no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/21-17-LB

Uitgebracht op : 29/08/2017
Publicatie datum: 03/05/2018

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijke geldstelsel van Curaçao en Sint Maarten, (Landsbesluit herdenkingsmunt 100 jaar Maduro & Curiel’s Bank) (zaaknummer 2017/015151)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijke geldstelsel van Curaçao en Sint Maarten, (Landsbesluit herdenkingsmunt 100 jaar Maduro & Curiel’s Bank) 
(zaaknummer 2017/015151)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 26 juli 2017 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 28 augustus 2017, bericht de Raad u als volgt.

Inhoudelijke opmerkingen m.b.t. het ontwerp

1.   De beeltenis van de herdenkingsmunten

Kleur “100 MCB”

In het voorgestelde artikel 2, tweede lid, onderdeel a wordt, ten aanzien van de beeltenis van de herdenkingsmunten ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Maduro & Curiel’s Bank, aangegeven dat op de voorzijde een 3D beeltenis van de tekst “100 MCB” in kleur komt te staan. De Raad merkt op dat in genoemd artikel niet specifiek is opgenomen welke kleuren genoemde beeltenis moet hebben. De Raad is van oordeel dat de exacte kleuren van de beeltenis in het onderhavige landsbesluit (hierna: het ontwerp) moeten worden opgenomen.

De Raad adviseert de regering in het voorgestelde artikel 2, tweede lid, onderdeel a, te specificeren uit welke kleuren bovengenoemde beeltenis dient te bestaan.                    

De waarde-aanduiding op de herdenkingsmunten

Uit het voorgestelde artikel 2, tweede lid, onderdeel c, blijkt dat de waarde- aanduiding “NAf 5.00” op de keerzijde van de herdenkingsmunten komt te staan, terwijl uit een bij de stukken behorende afbeelding van één van de munten, bedoeld in het voorgestelde artikel 1 volgt dat de waarde-aanduiding 5G op de keerzijden van de herdenkingsmunten moet komen te staan.

De Raad adviseert de regering het voorgestelde artikel 2, tweede lid, onderdeel c, met inachtneming van het vorenstaande aan te passen.

2.  Terugwerkende kracht

Uit het voorgestelde artikel 3 blijkt dat aan het onderhavige landsbesluit terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 1 oktober 2016. Aanwijzing 126 van de Aanwijzingen voor de regelgeving Curaçao (hierna: Awr) bepaalt dat aan

een regeling slechts terugwerkende kracht wordt verleend indien daarvoor een bijzondere reden bestaat. De nota van toelichting geeft geen onderbouwing voor het verlenen van terugwerkende kracht aan het onderhavige landsbesluit.

De Raad adviseert de regering in de nota van toelichting bij het ontwerp, met inachtneming van bovengenoemde aanwijzing, te onderbouwen waarom aan dit landsbesluit terugwerkende kracht moet worden verleend.

II.   Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 29 augustus 2017

de Ondervoorzitter,                                                     de Secretaris,

___________________________                              _____________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                                mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/21-17-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1.   Het ontwerp

Het opschrift

Voorgesteld wordt in het opschrift “Regeling Gemeenschappelijke geldstelsel van Curaçao en Sint Maarten” te vervangen door “Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten” en de komma achter “Sint Maarten” te schrappen.

De considerans

Voorgesteld wordt in de eerste overweging “op Curaçao” te vervangen door “in Curaçao”. Ook wordt, omwille van de leesbaarheid van die overweging, voorgesteld na “herdenkingsmunt” een komma in te voegen.

Voorgesteld wordt in de tweede overweging, laatste zinsnede, “wordt” te vervangen door “worden”.

Artikel 1

Voorgesteld wordt in het voorgestelde artikel 1 “op Curaçao” te vervangen door “in Curaçao”.

Voorts word voorgesteld “NAf 5,00 (zegge: vijfgulden)” te vervangen door “NAf 5,00 (zegge: vijf Nederlands- Antilliaanse guldens)”.

Artikel 2

Voorgesteld wordt in het voorgestelde artikel 2, eerste lid, “munt” te vervangen door “munten”, “is” te vervangen door “zijn”, “weegt” te vervangen door “wegen en “heeft” te vervangen door “hebben”.

Voorts zij opgemerkt dat in het voorgestelde artikel 2, eerste lid het materiaal van de herdenkingsmunten, dat reeds in het voorgestelde artikel 1 is opgenomen, wordt herhaald. Voorgesteld wordt die herhaling te schrappen.

Voorgesteld wordt in de aanhef van het voorgestelde artikel 2, tweede lid “munt” te vervangen door “munten”

Uit een bij de stukken behorende afbeelding van één van de munten, bedoeld in het voorgestelde artikel 1 volgt dat op de voorzijden van de munten, helemaal boven in neerwaartse letters is weergegeven “Between past and future, MCB is present”.  Voorgesteld wordt daarom het bepaalde onder onderdeel b onder onderdeel a op te nemen en onderdeel c te verletteren tot onderdeel b.

Slotformulier en ondertekening

Voorgesteld wordt in het onderdeel bestemd voor ondertekening van de betreffende ministers “Minister van Financiën” te vervangen door “De Minister van Financiën”.

2.   De nota van toelichting

Onderdeel “100 jaar Maduro & Curiel’s Bank”

Voorgesteld wordt in het laatste tekstblok van dit onderdeel een volzin toe te voegen waarin de strekking van het onderhavige landsbesluit wordt genoemd.

Onderdeel “Financiële paragraaf”

Voorgesteld wordt de nominale waarde van de herdenkingsmunten te noemen in de nota van toelichting.

Voorgesteld wordt in dit onderdeel expliciet te vermelden dat dit landsbesluit geen financiële gevolgen heeft voor het Land.
In de laatste volzin van de financiële paragraaf staat dat het verschil tussen de inkoopprijs en de nominale waarde van de herdenkingsmunten ten bate van het muntenfonds komt. Voorgesteld wordt in die volzin naar het betreffend artikel in de betreffende wettelijke regeling te verwijzen waar het muntenfonds werd ingesteld.