no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/25-11-LB

Uitgebracht op : 17/08/2011
Publicatie datum: 13/01/2012

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel van Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt Nederlandse Antillen)(zaaknummer 2011/43907)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel van Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt Nederlandse Antillen)(zaaknummer 2011/43907)

Advies:   Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 4 juli 2011 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 15 augustus 2011, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Het ontwerp van de munt
In het onderdeel “Inleiding”, van de nota van toelichting tweede tekstblok staat dat gekozen is voor het oorspronkelijke wapen van de Nederlandse Antillen met zes sterren. In het eerste artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van het ontwerp wordt gekozen voor het wapen van de Nederlandse Antillen. Het (laatste) wapen van de Nederlandse Antillen had vijf sterren.
De Raad adviseert de regering om met de voorgaande rekening te houden.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met de vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 17 augustus 2011

de Ondervoorzitter,           de Secretaris,

________________          ____________________
mr. C.M. Grüning               mevr. mr. C.M. Raphaëla
 

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp
Aanhef
De Raad adviseert de aanhef in overeenstemming te brengen met artikel 7 van de Bekendmakingsverordening, met dien verstande dat “DE GOUVERNEUR van Curaçao” wordt vervangen door “De Gouverneur van Curaçao”.

Artikel 2
De Raad adviseert om in het eerste artikel 2, in het eerste lid, onderdeel b, van het ontwerp de woorden “waarde aanduiding” te vervangen door het woord “waardeaanduiding”.

Vernummering
De Raad adviseert om het tweede artikel 2 en artikel 3 te vernummeren tot artikel 3 respectievelijk 4.

Artikel 3 (nieuw)
De Raad adviseert om de zinsnede “waarin dit landsbesluit is geplaatst” te vervangen door “waarin het is geplaatst”.

Ondertekening
De Raad adviseert om vóór “Minister van Financiën” het lidwoord “De” te plaatsen.

De nota van toelichting
De Raad adviseert om in het onderdeel “Inleiding”, tweede tekstblok, de woorden ”houdende plechtige afkondiging” en de komma (,) daarvoor te schrappen en om het woord “symboliseren” te vervangen door “herdenken”. De Raad stelt voorts voor om het woord “is” in de laatste volzin van het tweede tekstblok, te vervangen door “is in het ontwerp van de munt”.

De Raad adviseert om in het onderdeel “Inleiding”, derde tekstblok, het woord “internationale” te vervangen door “(inter)nationale” aangezien de munten ook op de lokale markt zijn aangeboden.

De Raad stelt voor om in de laatste volzin op pagina 3, het woord “van” vóór “Curaçao en Sint Maarten” te schrappen en om na de citeertitel tussen haakjes te plaatsen “hierna: de Regeling”.

De Raad adviseert om in het eerste tekstblok op pagina 4, tweede volzin, de woorden “De Eilandsraad van Curaçao” te vervangen door “De eilandsraad van het voormalige eilandgebied Curaçao” en om na het “Afkondigingsblad” te voegen “Curaçao”.

De Raad adviseert om de eerste volzin van het tweede tekstblok op pagina 4, als volgt te doen luiden:
Het is de bedoeling om deze herdenkingsmunt in beide landen, dus zowel in Sint Maarten als in Curaçao, als wettig betaalmiddel te bestempelen.

De Raad stelt voor om in de eerste en tweede volzin van het derde tekstblok op pagina 4 het woord “van” voor “Curaçao en Sint Maarten” te schrappen

De Raad adviseert om in het onderdeel “Financiële paragraaf”, tweede volzin, het woord “alleen” te schrappen.