dient daardoor te worden aangepast.

In onderdeel A dient tot uitdrukking te komen dat de recapitulatiestaten, de gewone dienst en het eindcijfer bij de onderhavige nota van wijziging worden herzien.

Aan de Begroting 2011 worden overeenkomstig artikel 12, vierde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 verschillende overzichten toegevoegd. Bij de ontwerpnota van wijziging zijn bedoelde overzichten gevoegd. In het lichaam van de ontwerpnota van wijziging (onderdeel A) is echter niet uitdrukkelijk vermeld dat deze overzichten worden gewijzigd.

In de toelichting op de ontwerpnota van wijziging worden de aangebrachte wijzigingen in de overzichten niet toegelicht. Bij de ontwerpnota van wijziging is onder andere de staat van “Deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen door het Land” bijgevoegd. Mede gezien de strekking van de ontwerpnota van wijziging is voor de Raad niet duidelijk welke wijziging in genoemde staat is aangebracht.
 

2. Het onderdeel “Algemene Beschouwingen” van de memorie van toelichting

Pagina 5
Onder “01 Bestuursorganen”, onder “60 Algemeen beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn”, onder “Sociaal Ontwikkeling Beleid, dienen de woorden “Het behartiging” te worden vervangen door “De behartiging”.

Onder “01 Bestuursorganen”, onder “60 Algemeen beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn”, onder “Jeugd en Jongeren beleid” dienen de woorden “het jeugd- en jongeren Ontwikkeling” te worden vervangen door “de jeugd- en jongerenontwikkeling”.

Onder “01 Bestuursorganen”, onder “60 Algemeen beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn”, onder “Arbeidsparticipatie” dient in de eerste regel het woord “van” te worden weggelaten.

Pagina 13
Op pagina 13, onder “Beleidsveld: Financiële markten”, dienen in de tweede alinea de woorden “is er” vervangen te worden door het woord “zijn”.

3. Nota van Financiën

Pagina 9
In de zevende regel van het eerste tekstblok dient een bedrag te worden vermeld.

Pagina 10
In de voorlaatste volzin van het eerste tekstblok dient “deze bepaling“ te worden vervangen door “de SPF”.

In de derde regel onder” Omzetbelasting”, dient de letter “s” in het woord ‘belangsrijkste” te worden weggelaten.

Pagina 11
In de laatste volzin van het voorlaatste tekstblok dient “Raad van Beroep” te worden vervangen in “Raad van Beroep voor Belastingzaken”.