no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA /21-08-LV

Uitgebracht op : 09/10/2008
Publicatie datum: 09/10/2008

Ontwerp-Iandsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit aviaire influenza 2006 (19721RNA '08, RvA no. LV/07-08, DWJ '08/186)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 5 mei 2008 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 6 oktober 2008, bericht de Raad u als volgt.

De ontwerp-Iandsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit aviaire influenza 2006 strekt, volgens de considerans, ertoe het Landsbesluit aviaire influenza 2006 te bekrachtigen. Hierdoor blijft dit landsbesluit ook vanaf 4 november 2008 van kracht, te weten de datum waarop het komt te vervallen indien bekrachtiging uitblijft.

Dit adviesverzoek betreft twee ontwerpen, namelijk de ontwerplandsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit aviaire influenza 2006 (P.B. 2006, no. 85) en het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van het Landsbesluit aviaire influenza 2006. Het oordeel van de Raad over voornoemd ontwerp-landsbesluit is opgenomen in het advies van 9 oktober 2008, RvA no. RAl21A-08-LB.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Concluderend heeft de Raad geen bedenkingen tegen de onderhavige ontwerplandsverordening en de memorie van toelichting en geeft de regering in overweging de ontwerp-Iandsverordening bij de Staten in te dienen.

Willemstad, 9 oktober 2008