no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/24a-19-LB

Uitgebracht op : 21/08/2019
Publicatie datum: 02/09/2019

Ontwerp van het Tijdelijk landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7bis, eerste lid, van de Gedistilleerdverordening 1908, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op bier 1970, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970 en artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven) (zaaknummer 2019/021090)

Ontwerp van het Tijdelijk landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7bis, eerste lid, van de Gedistilleerdverordening 1908, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op bier 1970, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970 en artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven) (zaaknummer 2019/021090)

Advies:  Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 19 juli 2019, dat op 24 juli 2019 is ontvangen, om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 19 augustus 2019, bericht de Raad u als volgt.

Bovengenoemd adviesverzoek heeft betrekking op zowel het onderhavige ontwerp van het Tijdelijk landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7bis, eerste lid, van de Gedistilleerdverordening 1908, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op bier 1970, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970 en artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief en invoerrechten (Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven) (hierna: het ontwerp) als de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Gedistilleerdverordening 1908, de Landsverordening accijns op bier 1970, de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970, de Landsverordening onroerende zaakbelasting 2014, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, de Eilandsverordening afvalstoffenbelasting en reinigingsrechten, de Landsverordening tarief en invoerrechten en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij heffing van belastingen (Landsverordening belastingmaatregelen 2019) (zaaknummer 2019/021090) (RvA no. RA/24-19-LV). Over genoemde ontwerplandsverordening zal de Raad de regering separaat adviseren.

Algemeen

Overleg met stakeholders

In de bij het ontwerp behorende nota van toelichting (hierna: de nota van toelichting) is niet aangegeven met welke stakeholders de regering overleg heeft gevoerd over de in het ontwerp voorgestelde tariefsverhogingen en wat de resultaten van die overleggen zijn geweest. De Raad vindt dit belangrijk.

Uit een doorrekening van de effecten van het totale maatregelenpakket (inclusief de nog in te voeren algemene bestedingsbelasting) op de economie van Curaçao blijkt namelijk dat de maatregelen een significant negatief effect hebben op de bestedingenkant van de economie en zullen leiden tot hogere inflatie. Daarbij wordt benadrukt dat vooral de particuliere consumptie zal worden getroffen doordat de koopkracht afneemt.[1]

De Raad adviseert de regering de nota van toelichting aan te vullen met inachtneming van het bovenstaande.

De financiële gevolgen van het ontwerp

De effecten van de inkomstenverhogende maatregelen

In de nota van toelichting staat dat een doorrekening is gedaan van de mogelijke effecten van de onderhavige inkomstenverhogende maatregelen op het bruto binnenlands product (hierna: het bbp) en de inflatie. Uit de berekeningen zou blijken dat de verhoging van de diverse accijnsen in combinatie met de verhoging van het tarief van de omzetbelasting, zoals aanvankelijk was beoogd, een negatief effect zal hebben op de economische groei. Om de reden wordt in het ontwerp een gematigder verhoging voorgesteld.[2]

De Raad adviseert de regering in de nota van toelichting een nadere specificatie op te nemen van bedoelde doorrekening. Tevens beveelt de Raad de regering aan om de berekening van de meeropbrengsten aan te passen aangezien het onderhavige landsbesluit niet per 1 augustus 2019 van kracht zal zijn.

Voorlichting

Gezien de gevolgen van het onderhavige landsbesluit voor burgers en bedrijven dienen zij tijdig te worden geïnformeerd over deze gevolgen.

De Raad adviseert de regering aan het bovenstaande aandacht te besteden.

Inhoudelijke opmerkingen

Het ontwerp

De accijns voor in te voeren sigaretten (artikel III, onderdeel B)

In artikel III van het ontwerp wordt voorgesteld de accijns op de invoer van sigaretten[3] te verhogen naar NAf 31,75. De Raad wijst erop dat in de bovengenoemde ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019 in onderdeel B van artikel VII wordt voorgesteld deze accijns te stellen op een bedrag van NAf 21,85. Het vervangende bedrag dat in het ontwerp wordt genoemd is dus niet hetzelfde bedrag dat genoemd wordt in de ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019. Het is de Raad niet bekend of dit correct is.

De Raad adviseert de regering aan het bovenstaande aandacht te besteden.

De nota van toelichting

Het vervallen van het landsbesluit van 2 februari 2009[4]

In de toelichting op artikel III van het ontwerp staat onder andere dat het Landsbesluit van 2 februari 2009 kan vervallen en dat dit met artikel V van het ontwerp wordt bewerkstelligd.[5]

Omdat met artikel V van het ontwerp het Landsbesluit van 2 februari 2009 wordt ingetrokken adviseert de Raad de nota van toelichting aan te passen.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
 

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 21 augustus 2019

de Ondervoorzitter,                                                     de Secretaris,

 

___________________                                               _____________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                                mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/24a-19-LB

 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

De considerans

Teneinde te voldoen aan het in artikel 8 van de Bekendmakingsverordening opgenomen formulier van bekendmaking van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt voorgesteld in de considerans het onderdeel dat begint met “Gelet op:” en eindigt met “de Landsverordening tarief van invoerrechten;” te verwijderen.

Artikel I

Aangezien artikel I van het ontwerp slechts één wijziging bevat, wordt voorgesteld de aanduiding “A.” en de nummeraanduiding “1.” te verwijderen.

De nota van toelichting

Algemeen

Voorgesteld wordt in het opschrift op pagina 1 “Landsbesluit wijziging accijnstarieven” te vervangen door “Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven”.

In de nota van toelichting komen de woorden “gedestilleerd” en “gedistilleerd” voor (bijvoorbeeld op pagina 4, onder “2. Financiële paragraaf” in de tweede volzin en in de tabel in de eerste kolom, op pagina 8, onder “Artikel I”). Omdat voornoemde woorden dezelfde betekenis hebben, wordt voorgesteld een keuze te maken voor slechts één schrijfwijze. Dit in verband met aanwijzing 161 op pagina 61 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (consistentie in woordkeus en spelling).

Pagina 4

Voorgesteld wordt:

onder het schrappen van “en” en onder verwijdering van de punt na “1970”, aan het eerste tekstblok onder “1. Algemeen” toe te voegen het zinsdeel “en artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten.”;

in het eerste tekstblok onder “1. Algemeen” het zinsdeel “accijns op bier” te vervangen door “Accijns op bier”.

Pagina 5

Voorgesteld wordt in het tweede tekstblok:

in de vijfde volzin van onderaf “die de regering” te vervangen door “dat de regering”;

in de derde volzin van onderaf “allen” door “alle”.

Pagina 6

Voorgesteld wordt:

in het eerste tekstblok, in de voorlaatste volzin, “ten alle tijde” te vervangen door “te allen tijde”;

in het tweede tekstblok, in de voorlaatste volzin, “aan de consument” te vervangen door “voor de consument”;

in het derde tekstblok, in de tweede volzin “hierop” te vervangen door “hier op” en in de laatste volzin “doet geen inbreuk op” door “maakt geen inbreuk op”.

Pagina 7

Voorgesteld wordt:

in het eerste tekstblok, eerste volzin, “de bbp” te vervangen door “het bbp”;

in het tweede tekstblok, in de tweede volzin, “blijven” te vervangen door “blijft”;

in het laatste tekstblok, in de laatste volzin, “basis pad” te vervangen door “basispad”.

Pagina 8

Voorgesteld wordt in de tekst onder “Artikel III”, in de laatste volzin, “vind” te vervangen door “vindt”.

__________________________

 

[1] Zie punt “3. Conclusie” van de notitie “Doorrekening effecten van maatregelenpakket op de economie van Curaçao”(pagina 3) . Deze notitie betreft een gezamenlijk advies van het Ministerie van Economische Ontwikkeling en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, gegeven in het kader van de ombuigingsmaatregelen die zijn voorgesteld door de Minister van Financiën.

[2] Nota van toelichting, pagina 4, laatste tekstblok.

[3] Zie artikel 2, tweede lid, onder c, van de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970.

[4] Publicatieblad 2009, no. 15.

[5] Nota van toelichting, pagina 8, in de tekst onder “Artikel III”.