no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/19-11-LB

Uitgebracht op : 08/06/2011
Publicatie datum: 13/01/2012

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Zaaknummer 2010/102162)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
(Zaaknummer 2010/102162)

Advies: Met verwijzing naar uw ongedateerd adviesverzoek, ontvangen op 17 mei 2011, om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 6 juni 2011, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerplandsbesluit strekt, volgens de considerans, ertoe nadere regels te stellen omtrent de wijze waarop een melding wordt gedaan respectievelijk waarop gegevens en inlichtingen worden gevraagd.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

1. Melding van ongebruikelijke transacties langs elektronische weg

Het voorgestelde artikel 1, onderdeel b, opent de mogelijkheid voor degene die een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LMOT) verleent (de melder) een ongebruikelijke transactie bij het Meldpunt te melden langs elektronische weg. De Raad juicht toe dat de regering middels het onderhavige ontwerplandsbesluit (het ontwerp) het elektronische verkeer tussen de overheid en de melder wil bevorderen. De Raad is echter van mening dat de regering meer aandacht moet geven aan de vereisten van voldoende betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid die bij de elektronische verzending van berichten in acht moeten worden genomen. Bij het vereiste van voldoende betrouwbaarheid gaat het om voldoende mate van zekerheid dat de melding ook werkelijk afkomstig is van degene die als melder vermeld staat (authenticiteit van de melding). Volgens de Raad moet ook in voldoende mate gewaarborgd worden dat de melding alleen het Meldpunt bereikt en niet door anderen gelezen danwel onbevoegd gewijzigd kan worden (integriteit van de melding). De Raad constateert dat de voorziening die in het ontwerp is getroffen niet voldoende is om te garanderen dat de verzending van de melding van ongebruikelijke transacties langs elektronische weg aan genoemde vereisten van voldoende betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid voldoet. De Raad is van mening dat bij uitwisseling van uiterst gevoelige informatie langs elektronische weg, zoals in het onderhavige geval, alle nodige technische voorzieningen moeten worden getroffen, opdat de kans dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot die informatie, zo veel mogelijk geminimaliseerd wordt. Naast het feit dat de melder door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord toegang heeft tot het webportaal van het meldpunt, moeten naar het oordeel van de Raad ook andere waarborgen in het systeem van melding worden ingebouwd. Eén van die waarborgen is het coderen van gevoelige informatie (“encryption”), zoals ook in de “MOT Portal Instructions” wordt vermeld.
De Raad adviseert om het vereiste van “ecryption” als één van de waarborgen in het ontwerp zelf op te nemen. De Raad adviseert de regering voorts in het ontwerp overige voorzieningen te treffen om te garanderen dat de elektronische verzending van de melding aan de vereisten van voldoende betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid voldoet.

2. Officiële talen

In de toelichting op artikel 1 staat dat het standaardformulier voor de melding in zowel de Nederlandse als de Engelse taal wordt opgesteld. De bij het webportaal behorende invoerschermen en de daarbij behorende relevante informatie zijn in het Engels vastgesteld.
Gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Landsverordening officiële talen, adviseert de Raad om bij het opstellen van het standaardformulier en de hiervoor bedoelde schermen en informatie ook rekening te houden met de officiële taal of talen die op grond van voormelde landsverordening of enig daarvoor in de plaats komende landsverordening waarin de officiële taal of talen geregeld is of zijn, geldt of gelden.

3. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 8 juni 2011

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

_______________ ____________________
Mr. C.M. Grüning mevr. mr. C.M. Raphaëla