no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/24-08

Uitgebracht op : 12/06/2008
Publicatie datum: 12/06/2008

Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten en de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 (2314/RNA, RvA no. LV/08-08, DWJ' 08/220)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 14 mei 2008 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 9 juni 2008, bericht de Raad u als volgt.

De ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten en de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 strekt, volgens de considerans, er toe bij landsverordening het onderwerp dat in het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste december 2007, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970, strekkende tot wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten geregeld wordt te regelen. Ingevolge artikel 4, derde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten en artikel 2a, tweede lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 dient binnen zes maanden na inwerkingtreding van een krachtens het tweede lid, respectievelijk het eerste lid, van genoemde artikelen vastgesteld landsbesluit, een ontwerplandsverordening tot regeling van het desbetreffende onderwerp aan de Staten te worden aangeboden. Artikel 4, vijfde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten en artikel2a, derde lid, laatste volzin, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 bepalen voorts dat indien het aan de Staten aangeboden ontwerp tot landsverordening wordt verheven, het landsbesluit op het tijdstip van inwerkingtreding van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening wordt ingetrokken.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Wetstechnische en redactionele opmerkingen

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting geven de Raad aanleiding tot het maken van wetstechnische en redactionele opmerkingen. De Raad volstaat met het geven van een tweetal voorbeelden.

Het ontwerp

In de considerans behoort de strekking van en, indien daartoe aanleiding is, het motief tot de vaststelling van een wettelijke regeling in hoofdzaak kort te worden weergegeven. In de tweede en laatste alinea van de considerans van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening is volstaan met vermelding van het bepaalde in artikel 4, derde en vijfde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (P.B. 2007, no. 11) en artikel 2a, tweede en derde lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 (P.B. 1970, no. 96). De Raad stelt voor een alinea toe te voegen waarin wordt opgenomen dat de onderhavige ontwerplandsverordening ter voldoening aan voornoemde artikelen strekt.

De memorie van toelichting

De toelichting op artikel 111 op pagina 2, onder "§ 2 Artikelsgewijze toelichting" heeft geen betrekking op het bepaalde in artikel 111. Artikel 111 betreft de intrekking van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste december 2007, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970, strekkende tot wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten (P.B. 2007, no. 111). Genoemde intrekking is nodig ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4, vijfde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten en artikel 2a, derde lid, laatste volzin, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970. Deze artikelen bepalen dat, indien de aan de Staten aangeboden ontwerp-Iandsverordening die van gelijke strekking is als het vastgestelde landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot landsverordening verheven wordt, bedoeld landsbesluit ingetrokken moet worden met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de landsverordening.

In de toelichting op artikel 111 wordt ingegaan op de strekking van de onderhavige ontwerplandsverordening en niet op het bepaalde in artikel 111. De Raad stelt daarom voor om de toelichting op artikel 111 van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening aan te passen.

Ten overvloede verzoekt de Raad de aandacht van de regering voor het volgende.

In artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten en artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 is aan de regering de bevoegdheid toegekend om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, (Iandsbesluit)de tarieven (van onder meer reuk- en toiletwater en accijns van sigaretten) in genoemde landsverordeningen te wijzigen. Zowel in artikel 4, derde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten als in artikel 2a, tweede lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 is als voorwaarde gesteld dat uiterlijk binnen zes maanden een ontwerplandsverordening tot regeling van het desbetreffende onderwerp aan de Staten dient te worden aangeboden. Echter zijn de rechtsgevolgen die zullen intreden bij het niet indienen van de betreffende ontwerp-Iandsverordeningen aan de Staten binnen de in voornoemde artikelleden voorgeschreven termijn, het intrekken van de aan de Staten aangeboden ontwerp-Iandsverordeningen danwel het niet goedkeuren van de betreffende ontwerplandsverordeningen door de Staten verschillend.

Op grond van artikel 2a, derde lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 vervalt het betreffende landsbesluit van rechtswege indien de betreffende ontwerplandsverordening niet binnen de voorgeschreven termijn wordt ingediend danwel die ontwerplandsverordening wordt ingetrokken. Bedoeld ontwerp-Iandsbesluit vervalt van rechtswege en wel met ingang van de dag na het verstrijken van bedoelde termijn respectievelijk van die na de intrekking. Bij het niet goedkeuren van de betreffende ontwerp-Iandsverordening door de Staten dient het betreffende landsbesluit ingevolge de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 onverwijld door de regering te worden ingetrokken. Daarentegen bepaalt artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening tarief invoerrechten dat indien één van bovengenoemde omstandigheden zich voordoet het landsbesluit moet worden ingetrokken. De intrekking dient bij landsbesluit te geschieden binnen één maand na het respectievelijk verstrijken van de voorgeschreven termijn, het intrekken van de ontwerp-Iandsverordening, of het onthouden van goedkeuring aan de ontwerp-Iandsverordening door de Staten.

Op grond van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 vervalt het landsbesluit van rechtswege c.q. wordt het ingetrokken op een tijdstip dat eerder is gelegen dan het tijdstip waarop in de Landsverordening tarief van invoerrechten is voorgeschreven dat het landsbesluit moet worden ingetrokken. Dit brengt met zich mee dat intrekking van het betrokken landsbesluit bij niet tijdige indiening van een ontwerp-Iandsverordening bij de Staten en bij intrekking door de regering van de aan de Staten aangeboden ontwerplandsverordening dan wel bij het onthouden van goedkeuring aan de ontwerplandsverordening door de Staten overeenkomstig het bepaalde in laatstgenoemde landsverordening niet kan plaatsvinden. Immers het landsbesluit is reeds op grond van het bepaalde in de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 van rechtswege is vervallen. Laatstbedoeld landsbesluit bestaat dus niet meer.

In verband met het vorenstaande stelt de Raad aan de regering voor om zo veel als mogelijk te streven naar uniformiteit bij de redactie van bepalingen waarin parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving is opgenomen.
 

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend heeft de Raad geen bedenkingen tegen de onderhavige ontwerplandsverordening en memorie van toelichting en geeft de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen.
 

Willemstad, 12 juni 2008