no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/23-09-LB

Uitgebracht op : 17/07/2009
Publicatie datum: 17/07/2009

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Merkenlandsbesluit (P.B. 2000, no. 147) (5101/RNA’06, 7538/RNA’08, DWJ’ 08/159 e.a.)

Met verwijzing naar uw adviesverzoeken d.d. 12 maart 2007 en 17 juni 2009 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 13 juli 2009, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Merkenlandsbesluit (P.B. 2000, no. 147) strekt er toe de tarieven voor merkregistratie te verhogen vanwege een aanzienlijke kostenverhoging van de operationele kosten van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen, als gevolg van de verhoging van de “cost of doing business” in de Nederlandse Antillen.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen
Algemeen
Alvorens in te gaan op het onderhavige ontwerp-landsbesluit vraagt de Raad de aandacht van de regering voor de ter zake gevolgde procedure.
Na ontvangst van het adviesverzoek d.d. 12 maart 2007 (5101/RNA’06) heeft de Raad geconstateerd dat het in artikel 2 van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.B. 2001, no. 40) vereiste advies van de Directie Financiën in het dossier ontbrak. Voor de oordeelsvorming van de Raad als hoogste en laatste adviesinstantie is het van essentieel belang dat de ambtelijke voorbereiding over een ontwerp-regeling is afgerond en de Raad over alle
relevante adviezen beschikt alvorens de Raad advies uitbrengt. Om die reden heeft de Raad de regering bij onder meer de brief d.d. 22 juni 2007 (RvA no. OR/13-07) verzocht het eindadvies van de Directie Financiën aan de Raad te doen toekomen. Vanwege het langdurig uitblijven van een reactie op voormeld verzoek heeft de Raad bij brief d.d. 4 maart 2008, RvA no. OR/12-08 de regering verzocht voornoemd adviesverzoek in te trekken. De regering heeft het adviesverzoek niet ingetrokken maar heeft besloten het advies van de Directie Financiën alsnog aan de Raad te doen toekomen. De Raad heeft het advies van de Directie Financiën op 23 juni 2009 ontvangen, tezamen met het adviesverzoek van de Gouverneur d.d. 17 juni 2009.

De Raad is van mening dat verhoging van de onderhavige tarieven in zijn algemeenheid niet onredelijk lijkt, gezien het feit dat de laatste verhoging in 2001 heeft plaatsgehad en de voorgestelde tarieven gedurende tien jaar bescherming geven aan een ingeschreven merk.

De nota van toelichting
In het advies van de Directie Financiën d.d. 3 juli 2006, no. F1239, staat dat de voorgestelde verhoging van de tarieven geen directe negatieve gevolgen zal hebben voor de Landsfinanciën en dus beschouwd kan worden als budgetneutraal. Doorvoering van de verhoging kan echter alleen geschieden wanneer het economisch verantwoord is. In haar eindadvies d.d. 16 maart 2009, no. F996, stelt de Directie Financiën voor om het advies d.d. 22 november 2006 van de Directie Economische Zaken, inclusief de toelichting en de conclusie over de vraag of de verhoging economisch verantwoord is, in de financiële paragraaf van de onderhavige nota van toelichting op te nemen. De Directie Financiën voegt er evenwel aan toe dat zij de toelichting niet heeft kunnen toetsen.
De Raad trekt uit het eindadvies d.d. 16 maart 2009, no. F996, van de Directie Financiën de conclusie, dat de toetsing ter zake door de Directie Financiën niet heeft plaatsgehad, aangezien de Directie Economische Zaken dan wel het Bureau Intellectuele Eigendom geen indicatie heeft gegeven van de hoogte van de tarieven in de regio.
De Raad geeft in overweging de nota van toelichting aan te vullen met voormelde ontbrekende gegevens.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Het ontwerp
Het onderhavige ontwerp-landsbesluit strekt ertoe de tarieven voor merkregistratie te verhogen. Het motief voor bedoelde tariefsverhoging en dus voor de vaststelling van het landsbesluit is de aanzienlijke verhoging van de operationele kosten van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen. Dit is in de considerans van het onderhavige ontwerp-landsbesluit weergegeven.
De Raad is van mening dat in een considerans in ieder geval de strekking van een regeling dient te worden weergegeven en geeft in overweging de considerans dienovereenkomstig aan te passen.

Tevens geeft de Raad, gelet op de formulering in artikel 26 van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, in overweging in artikel II de zinsnede “waarin de afkondiging is geschied” te vervangen door “waarin het geplaatst is”.

De nota van toelichting
In de nota van toelichting wordt in de eerste zin van het onderdeel “Financiële gevolgen” bij verwijzing naar het onderhavige landsbesluit het woord “ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen,” gebezigd. Bij het redigeren van een nota van toelichting dient er van uitgegaan te worden dat het betrokken besluit al is vastgesteld.
De Raad geeft in overweging de nota van toelichting ter zake aan te passen.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerp-landsbesluit vast te stellen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 17 juli 2009

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

______________________ ___________________
Prof. mr. F.B.M. Kunneman mw. mr. C.M. Raphaëla