no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/27-11-LV

Uitgebracht op : 15/08/2011
Publicatie datum: 13/01/2012

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Tweede suppletoire begroting) (Zitting 2010-2011-) (Zaaknummer 2011/058737)

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Tweede suppletoire begroting) (Zitting 2010-2011-) (Zaaknummer 2011/058737)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 19 juli 2011, om het oordeel van de Raad inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 15 augustus 2011, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Inhoudelijke opmerkingen

1. De bestemming van de meevaller BRK-middelen

In de considerans van het ontwerp is opgenomen dat in de onderhavige ontwerplandsverordening de bestemming van de meevaller in 2010 in de BRK-middelen (de BRK-meevaller) wordt verwerkt. De Raad kan uit de ontvangen stukken opmaken dat de BRK-meevaller wordt aangewend ter dekking van (a) onvoorziene posten, (b) niet eerder voorziene kostenposten, en (c) tegenvallende dividendinkomsten. Voor de Raad is niet duidelijk wat de motivering is achter de allocatie van de BRK-meevaller. Voor de Raad is ook niet duidelijk in hoeverre de regering rekening heeft gehouden met artikel 6 van het Landbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.B. 2001, no. 40) en de toelichting daarop. Het is voor de Raad ook onduidelijk hoe groot de BRK-meevaller is en of er na de onderhavige verwerking nog additionele middelen resteren van deze BRK-meevaller.

2. De aard van enkele éénmalige investeringen c.q. bijdragen

Uit de memorie van toelichting kan worden opgemaakt dat de BRK-middelen en de middelen uit de post Onvoorzien beschikbaar worden gesteld ten behoeve van eenmalige investeringen c.q. bijdragen. De Raad constateert
dat enkele van de posten ter dekking van de als éénmalig aangemerkte kosten, die door de reserve vrijval worden gedekt, in feite niet éénmalig zullen zijn als niet corrigerend wordt opgetreden.

De Raad verwijst als voorbeeld naar “Functie 28 Overige VVRP” (pagina 18 van de Algemene Beschouwingen). Hier worden vanwege de zeer kwetsbare liquiditeitspositie van de Nieuwe Post uit de post Onvoorzien middelen beschikbaar gesteld ter aanvulling van de kredieten. Het komt de Raad voor dat indien niet de geëigende maatregelen worden getroffen binnen afzienbare tijd weer middelen met dit doel beschikbaar dienen te worden gesteld.

Bij enkele van deze posten wordt aangegeven dat deze wel verwerkt zijn in de meerjarenbegroting 2012-2015. De Raad verwijst hier onder andere naar “Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs; het zorggebied Overige onderwijs” (pagina 26 van de Algemene Beschouwingen). Dat geeft tevens aan dat het gebruik van een incidentele vrijval voor de dekking van genoemde kostenposten in 2011 eigenlijk niet geheel juist is omdat het in feite operationele posten betreft.

De census uitgaven zijn slechts éénmalig omdat zij eens in de tien jaar voorkomen, maar waren toch wel geheel voorzienbaar bij de voorbereiding van de begroting voor het dienstjaar 2011. Voor de Raad is niet duidelijk waarom in eerdere begrotingen geen reserveringen hiervoor zijn gedaan. De Raad adviseert de regering om in de toekomst hiermee rekening te houden.

Naar het oordeel van de Raad zijn waarschijnlijk niet geheel éénmalig en mogelijk structureel (a) de subsidies aan Sedeck en Curises, (b) de tegenvallende dividenden Curoil, Curaçao Airport Partners (CAH), Refineria di Korsou N.V. (RdK), en UTS en (c) de tegenvallende inkomsten uit de casino-heffingen die nog steeds niet zijn ingevoerd en daarom niet meer dan eerste ramingen zijn.

Ter uitvoering van de (ontwerp)landsverordening belastingvoorzieningen 2011 is de aanschaf van kasregisters noodzakelijk. Hiervoor is een bedrag van NAF. 11,6 miljoen op de begroting gereserveerd. Voor de Raad is niet duidelijk hoe de overheid tot dit bedrag is gekomen. De Raad kan uit de memorie van toelichting niet opmaken of een deel van de kosten gemoeid met de aanschaf van kasregisters zal worden afgewenteld op het bedrijfsleven. De Raad heeft in haar advies RvA no. RA/16-11-LV d.d. 19 mei 2011 met betrekking tot genoemde ontwerplandsverordening opmerkingen over dit onderwerp gemaakt.
De Raad adviseert de regering de allocatie van de BRK-meevaller op dit punt te heroverwegen.

3. Vertraging

De Raad vindt ook niet geheel éénmalig en mogelijk structureel de volgende posten in het hoofdstuk Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW) die als gevolg van opgelopen vertraging in de uitvoering van bepaalde beleidsvoornemens tot tijdelijke hogere kosten hebben geleid. Het betreft kosten die te maken hebben met (a) de tegenvallers in verband met de (nog) niet ingevoerde Nieuwe Beloningsstructuur, (b) het niet realiseren van bezuinigingen verband houdend met de beoogde basisziekteverzekering, en (c) vertraging in de invoering van, en nog steeds niet ingevoerde, bezuinigingen verband houdend met geneesmiddelen, waamee in totaal niet minder dan NAF. 9 miljoen als éénmalig wordt gekenmerkt. In wezen is de kans heel groot dat de werkelijke tegenvaller veel hoger zal zijn omdat nog lang niet het een en ander is doorgevoerd.
De Raad adviseert de regering met het vorenstaande rekening te houden.

4. Kapitaaldienst

Op de kapitaaldienst worden respectievelijk NAF. 11,6 en NAF. 11,5 miljoen aangemerkt voor de bouw van tijdelijke poliklinieken, de sloop van het gebouw van het Sint Thomascollege en nieuwbouw ten behoeve van de Stichting Belastingaccountantsbureau (BAB). Voor de Raad is niet duidelijk waarom thans een groot bedrag wordt besteed aan de bouw van tijdelijke poliklinieken en de sloop van het gebouw van het Sint Thomascollege terwijl volgens informatie van de regering binnen drie tot vier jaar er een nieuw ziekenhuis gereed zal zijn. Ook bevreemdt het de Raad dat NAF.11,5 miljoen dient te worden uitgegeven voor een gebouw (en interieur en installaties) voor de BAB terwijl als gevolg van het verwijderen van een hele bestuurslaag op Curaçao daarvoor toch wel gebouwen in overschot, zij het met de noodzaak van renovaties, beschikaar zouden moeten zijn.
De Raad adviseert de regering het beleidsvoornemen dat hieraan ten grondslag ligt in de memorie van toelichting nader te motiveren.

5. Voorzieningen

De reserve die is opgebouwd door de BRK-meevaller wordt ook aangewend voor de aanvulling van de begroting ten behoeve van diverse voozieningen. Het is niet duidelijk en er wordt in de ontvangen stukken niet vermeld wanneer een beroep zal worden gedaan op deze voorzieningen. De Raad vindt het belangrijk dat deze voorzieningen besteed worden aan de doelen waarvoor zij zijn getroffen.

De Raad verwijst als voorbeeld naar de volgende voorzieningen.

Functie 38 Overige Economische Ontwikkeling (pagina 21 van de Algemene Beschouwingen)
De aanvulling op de begroting van NAF. 9,4 miljoen betreft schulden en claims die de Curaçao Port Authority N. V. (CPA) hebben neergezet bij het voormalige eilandgebied Curaçao. Deze claims moeten nog worden erkend en onderhandeld.

Functie 40 Algemeen beheer Onderwijs (pagina 26 van de Algemene Beschouwingen)
Er is een aanvulling op de begroting van NAF. 2,1 miljoen ten behoeve van een voorziening die wordt getroffen vanwege betalingsachterstanden aan schoolbesturen van het voormalige eilandgebied Curaçao.

Functie 58 Overige Cultuur en Sport (pagina 27 van de Algemene Beschouwingen)
Ten behoeve van de verbouw en het grootonderhoud van het nationaal theater van Curaçao “Centro Pro Arte” heeft een aanvulling van NAF. 5,3 miljoen aan kredieten plaatsgevonden. De Raad weet dat de Centro Pro Arte nog niet aan het nieuwe land Curaçao is overgedragen. Het is dus niet zeker of de uitgaven waarvoor hier wordt gereserveerd ook zullen worden gedaan. Ook is niet duidelijk waarop de ramingen op deze functie zijn gebaseerd.

6. Overige inhoudelijke opmerkingen

Voor de terugkerende posten die niet gedekt worden door BRK-meevaller moeten voorzieningen getroffen worden.

De Raad verwijst als voorbeeld naar het tabel “Zorg voor de statistieken” (pagina 9 van de Algemene Beschouwingen)
Onder het tabel “Zorg voor de statistieken” (pagina 9 van de Algemene Beschouwingen) is opgenomen dat de aanvulling op de begroting van het Centraal Bureau voor de Statistiek voornamelijk bedoeld is voor de betaling van 3000 freelancers die de Census 2011 hebben uitgevoerd.

In het tabel onder “Zorg voor pensioenen” wordt voor apparaatskosten een bedrag van NAF. 39,4 miljoen opgenomen (pagina 9 van de Algemene Beschouwingen). In de toelichting bij dat tabel wordt een bedrag van NAF. 29,4 miljoen genoemd. Niet is opgenomen dat het verschil van NAF. 10 miljoen de duurtetoeslag voor de oveheids n.v.’s betreft.

De Raad adviseert de regering de memorie van toelichting op dit punt aan te passen.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging het ontwerp bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

 Willemstad, 15 augustus 2011

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 ________________ ____________________
mr. C.M.Grüning mevr. mr. C.M. Raphaëla

 

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1. Het opschrift

Aan het slot van het opschrift dient de citeertitel tussen haakjes te worden opgenomen.

2. De considerans

Het woord “ontwerplandsverordening” dient telkens vervangen te worden door “landsverordening”

3. Het ontwerp

Artikel II dient aan het slot van het ontwerp te worden vermeld.

Ingevolge artikel 11 van de Bekendmakingsverordening (P.B. 2010, no. 87) treedt een landsverordening “indien een aanduiding daaromtrent in de regeling ontbreekt, in werking met ingang van de dertigste dag na datum van bekendmaking”.
De Raad adviseert om alsnog een inwerkingstredingsbepaling in het ontwerp op te nemen indien deze suppletoire begroting op een ander tijdstip in werking moet treden.

4. Het onderdeel “Algemene Beschouwingen” van de memorie van toelichting

Pagina’s 23 en 24
Op pagina 23 onder “01 Bestuursorganen”, en op pagina 24 in het tabel onder “58 Overig Cultuur en Sport” dient “40 Algemeen beheer OWS” vervangen te worden door ““40 Algemeen beheer OWCS”.

5. Nota van Financiën

Pagina 8
Onder “Belastingopbrengsten” dient het woord “blijvenin” vervangen te worden door de woorden “blijven in”.

In “Tabel 4. Niet-belastingopbrengsten” dient het woord “voorzienin-“ in “Vrijval van reserves en voorzienin-“ vervangen te worden door “voorzieningen”.