no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/18-15-LB

Uitgebracht op : 16/06/2015
Publicatie datum: 23/07/2015

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2 van de Sanctielandsverordening, houdende implementatie van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., de ISIL c.s, ANF c.s. en lokaal aan te wijzen terroristen (Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., de ISIL c.s, ANF c.s. en lokaal aan te wijzen terroristen) (zaaknummer 2015/015258)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2 van de Sanctielandsverordening, houdende implementatie van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., de ISIL c.s, ANF c.s. en lokaal aan te wijzen terroristen (Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., de ISIL c.s, ANF c.s. en lokaal aan te wijzen terroristen) (zaaknummer 2015/015258)

Advies: Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 29 april 2015 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 15 juni 2015, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Algemeen

Het advies van de Sociaal Economische Raad

De Raad heeft bij het adviesverzoek geen advies van de Sociaal Economische Raad (hierna: de SER) aangetroffen. Een advies van de SER is volgens artikel 5, eerste lid, van de Sanctielandsverordening noodzakelijk indien het voornemen bestaat tot het vaststellen van een in artikel 3 van de Sanctielandsverordening omschreven sanctiebesluit. Een uitzondering op deze wettelijke verplichting is alleen geoorloofd als naar het oordeel van de minister(s) het algemeen belang zich tegen de toepassing daarvan verzet. De Raad mist in de nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, (hierna: het ontwerp) een uiteenzetting om welke reden van algemeen belang geen advies van de SER is opgevraagd. De Raad adviseert de regering om de nota van toelichting met inachtneming van het bovenstaande aan te passen of anders het advies van de SER alsnog op te vragen indien dit nog niet is ingewonnen. In dat geval ontvangt de Raad gaarne het advies van de SER zodra dit beschikbaar is teneinde alsnog een aanvullend advies uit te brengen indien daartoe aanleiding bestaat.

Inhoudelijke opmerkingen

Het ontwerp

Gelden of activa (artikel 2)

De Raad constateert dat in artikel 2 van het ontwerp de termen “gelden of activa” worden gehanteerd. In diverse resoluties van de Verenigde Naties[1] worden de termen “funds, financial assets and economic resources” gebruikt. Naar het oordeel van de Raad dienen in het ontwerp de termen “gelden, activa, kapitaal of andere financiële en economische middelen” te worden gehanteerd waardoor de termen “funds, financial assets and economic resources” zoals deze in de resoluties van de Verenigde Naties zijn opgenomen beter tot uitdrukking zullen komen.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande het ontwerp aan te passen.

Vertegenwoordigers en de vestiging van terroristische groeperingen en organisaties (artikel 4) 

In artikel 4, onderdeel a, van het ontwerp wordt kortgezegd bepaald dat het verboden is om direct of indirect kapitaal of andere financiële of economische middelen ter beschikking te stellen aan de in dit artikelonderdeel bedoelde terroristische groeperingen alsmede aan de vertegenwoordigers van deze groeperingen terwijl het niet uitmaakt waar deze groeperingen en vertegenwoordigers gevestigd zijn. De Raad ziet de bepaling ten aanzien van vertegenwoordigers van terroristische groeperingen en de vestiging ervan niet terug in de andere relevante onderdelen van artikel 4 en de overige artikelen in het ontwerp.

De Raad vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.

Lokaal aan te wijzen terroristen (artikelen 2, 3 en 4)

Uit de artikelen 2, onderdeel d, 3, onderdeel d en 4, onderdeel d, van het ontwerp blijkt dat de Minister van Financiën tezamen met de Minister van Justitie terroristen, terroristische organisaties, financierders van terroristen en hun vertegenwoordigers in de lokale situatie kunnen aanwijzen. Deze bepaling betreft een uitwerking van paragraaf 12 en 15 van de Resolutie 2170 (2014) van de Verenigde Naties. De Raad mist in de nota van toelichting een onderbouwing hiervoor. De Raad wijst de regering erop dat het aanwijzen van terroristen op een formele wet dient te berusten en met de nodige waarborgen omkleed moet worden aangezien hierbij sprake zou kunnen zijn van inbreuken op grondrechten.

De Raad vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.                                     

Familieleden (artikel 8, eerste lid)

Artikel 8, eerste lid, van het ontwerp betreft een in- en doorreisverbod voor leden van Al-Qaida, de Taliban van Afghanistan, vertegenwoordigers van genoemde organisaties en andere met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke personen, zoals aangewezen door het Comité en hun familieleden, alsmede de personen genoemd in de Annex van Resolutie 2170 (2014). Naar het oordeel van de Raad dient in navolging van aanwijzing 94 van de Aanwijzingen voor de regelgeving in een begripsbepaling de definitie van de term “familieleden” gegeven te worden, aangezien onder deze term de directe familie (echtgenoot, kinderen, ouders, broers en zusters en neven en nichten) alsook de extended family begrepen kan worden en er tevens op grond van artikel 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een indeling bestaat naar bloedverwantschap en aanverwantschap. 

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande het ontwerp aan te passen.

De inwerkingtreding van het landsbesluit (artikel 12)

Artikel 12 van het ontwerp betreft de inwerkingtreding van het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Volgens dit artikel treedt het landsbesluit in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. De Raad verwijst naar artikel 6, eerste lid, van de Sanctielandsverordening waarin wordt bepaald dat een sanctielandsbesluit alsmede een besluit tot wijziging of intrekking daarvan niet eerder in werking treedt dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Publicatieblad waarin het wordt geplaatst.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande artikel 12 van het ontwerp aan te passen.

De nota van toelichting

Statische en dynamische verwijzing

Uit de inleiding van de nota van toelichting volgt dat de resoluties van de Verenigde Naties steeds aan wijzigingen onderhevig zijn. Met betrekking tot de statische en dynamische verwijzing in wettelijke regelingen wenst de Raad de volgende opmerking te maken.

Anders dan in Nederland[2] dient volgens het tweede lid van aanwijzing 59 van de Aanwijzingen voor de regelgeving het verwijzen naar latere bepalingen van een regeling bij voorkeur vermeden te worden. Dynamische verwijzing in regelgeving is op Curaçao dus in principe niet toegestaan. Aangezien het echter in het onderhavige ontwerp gaat om het omzetten van internationale regels van de Verenigde Naties in een (nationaal) landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en deze internationale regels steeds aan wijzigingen onderhevig zijn, is de Raad van oordeel dat dynamische verwijzing in dit specifieke geval toegelaten is. De Raad verwijst naar paragraaf 24 van Resolutie 2170 (2014) van de Verenigde Naties waaruit blijkt dat de maatregelen en besluiten van de Verenigde Naties ten aanzien van Al-Qaida, de Taliban van Afghanistan, ISIL en ANF in de toekomst gewijzigd zullen worden[3].

De Raad adviseert de regering om in de nota van toelichting te onderbouwen waarom in dit geval een dynamische verwijzing toegestaan is.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

 

Willemstad, 16 juni 2016

de wnd. Ondervoorzitter,                                            de Secretaris,

                                                                                namens deze,

_____________________                                       __________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                              mevr. mr.  I. Hiemcke

 

[1] Zie bijvoorbeeld Resolutie 1373, paragraaf 1c en Resolutie 2170, paragraaf 12.

[2] Zie aanwijzing 336 Van de Aanwijzingen voor de regelgeving van Nederland, Stcrt 2011, 6602.

[3] United Nations Security Council, Resolution 2170 (2014), 15 August 2015, S/Res/2170 (2014), paragraph 24 slotformule: “Decides to remain actively seized of the matter.”. 

 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

Afkorting “ISIL” en “ANF”

In de artikelen 2, 3, 4 en 5 van het ontwerp komen de afkortingen “ISIL” en “ANF” voor.

De Raad stelt, in navolging van aanwijzing 46 van de Aanwijzingen voor regelgeving, voor deze afkortingen in de begripsbepalingen (artikel 1 van het ontwerp) op te nemen.

Artikel 1, aanhef

In de aanhef van artikel 1 van het ontwerp komt het woord “besluit” voor. De Raad stelt voor om dit woord te vervangen door “landsbesluit”.

Artikel 6

De Raad stelt voor om in artikel 6 van het ontwerp achter “ingezetene” de woorden “van Curaçao” op te nemen.

Artikel 8, tweede en derde lid

De Raad stelt voor om in het tweede lid van artikel 8 van het ontwerp de benaming “Landsverordening Toelating en Uitzetting”, op grond van artikel 27, eerste lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting, op de juiste wijze weer te geven. Voorts stelt de Raad voor om in het derde lid het woord “ik” te vervangen door “in”.

Artikel 9

De Raad stelt voor om in de artikel 9 van het ontwerp het woord “besluit” te vervangen door “landsbesluit”.

Artikel 10, eerste lid

Ten behoeve van de consistentie stelt de Raad voor om “Resolutie 1388 (2002)” in het eerste lid van artikel 10 tevens op te nemen in artikel 1 van het ontwerp.

De nota van toelichting

Paragraaf “Inleiding”

De Raad stelt voor om in de laatste volzin van het derde tekstblok van paragraaf “Inleiding” op pagina 1 van de nota van toelichting de benaming “Al-Nusrah Front”, in navolging van de vierde overweging van Resolutie 2170 (2014) te vervangen door “Al Nusrah Front”.

De toelichting op artikel 7

De Raad stelt voor om in de laatste volzin van de toelichting op artikel 7 van het ontwerp “besluit” te vervangen door “landsbesluit”.

De toelichting op artikel 8

De Raad stelt voor om in de vierde volzin van de toelichting op artikel 8 van het ontwerp “de Nederlandse Antillen” te vervangen door “Curaçao” en de juiste citeertitel van de Landsverordening toelating en uitzetting op te nemen.