no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/29-11-LV

Uitgebracht op : 12/09/2011
Publicatie datum: 23/09/2011

Ontwerp van een tweede nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943, de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine, de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Landsverordening belastingvoorzieningen 2011) (Zitting 2010-2011-004) (zaaknummer 2011/027316)

Ontwerp van een tweede nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943, de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine, de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Landsverordening belastingvoorzieningen 2011) (Zitting 2010-2011-004) (zaaknummer 2011/027316)

Advies:  Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 11 augustus 2011, om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 12 september 2011, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.
 

I. Financiële gevolgen

In de toelichting op hoger genoemd ontwerp (het ontwerp) is, overeenkomstig artikel 11 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 in samenhang met artikel 3 van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land, een financiële paragraaf opgenomen. Hierin staat dat geconcludeerd kan worden dat de financiële consequenties van deze wijzigingen nihil zijn.

In de bij het adviesverzoek overgelegde stukken bevindt zich geen advies van de Sectordirecteur Financieel beleid en Begrotingsbeheer van het Ministerie van Financiën, zoals vereist ingevolge artikel 2 van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land. Door het ontbreken van genoemd advies kan de Raad er niet van uit gaan dat het onomstotelijk vaststaat dat er geen financiële gevolgen zijn verbonden aan het voorgestelde in het ontwerp.
De Raad geeft de regering in overweging artikel 2 van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land alsnog in acht te nemen.

II. Het ontwerp en de toelichting daarop

1. Brief d.d. 30 juni 2011 van de Sector-Directeur Algemene Zaken
De Sector-Directeur Algemene Zaken stelt in zijn brief d.d. 30 juni 2011 met kenmerk 2011/010349 (pagina 2) aan de Minister-President, de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn dat het onderhavige ontwerp aan de Raad van Advies voor advies dient te worden voorgelegd omdat de daarin voorgestelde wijziging, in tegenstelling tot de eerdere wijzigingen in de ontwerplandsverordening belastingvoorziening 2011 niet slechts taalkundig en wetstechnisch van aard is. Genoemde brief wekt naar het oordeel van de Raad de indruk dat de wijzigingen die na het inwinnen van advies bij de Raad in de ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011 zijn aangebracht, slechts taalkundig en wetstechnisch van aard zijn. De Raad constateert echter, dat de bij de Staten aanhangig gemaakte ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011, zoals gewijzigd bij de eerste nota van wijziging, naast wijzigingen van taalkundige en wetstechnische aard ook wijzigingen van inhoudelijke aard bevat. Deze wijzigingen van inhoudelijke aard vormen weliswaar geen reden voor de Raad om opmerkingen daarover te maken maar geven wel blijk van het feit dat de feitelijke situatie afwijkt van het beeld dat wordt geschetst in de eerder genoemde brief. De Raad vraagt de aandacht van de regering voor het voorgaande.

2. Verwoording van het voorgestelde in het ontwerp in de toelichting
De Raad is van oordeel dat de toelichting over de voorgestelde wijzigingen in het ontwerp ook toegankelijk moet zijn voor niet-ingewijden. De Raad verwijst hier als voorbeeld naar de toelichting op de onderdelen B en E van het ontwerp die vrij technisch van aard is en nadere uitleg behoeft. De Raad adviseert de regering om de toelichting met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.

3. Onderdelen B en E
In het tweede alinea is opgenomen dat in de loon- en inkomstenbelasting een vrijstelling geldt voor belastingplichtigen met een laag belastbaar inkomen. De Raad is van oordeel dat het gebruik van de term “vrijstelling” hier niet correct is. De belastingplichtigen met een laag belastbaar inkomen genieten ingevolge de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 en de Landverordening op de inkomstenbelasting 1943 geen vrijstelling van loon- onderscheidelijk inkomstenbelasting. Zij zijn echter geen loon- of inkomstenbelasting verschuldigd vanwege het feit dat hun belastbaar inkomen minder is dan het bedrag waarover belasting verschuldigd is. De Raad adviseert de regering de toelichting met inachtneming van het bovenstaande aan te passen

III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht integraal onderdeel uit te maken van het advies.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging het ontwerp van een tweede nota van wijziging op de ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011 bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 12 september 2011

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

________________ ____________________
mr. C.M. Grüning mevr. mr. C.M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies , RvA no. RA/29-11-LV

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1. Het ontwerp

Onderdeel A
In het voorgestelde opschrift dient ”de loonbelasting 1973” te worden vervangen door “de Loonbelasting 1976”.
De komma “,” achter “Ouderdomsverzekering” dient geschrapt te worden.

Onderdeel B
De Raad stelt voor de aanhef als volgt te doen luiden: Onder vernummering van punt 7 tot punt 8 wordt in onderdeel A van artikel II een nieuw punt ingevoegd, luidende:.

Onderdeel E
Een artikelaanduiding (“Artikel V”) moet worden opgenomen. In de eerste regel van het nieuwe artikel V dient “Loonbelasting 1973” te worden vervangen door “Loonbelasting 1976”.

2. De toelichting

Onderdeel C
In de tweede regel dient het woord “belastingherziening” te worden vervangen door het woord “belastingvoorzieningen”.

Financiële paragraaf
In de tweede regel dient na het woord “belastingvoorzieningen” ingevoegd te worden “2011”.