no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/28-14-LV

Uitgebracht op : 09/10/2014
Publicatie datum: 29/01/2015

Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (verhoging leges paspoorten) (zaaknummer 2014/004692)

Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (verhoging leges paspoorten) (zaaknummer 2014/004692)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 9 september 2014 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 6 oktober 2014, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Algemeen

Financiële paragraaf

Artikel 11 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 schrijft voor dat in de toelichting op ontwerpen van wet- en regelgeving een afzonderlijk onderdeel moet worden opgenomen waarin de financiële gevolgen voor en de dekking door het Land worden vermeld. Naast de Landsverordening comptabiliteit 2010 is ook de inachtneming van aanwijzing 159 van de Aanwijzingen voor de regelgeving van belang. In deze aanwijzing wordt bepaald dat in een afzonderlijk deel van de memorie van toelichting de financiële gevolgen van de ontwerplandsverordening voor het Land aangegeven dienen te worden.

De Raad wenst hierbij op te merken dat de financiële gevolgen van de onderhavige ontwerplandsverordening (het ontwerp) voor het Land duidelijker naar voren gebracht zouden kunnen worden door de tabellen, zoals opgenomen in de brief d.d. 25 maart 2014 (met kenmerk DWJ’14/0117) van het waarnemend Hoofd van Publieke Zaken, in § 2 Financiële consequenties op te nemen. Tevens dient uitgeweid te worden over de gevolgen van de verhoging van de leges voor de begroting van het Land.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de memorie van toelichting aan te passen.

Inhoudelijke opmerkingen

1.   Het ontwerp

“Burgerlijke Stand” versus “Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken”

In artikel I, onderdeel A van het ontwerp wordt voorgesteld om artikel 16 van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (de Landsverordening) te wijzigen waarbij in de aanhef van het eerste lid van dit artikel de benaming “Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken” wordt geïntroduceerd.

De Raad merkt op dat de voorgestelde wijziging als gevolg zal hebben dat in de overige artikelen van de tweede paragraaf van het tweede hoofdstuk van de Landsverordening de benaming “Burgerlijke Stand” echter gehandhaafd blijft. Indien de regering het wenselijk acht om in plaats van “Burgerlijke Stand” de benaming “Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken” te hanteren, adviseert de Raad de regering om ook artikel 1, onderdeel d en de artikelen in de tweede paragraaf van het tweede hoofdstuk van de Landsverordening, waarin de benaming “Burgerlijke Stand” voorkomt, te wijzigen.

2.   De memorie van toelichting

Motivering verhoging van het  tarief voor paspoorten voor minderjarigen

De Raad kan uit § 2 Financiële consequenties van de memorie van toelichting opmaken dat bij de vaststelling van de nieuwe leges een paspoort voor personen boven de 18 jaar met NAf 100,- verhoogd zal worden, oftewel verdubbeld wordt, terwijl de geldigheidsduur van deze paspoorten reeds verdubbeld is naar 10 jaar in de Paspoortwet. Voor personen jonger dan 18 jaar wordt de leges met NAf 50,- verhoogd oftewel met 50% terwijl het paspoort de geldigheidsduur van vijf jaren zal behouden. . Aangezien de geldigheidsduur van paspoorten van personen jonger dan 18 jaar niet is gewijzigd, is de Raad van oordeel dat in de memorie van toelichting gemotiveerd moet worden waarom de leges op het bedrag van NAf 150,– is vastgesteld, ook omdat deze verhoging belangrijk hoger is dan de aan het Rijk verschuldigde kosten.

De Raad adviseert de regering de memorie van toelichting met inachtneming van het voorgaande aan te passen. 

Het bewijs van Nederlanderschap

Het is de Raad opgevallen dat in de memorie van toelichting geen (financiële) onderbouwing wordt gegeven voor de verhoging van de kosten van een bewijs van Nederlanderschap.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de memorie van toelichting aan te passen.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

 

Willemstad,  9 oktober 2014

de wnd. Ondervoorzitter,                                            de Secretaris,

_____________________                                           _____________________

Ronald Gomes Casseres                                           mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

Vindplaats van aangehaalde wettelijke regelingen

De Raad stelt voor om in een voetnoot de vindplaats aan te geven van:

de in het opschrift aangehaalde Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992;
de in de considerans aangehaalde Paspoortwet.

Het opschrift

De Raad adviseert de regering om in navolging van aanwijzing 87 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, “In naam van de Koning!” in het opschrift te vervangen door “IN NAAM VAN DE KONING!”.

Munteenheid

De Raad stelt voor om in het voorgestelde artikel 16, eerste lid, van de Landsverordening “f.” telkens te vervangen door “NAf”.

De memorie van toelichting

Munteenheid

De Raad stelt voor om in de tekst van de memorie van toelichting “NAf.” telkens te vervangen door “NAf” en in het laatste tekstblok op pagina 3 van de memorie van toelichting “Naf.” te vervangen door “NAf”.

Voetnoten

De Raad stelt voor om dezelfde lettergrootte voor voetnoot 1 en voetnoot 2 te hanteren. In voetnoot 1 dient “(A.B. 2010, 87) te worden vervangen door (A.B. 2010, no. 87) en in voetnoot 3 dient “P.B. 2014, 17” vervangen te worden door “P.B. 2014, no. 7”.

Voor de volledigheid adviseert de Raad de regering om in voetnoot 2 aan te geven dat het Besluit van 1 maart 2014 tot wijziging van het Paspoortbesluit in het Publicatieblad (P.B. 2014, no. 18) is bekend gemaakt.

Pagina 3

De Raad stelt voor om in de eerste volzin van het eerste tekstblok op pagina 3 van de memorie van toelichting na het woord “maart” het jaartal “2014” op te nemen.