no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/25-16-LB

Uitgebracht op : 02/08/2016
Publicatie datum: 20/01/2017

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Landsverordening voortgezet onderwijs (zaaknummer 2015/00723)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Landsverordening voortgezet onderwijs
(zaaknummer 2015/00723)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 16 mei 2016 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 1 augustus 2016, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen

De inwerkingtredingsbepaling

Op grond van artikel 2 van het onderhavige ontwerplandsbesluit (het ontwerp) werkt het ontwerp voor wat betreft de nummers 208 tot en met 211 (voor wat betreft het bekwaamheidsbewijs na het afronden van de bachelorsopleiding Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans) terug tot en met 1 januari 2006. De Raad is van oordeel dat de regering van Curaçao aan het ontwerp geen terugwerkende kracht kan verlenen tot en met 1 januari 2006, omdat haar regelgevende bevoegdheid is begonnen vanaf het moment dat Curaçao de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk der Nederlanden heeft verkregen, te weten 10 oktober 2010.

De personen die in het tijdvak 1 januari 2006 tot 10 oktober 2010 bovengenoemde bachelor opleidingen hebben afgerond, hebben volgens informatie verkregen van de Directeur Beleidsorganisatie Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport evenwel reeds een getuigschrift in handen en de meesten oefenen het beroep van leraar al uit.

Indien het onderhavige landsbesluit niet terug kan werken tot en met 1 januari 2006 heeft dit tot gevolg dat bovengenoemde personen vanaf het tijdstip van ontvangst van het getuigschrift tot 10 oktober 2010 onbevoegd waren om tot leraar benoemd te worden voor het geven van onderwijs in het voortgezet en secundair beroepsonderwijs. Door het afgeven van getuigschriften is bij hen de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat zij tot leraar aan een school konden worden benoemd en vanaf die periode op basis van een rechtsgeldig genoten opleiding carrière zouden kunnen maken.

De mogelijkheid bestaat dat bovengenoemde personen door de vaststelling van de ingangsdatum van het onderhavige landsbesluit op 10 oktober 2010 in een slechte positie komen te verkeren indien bij het opbouwen van carrière een toekomstige werkgever geen rekening houdt met de periode waarin zij strikt juridisch onbevoegd waren het beroep van leraar uit te oefenen. In verband hiermee dient naar de mening van de Raad te worden bezien of met het oog op het vertrouwensbeginsel een overgangsregeling in het ontwerp dient te worden opgenomen waarbij de gerechtvaardigde verwachtingen van bovengenoemde personen worden gehonoreerd.

De Raad adviseert de regering het ontwerp met inachtneming van het vorenstaande aan te passen.

II.   Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

 

Willemstad, 2 augustus 2016

de fungerend Ondervoorzitter,                                 de Secretaris,

___________________________                           ____________________

mevr. mr. L.M. Dindial                                              mevr. mr. C.M. Raphaëla

 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a.   Het ontwerp

Algemeen

Het ontwerp heeft betrekking op een wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van Landsverordening voortgezet onderwijs. De Raad stelt daarom voor, overeenkomstig aanwijzing 174, eerste lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving, het ontwerp in te delen in artikelen met Romeinse cijfers.

Artikel 1

De Raad stelt voor de aanhef van artikel 1 als volgt te doen luiden:

De bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Landsverordening voortgezet onderwijs wordt aangevuld door de bijlage bij dit landsbesluit.

Vervolgens moet de in artikel 1 opgenomen tabel, waarin de aanvulling op de bijlage met de bewijzen van bekwaamheid als verkregen na een succesvolle afronding van de bachelor- en masteropleidingen tot leraar Papiamentu, leraar Engels, leraar Spaans en leraar Nederlands, aan de algemene faculteit van de University of Curaçao, in een bijlage bij de wijzigingstekst, rekening houdend met het vereiste van de leesbaarheid van een wijzigingstekst, worden opgenomen.

b.  De nota van toelichting

Onderdeel “I. Inleiding”

Voorgesteld wordt in het laatste tekstblok de woorden “tot het jaar” telkens te vervangen door “tot en met”.

Onderdeel “II. Financiële consequenties”

Voorgesteld wordt na “consequenties” de zinsnede “voor het Land in te voegen.