no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/20-13-LV

Uitgebracht op : 17/09/2013
Publicatie datum: 12/11/2013

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen (zaaknummer 2013/4619)

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen 
(zaaknummer 2013/4619)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 6 augustus 2013 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 16 september 2013, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Inhoudelijke opmerking m.b.t. het ontwerp

1. De naamswijziging van de Universiteit van de Nederlandse Antillen
In artikel I, onderdeel A (artikel 1, onderdeel d) van de onderhavige ontwerplandsverordening (het ontwerp) wordt de naam van de Univerisiteit van de Nederlandse Antillen gewijzigd in “University of Curaçao mr. dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez”. De Raad onderschrijft de intentie van de regering om met de voorgestelde naamswijziging van voornoemde universiteit eerbetoon te geven aan de voorbeeldige Curacoënaar, doctor da Costa Gomez. De Raad vindt echter de nieuwe benaming van de universiteit te lang en ziet daarin het grote risico dat in het dagelijkse verkeer een andere kortere aanduiding voor de universiteit zal worden gebruikt.
De Raad adviseert de regering danook om in het ontwerp en de memorie van toelichting de volgende benaming van de univeristeit voor in het dagelijkse verkeer op te nemen:  “University dr. da Costa Gomez”.
Verder adviseert de Raad de regering om de benaming “University of Curacao” te laten registreren zodat hiervan door anderen geen gebruik kan worden gemaakt.

2. Subdelegatie van regelgevende bevoegdheid
In het voorgestelde artikel I, onderdeel C (artikel 31B, eerste lid) is in de mogelijkheid voorzien dat bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, voor de faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen regels worden vastgesteld inzake de studierichtingen, de duur van de opleidingen en de vakken van de examens dan wel van de afzonderlijke onderdelen ervan. De Raad is van oordeel dat een landsverordening blijk dient te geven van een zorgvuldige keuze voor het instrument van delegatie van regelgevende bevoegdheid. Delegatie aan een minister van de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften moet ingevolge aanwijzing 19 van de Aanwijzingen voor de regelgeving beperkt blijven tot voorschriften van administratieve aard, uitwerking van de details van een regeling, voorschriften die dikwijls wijziging behoeven of voorschriften waarvan te voorzien is dat zij mogelijk met grote spoed moeten worden vastgesteld. De Raad meent dat de regels inzake onder andere de studierichtingen, de duur van de opleidingen en de vakken van de examens dan wel van de afzonderlijke onderdelen ervan niet onder de categorieën voorschriften, genoemd in aanwijzing 19 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, kunnen worden ondergebracht.
De Raad acht een zorgvuldige keuze voor het instrument van delegatie van regelgevende bevoegdheid van fundamenteel belang en adviseert de regering in artikel I, onderdeel C, van het ontwerp te volstaan met de bevoegdheid tot het vaststellen van regels over bovengenoemde onderwerpen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Ten overvloede merkt de Raad op dat de in het ontwerp voorgestelde mogelijkheid voor subdelegatie van regelgevende bevoegdheid afwijkt van de in de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen gehanteerde systematiek van delegatie van regelgevende bevoegdheid. Immers voor de overige faculteiten van de universiteit, behoudens voor de faculteit der rechtsgeleerdheid, is in de mogelijkheid voorzien dat regels inzake bovengenoemde onderwerpen slechts bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden vastgesteld. De Raad constateert dat in de memorie van toelichting geen uitleg wordt gegeven voor bovengenoemde afwijkende systematiek van delegatie van regelgevende bevoegdheid. De Raad is van oordeel dat genoemde afwijking in de memorie van toelichting had moeten worden uitgelegd.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsver-
ordening bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 17 september 2013

de wnd. Ondervoorzitter,  de Secretaris,

 

 

_______________________ _____________________
Ronald Gomes Casseres mevr. mr. C. M. Raphaëla
 

 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Algemeen

De Raad adviseert de regering in artikel I, onderdelen A (artikel 1, onderdeel b), D (artikel 50), artikel II  en overal in de memorie van toelichting “Da Costa Gomez” te vervangen door “da Costa Gomez”. 

In het opschrift van het ontwerp en de aanhef van artikel I dient, gezien de in artikel 50 van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen vastgestelde citeertitel, “Universiteit van de Nederlandse Antillen” te worden vervangen door “Universiteit Nederlandse Antillen”. Ook in de memorie van toelichting dient een juiste verwijzing naar voornoemde citeertitel te worden opgenomen (zie het eerste en derde tekstblok van onderdeel “I. Algemene beschouwingen”).

b. Het ontwerp

De considerans
Het ontwerp strekt volgens de considerans ertoe de naam van de Universiteit van de Nederlandse Antillen te wijzigen in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen. Uit het ontwerp en de memorie van toelichting leidt de Raad echter af dat het ontwerp tevens ertoe strekt een wettelijke basis te creëren voor de faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen.
De Raad adviseert de regering om laatstgenoemde strekking van het ontwerp in de considerans tot uitdrukking te brengen. 

Artikel I, onderdeel A
De Raad stelt voor in artikel I,onderdeel A (artikel 1, onderdeel, a) na “Wetenschap” de puntkomma te vervangen door een komma.

Artikel I, onderdeel D
Op grond van aanwijzing 147, eerste lid van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt een citeertitel kernachtig geformuleerd. De Raad vindt dat de in artikel I, onderdeel D (artikel 50) voorgestelde nieuwe citeertitel niet kernachtig is geformuleerd.
De Raad stelt voor de citeertitel kernachtig te formuleren.

Ingevolge aanwijzing 167 van de Aanwijzingen voor de regelgeving kunnen het opschrift en de aanhef van een regeling worden gewijzigd, indien noodzakelijk.
De Raad stelt voor het opschrift en de considerans van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen waarin de oude benaming van genoemde universiteit is opgenomen te wijzigen, teneinde verwarring tussen genoemd opschrift, de considerans en de gewijzigde citeertitel te voorkomen.

Artikel II
De Raad stelt voor “ministeriele” te vervangen door “ministeriële” en “Dr. Moises” door “dr. Moises”.

c. De memorie van toelichting

Pagina 1
Onderdeel “I. Algemene beschouwingen” is onderverdeeld in paragraaf 2 en paragraaf 3. De Raad adviseert de regering de aanduiding van paragraaf 1 in het eerstgenoemde onderdeel in te voegen.

De Raad stelt voor in het derde tekstblok onder “I. Algemene beschouwingen”, laatste volzin, “gedragwetenschappen” te vervangen door “gedragswetenschappen”.

De Raad stelt voor het opschrift “§ 2. Financiele consequenties” te vervangen door “§ 2. Financiële consequenties”.

Pagina 2
De Raad stelt voor in het eerste tekstblok, tiende regel van bovenaf, vóór het woord “toekennen” het lidwoord “het” in te voegen.

De Raad stelt voor in het eerste tekstblok, voorlaatste volzin, “het jonge Land Curaçao” te vervangen door “Curaçao”.

De Raad stelt voor in het eerste tekstblok, laatste volzin, “Dhr” te vervangen door “De heer”. Verder stelt de Raad voor in genoemde volzin “mag” te schrappen en “liggen” te vervangen door  “ligt”.

De Raad stelt voor in het tweede tekstblok, laatste volzin, “Voornoemde” te vervangen door “Voornoemd”.

De Raad stelt voor in het laatste tekstblok, laatste volzin, na “B en C” in te voegen “van artikel I”. Ook wordt voorgesteld in deze volzin de zinsnede “, mede op basis van constante advisering door de Raad van Advies,” te schrappen en  “de datum van ingang van het Land Curaçao” te vervangen door “de datum van het ontstaan van het land Curaçao”.