no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/28-10-LV

Uitgebracht op : 21/07/2010
Publicatie datum: 29/06/2011

Ontwerp-landsverordening, houdende aanvaarding door de Nederlandse Antillen van het door de Staten-Generaal op 6 juli 2010 aangenomen voorstel van Rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (3651/RNA, DWJ’ 10/328)

Advies:  Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 14 juli 2010 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 19 juli 2010, bericht de Raad u als volgt.

De ontwerp-landsverordening houdende aanvaarding door de Nederlandse Antillen van het door de Staten-Generaal op 6 juli 2010 aangenomen voorstel van Rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen strekt ertoe het door de Staten Generaal op 6 juli 2010 aangenomen voorstel van Rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden door de Nederlandse Antillen te doen aanvaarden overeenkomstig artikel 55, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van navolgende opmerkingen.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende wetstechnische en redactionele opmerkingen.

Het ontwerp
De considerans
De Raad adviseert de regering in de tweede overweging van de considerans op pagina 1, in de eerste regel “de Ronde Tafel Conferentie” te vervangen door “de start-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden”.

Het slotformulier
Aangezien de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen de onderhavige landsverordening mede dient te ondertekenen, geeft de Raad in overweging op pagina 3, na “De Minister-President”, toe te voegen “Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen,”.

De memorie van toelichting
Pagina 1
In de tweede regel van het eerste tekstblok dient “rijkswet” te worden vervangen door “Rijkswet”.

Pagina 2
In de laatste regel dient “(1903)” te worden vervangen door: “(R1903)”.

 

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige ontwerp-landsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 21 juli 2010

de Ondervoorzitter,                                      de Secretaris,

 

_____________________                             ____________________
Prof mr. F.B.M. Kunneman                         mevr. mr. C.M. Raphaëla