no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/19-16-LB

Uitgebracht op : 19/04/2016
Publicatie datum: 20/05/2016

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste juni 2008 ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.) (zaaknummers 2015/051128 en 2015/062833)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste juni 2008 ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.)
(zaaknummers 2015/051128 en 2015/062833)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 6 april 2016 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 18 april 2016, bericht de Raad u als volgt.

Inhoudelijke opmerkingen

Het ontwerp

Publicatie van de doorlopende tekst van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.

Gezien de diverse wijzigingen die het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (hierna: Landsbesluit eindexamens), heeft ondergaan en met name van artikel 36[1], adviseert de Raad de regering in het onderhavige ontwerp op te nemen dat de doorlopende tekst van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.), nadat deze is gewijzigd, bij landsbesluit in het Publicatieblad wordt bekendgemaakt.

De nota van toelichting

De toepassing van de kernvakkenregeling

In de praktijk kunnen zich gevallen voordoen waarin het niet op voorhand duidelijk is op welke wijze de kernvakkenregeling, zoals voorgesteld in het ontwerp, zal worden toegepast. Dit kan zich onder meer voordoen wanneer een leerling twee soorten wiskunde in zijn profiel heeft of indien een leerling het profiel CM (cultuur en maatschappij) heeft en wiskunde daar geen deel van uitmaakt.

De Raad adviseert de regering in de nota van toelichting in te gaan op het bovenstaande.

Invoering van een rekentoets

Volgens de nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerplandsbesluit (hierna: het ontwerp)[2] is in het op 16 december 2014 gesloten samenwerkingsconvenant (“onderwijsprotocol”) overeengekomen dat er gewerkt wordt aan een analyse en eindadvies ten behoeve van de gewenste aanscherping van de programma’s havo en vwo. Daarbij wordt het invoeren van een rekentoets meegenomen. De rekentoets zal echter in een separaat landsbesluit worden vastgelegd, waarbij een alternatief tijdspad gevolgd zal worden.

De Raad adviseert de regering in de nota van toelichting aan te geven of het nog niet overgaan tot de invoering van de rekentoets gevolgen zal hebben voor de erkenning van de betreffende diploma’s in Nederland.

De invoeringstermijn van het onderhavige landsbesluit

Ingevolge artikel III van het ontwerp, treedt het onderhavige landsbesluit, voor wat betreft de havo-examens, in werking met ingang van het schooljaar 2015-2016.

Bij het bepalen van de termijn tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding van een regeling moet op grond van aanwijzing 136 van de Aanwijzingen voor de regelgeving rekening worden gehouden met de mogelijkheid voor uitvoeringsorganen en andere bij de regeling betrokkenen om zich tijdig op de regeling in te stellen.

Ook indien de invoering spoedeisend is, zal toch verzekerd moeten zijn dat enerzijds de daarbij betrokken burgers en instellingen en anderzijds de uitvoeringsorganen redelijkerwijs in staat zijn de gestelde bepalingen na te komen en uit te voeren. Daarbij kan een goede voorlichting een belangrijk hulpmiddel zijn.

Met het oog op het bovenstaande adviseert de Raad de regering in de nota van toelichting aan te geven op welke wijze hiermee rekening is gehouden.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 19 april 2016

 

Namens de Ondervoorzitter, fng.,                         de Secretaris,

___________________________                         _____________________

mevr. mr. L.M. Dindial                                     mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

[1] P.B. 2009, no. 10 en P.B. 2012, no. 27.

[2] Nota van toelichting bij het onderhavige ontwerplandsbesluit, pagina 3, laatste twee tekstblokken en pagina 4, eerste en tweede tekstblok. 

 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

Het opschrift

Voorgesteld wordt het opschrift te vervangen door: “Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de … tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.” en de vindplaats van laatstgenoemd landsbesluit in een voetnoot aan te geven.

De aanhef

Voorgesteld wordt in de aanhef “IN NAAM DER KONING !” te vervangen door “In naam van de Koning !”, overeenkomstig artikel 7 van de Bekendmakingsverordening.

De considerans

Voorgesteld wordt in de tweede overweging de zinsnede “is toe te kennen,” te vervangen door “wordt toegekend”.

Nummering en indeling van de wijzigingsbepalingen

Voorgesteld wordt voor de nummering en indeling van het ontwerp de aanwijzingen 174 en 175 van de Aanwijzingen te volgen.

Voor een voorbeeld wordt verwezen naar het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de februari 2009 houdende wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (P.B. 2009, no. 10).

Artikel I

Voorgesteld wordt in artikel I het woord “item” te vervangen door “onderdeel” en de punt aan het slot van onderdeel v van artikel 1 te vervangen door een puntkomma.

Artikel II

Voorgesteld wordt in onderdeel I, onder c, en onderdeel II, onder d, (de nieuw voorgestelde onderdelen c en d van artikel 36, derde lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o) het woord “tenminste” te vervangen door “ten minste”, en overigens in artikel 36, derde lid, onderdeel a, van voornoemd landsbesluit na “behaald;” het woord “of” te plaatsen.

Artikel III

Voorgesteld wordt de zinsnede “wordt gepubliceerd in het Publicatieblad en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging” te vervangen door “treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking” overeenkomstig aanwijzing 140, tweede lid, onder B, van de Aanwijzingen, alsmede de zinsnede “hierin bepaald” te vervangen door “hierin is bepaald”.

De nota van toelichting

Het opschrift

Voorgesteld wordt het opschrift te vervangen door: “Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de … tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.” en de vindplaats van laatstgenoemd landsbesluit in een voetnoot aan te geven.

Onderdeel “1. Algemeen”

Voorgesteld wordt in de eerste volzin van het laatste tekstblok: “Het voorliggend ontwerp” te vervangen door “Dit landsbesluit” overeenkomstig de tweede aanwijzing 161 van de Aanwijzingen.