no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/28-13-LB

Uitgebracht op : 25/11/2013
Publicatie datum: 10/09/2014

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 28a van de Zegelverordening 1908, zoals gewijzigd (zaaknummer 2013/034814)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 28a van de Zegelverordening 1908, zoals gewijzigd 
(zaaknummer 2013/034814)

Advies:  Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 11 september 2013 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 20 november 2013  bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Algemeen

De kwaliteit van het ontwerp

Op 31 juli 2013 heeft de Raad van Ministers de aanwijzingen bij het opstellen van regelgeving (Aanwijzingen voor de regelgeving) vastgesteld. Een nauwgezette toepassing van deze aanwijzingen zal tot verhoging van de kwaliteit van wetgeving leiden. De Raad constateert dat de kwaliteit van het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 28a van de Zegelverordening 1908 (het ontwerp) zowel inhoudelijk als wetstechnisch voor verbetering vatbaar is. Geconcludeerd kan worden dat de Aanwijzingen voor de regelgeving en de Bekendmakingsverordening in dit geval onvoldoende in acht zijn genomen.
De Raad heeft al in verschillende adviezen en laatstelijk in het advies van 6 augustus 2012, RvA no. RA/10-12-LV, met betrekking tot de ontwerplandsverordening betreffende de integriteit van ministers aan de regering verzocht om de te betrachten zorgvuldigheid bij het opstellen van ontwerpen van wettelijke regelingen aan te scherpen.
De Raad vraagt opnieuw aan de regering aandacht te geven aan de eisen van kwaliteit waaraan een ontwerpregeling moet voldoen.

Het advies van Wetgeving en Juridische Zaken

In de bij het onderhavige adviesverzoek (hierna: adviesverzoek) gevoegde stukken ontbreekt het advies van Wetgeving en Juridische Zaken (hierna: WJZ). De Raad heeft de regering bij brief d.d. 27 september 2013 (RvA no. OV/17-13) naar het advies van WJZ gevraagd. Bij brief d.d. 15 oktober 2013 heeft de Minister van Financiën a.i. aangegeven dat de Raad van Ministers een advies van WJZ over het ontwerp vanwege de aard van de voorgestelde wijzigingen daarin en het spoedeisende karakter van de voorstellen overbodig acht. In de brief van 30 oktober 2013 (met kenmerk RvM/0619) deelt de Minister van Financiën de Raad mede dat de regering het ontwerp rijp heeft gevonden om het aan de Raad ter advisering aan te bieden, mede vanwege de inzet van fiscaal-juridische en wetgevingsjuristen.
Hierdoor zou de kwaliteit van het ontwerp volgens de minister gewaarborgd zijn. De Raad betreurt deze zienswijze.
Immers de Raad is van oordeel dat WJZ, als regievoerder in het proces van regelgeving, ontwerpen van wettelijke regelingen aan een laatste kwaliteitstoets dient te onderwerpen. Gezien de deskundigheid en ervaring van WJZ op het gebied van wetgeving, moet de rol van WJZ aan het einde van de ambtelijke voorbereidingsfase van ontwerpen van wettelijke regelingen, worden versterkt.
De Raad verzoekt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.

Inhoudelijke opmerkingen

Het ontwerp

De datum van inwerkingtreding en voorlichting

In artikel 8 van het ontwerp wordt bepaald dat het landsbesluit in werking zal treden met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die van de uitgifte van het Publicatieblad waarin het is geplaatst. In aanwijzing 136 wordt bepaald dat bij het bepalen van de termijn tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding van een regeling rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid voor uitvoeringsorganen en andere bij de regeling betrokkenen om zich tijdig op de regeling in te stellen. De Raad is van oordeel dat de regering in de nota van toelichting dient te vermelden waarom de uitvoeringsorganen, gelet op de in artikel 8 van het ontwerp gekozen invoeringstermijn, de mogelijkheid hebben om zich tijdig op het onderhavige landsbesluit in te stellen. De Raad is tevens van mening dat het wenselijk is dat de regering de gemeenschap, in het bijzonder de belastingplichtige, tijdig en zo volledig mogelijk informeert over de verhoging van de zegelbelastingbedragen.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de nota van toelichting aan te passen en voor de noodzakelijke voorlichting aan de gemeenschap zorg te dragen.    

De nota van toelichting

Deugdelijke motivering

De Raad wijst de regering op aanwijzing 157 waarin wordt aangegeven dat de toelichting een verantwoording van de regeling dient te bevatten. Uit de brief d.d. 18 oktober 2013 (met kenmerk 2013/062330) van de Secretaris-generaal a.i. van het Ministerie van Financiën kan de Raad opmaken dat het hoofdmotief voor de voorgestelde verhoging van de zegelbelastingbedragen een budgettaire is. Indien met het ontwerp beoogd wordt de achterblijvende belastingopbrengsten als gevolg van de verlate invoering van de tariefdifferentiatie in de omzetbelasting – opgenomen in de Landsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante belastinglandsverordeningen – te compenseren, dan dient dit naar het oordeel van de Raad in de nota van toelichting te worden vermeld.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de nota van toelichting aan te passen.  

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

 

Willemstad, 25 november 2013

 

de Ondervoorzitter,                                                                 de Secretaris,

 

___________________________                                          ____________________

mevr. mr. drs. B. J. Doran-Scoop                                          mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het ontwerp

1.Het opschrift
In het opschrift wordt verwezen naar de Zegelverordening 1908. De Raad adviseert de regering om in een voetnoot de vindplaats van deze landsverordening op te nemen. Tevens dient de zinsnede “, zoals gewijzigd” te worden geschrapt.

2. De aanhef
De Raad adviseert de regering om de aanhef in overeenstemming te brengen met artikel 8 van de Bekendmakingsverordening en aanwijzing 87:
-“IN NAAM DER KONING!” dient vervangen te worden door “IN NAAM VAN DE KONING!”;
-“De Gouverneur van CURAÇAO” dient vervangen te worden door “De Gouverneur van Curaçao”;
-na de overwegingen dient het volgende te worden ingevoegd:
 Gelet op:
 artikel 28a van de Zegelverordening 1908;.

3. De overweging (de considerans)
Conform aanwijzing 91 wordt in de overwegingen de strekking van en, indien daartoe aanleiding is, het motief tot de vaststelling van de regeling in hoofdzaak kort weergegeven. De Raad adviseert de regering om gelet op aanwijzing 91 en de toelichting hierop het ontwerp aan te passen.

4. De indeling van het ontwerp
De Raad constateert dat de indeling van het ontwerp niet in overeenstemming is met de Aanwijzingen voor de regelgeving. De Raad adviseert de regering om het bepaalde in aanwijzingen 174 en 178 op te volgen. De Raad adviseert de indeling van het ontwerp langs de lijn van het volgende aan te passen.

Artikel I

De Zegelverordening 1908 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 19, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel a wordt “f. 10,-“ vervangen door: NAf 20,-.
In onderdeel b wordt “f. 5,-“ vervangen door: NAf 5,-.

B. In artikel 32, eerste lid, wordt “vijf” vervangen door: tien.

C. Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

Onder 1° wordt “f. 5,-“ vervangen door: NAf 5,-.
Onder 2° wordt “f. 10,-“ vervangen door: NAf 10,-.

D. Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:
1……..
2.……

E. Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:
1.…….
2.…….

F. Artikel 57, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 1. Onder 3°wordt ……….

Artikel II
Het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 16de juni 1962 ter uitvoering van het eerste lid van artikel 57, onder 20°, van de Zegelverordening 1908 (P.B. 1956, no. 108) en van artikel 2 van de landsverordening van de 16de juni 1962 (P.B. 1962, no. 79) tot wijziging van de Zegelverordening 1908 (P.B. 1956, no. 108) (P.B. 1962, no. 80) wordt ingetrokken.

Artikel III

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van bekendmaking.

5. Schrijfwijze

De Raad adviseert de regering om in het ontwerp rekening te houden met het volgende:

de te vervangen bedragen in de tekst van het ontwerp dienen in navolging van de tekst van de Zegelverordening 1908 niet met twee streepjes achter de komma maar met één streepje geschreven te worden. Als voorbeeld noemt de Raad artikel 1, eerste lid van het ontwerp waarbij “f. 10,–“ vervangen dient te worden door “f. 10,-“.
conform aanwijzing 173, tweede lid wordt het te vervangen tekstgedeelte tussen aanhalingstekens geplaatst. Dit gebeurt echter niet met de nieuwe tekst, tenzij dit voor de duidelijkheid nodig is. Als voorbeeld noemt de Raad artikel 1, eerste lid van het ontwerp waarbij de aanhalingstekens na de dubbele punt geschrapt dienen te worden.
in de tekst dient “NAf.” telkens vervangen te worden door “NAf”.

6. Artikel 6

In artikel 6 van het ontwerp dienen onderdelen b, g en l van het volgende karakter voorzien te worden: “°”. Tevens dient in onderdelen a tot en met q het woord “In” telkens met kleine letter te worden geschreven.

b. De nota van toelichting

1. Het opschrift en de tweede voetnoot

In het opschrift wordt verwezen naar de Zegelverordening 1908. De Raad adviseert de regering om in een voetnoot de vindplaats van deze landsverordening op te nemen en de tweede voetnoot op pagina 4 van de nota van toelichting te schrappen.

De zinsnede “, zoals gewijzigd” in het opschrift dient te worden geschrapt.

2. Onderdeel 1. Algemeen

In onderdeel “1. Algemeen”, eerste tekstblok, tweede volzin op pagina 4 van de nota van toelichting dient het citaat van artikel 28a van de Zegelverordening tussen aanhalingstekens geschreven te worden.

In het derde tekstblok van onderdeel 1 op pagina 4 van de nota van toelichting dient “centraal bureau voor de statistiek” vervangen te worden door “Centraal Bureau voor de Statistiek” .

In het vierde tekstblok (pagina 4) dient achter de zinsnede “October 2006 = 100)” het woord “are” te worden opgenomen.

De eerste volzin “Cijfers d.d. 5/16/2013” op pagina 5 van de nota toelichting dient voluit geschreven te worden.

3. Onderdeel  2. Financiële paragraaf

In de tweede volzin van onderdeel “2. Financiële Paragraaf” dient “NAf.” te worden vervangen door “NAf”.

4. Indeling van de nota van toelichting

De Raad adviseert de regering om in de nota van toelichting een derde paragraaf op te nemen waarin op de adviezen van de Sociaal Economische Raad en de Raad van Advies zal worden ingegaan.