no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/29-12-LB

Uitgebracht op : 06/09/2012
Publicatie datum: 02/11/2012

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zesde lid, 13, zevende lid, 15, vijfde lid, 17, 20, 23, eerste lid, onderdeel A, 24, derde lid, 25, 27, 33, 35, 38, eerste lid, 41, tweede lid, 49, tweede lid, 52, zesde lid, 53, derde lid, 72, derde lid, 84, 90, 93, eerste, tweede en vierde lid, 94, 104, 116, 119 en 138 van het Kiesreglement Curaçao (Kiesbesluit Curaçao) (zaaknummer 2012/050655)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zesde lid, 13, zevende lid, 15, vijfde lid, 17, 20, 23, eerste lid, onderdeel A, 24, derde lid, 25, 27, 33, 35, 38, eerste lid, 41, tweede lid, 49, tweede lid, 52, zesde lid, 53, derde lid, 72, derde lid, 84, 90, 93, eerste, tweede en vierde lid, 94, 104, 116, 119 en 138 van het Kiesreglement Curaçao (Kiesbesluit Curaçao) 
(zaaknummer 2012/050655)

Advies: Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 29 augustus 2012, ontvangen op 30 augustus 2012, om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 3 september 2012, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Inhoudelijke opmerkingen

1. Financiële paragraaf in de nota van toelichting
In artikel 11 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 staat dat in de toelichting op ontwerpen van wet- en regelgeving een afzonderlijk onderdeel moet worden opgenomen waarin de financiële gevolgen voor en de dekking door het Land worden vermeld. De Raad is van oordeel dat, gezien het bepaalde in artikel 10 van de Landsverordening comptabiliteit 2010, een advies is vereist van de Sector Financieel beleid en Begrotingsbeheer van het Ministerie van Financiën. De Raad heeft het advies van genoemde sector d.d. 29 augustus 2012 bij de overgelegde stukken aangetroffen waarin gesteld wordt dat vanwege de urgentie van de zaak het niet mogelijk is om het ontwerp inhoudelijk te toetsen. Volstaan is met enkel een financiële toetsing.

Aangezien het onderhavige ontwerp (het ontwerp) niet volledig door genoemde sector is getoetst staat het voor de Raad niet onomstotelijk vast dat er geen bezwaren en/of financiële gevolgen aan de uitvoering van het onderhavige landsbesluit verbonden zijn.
De Raad adviseert de regering om de Sector Financieel beleid en Begrotingsbeheer van het Ministerie van Financiën alsnog in de gelegenheid te stellen een volledige toetsing te verrichten.

2. De vorm en inrichting van het ondersteuningsbiljet
Ter uitvoering van artikel 20 van het Kiesreglement Curaçao is model 2a “Ondersteuningsbiljet” als bijlage bij het ontwerp gevoegd. Afgaande op dit model zal op het ondersteuningsbiljet per politieke groepering alleen de naam van de politieke groepering en de naam van de eerste kandidaat op de lijst van kandidaten van de betrokken politieke groepering worden vermeld. De Raad is van oordeel dat het voorgestelde in model 2a niet in overeenstemming is met artikel 19 van het Kiesreglement Curaçao. Naar de letter van het bepaalde in de artikelen 16 en 19 van het Kiesreglement Curaçao, in het bijzonder het eerste en zevende lid van laatstgenoemd artikel, gaat het om de ondersteuning van een kandidatenlijst. In het model van het ondersteuningsbiljet dient per politieke groepering de lijst van kandidaten, bedoeld in artikel 15 van het Kiesreglement Curaçao, te worden opgenomen. Het model 11 “Stembiljet” kan als voorbeeld dienen bij aanpassing van model 2a.
De Raad adviseert de regering model 2a te wijzigen met inachtneming van het bovenstaande.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 6 september 2012

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

________________ __________________
mr. C. M. Grüning mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het ontwerp

1. Het opschrift
De Raad constateert dat bepaalde verwijzingen naar bepalingen in het Kiesreglement Curaçao in het opschrift niet juist zijn of niet voldoende gespecificeerd zijn. De Raad adviseert om het opschrift met inachtneming van het volgende aan te passen:
– de verwijzing naar de artikelen 25, 27 en 33 dient te worden geschrapt omdat volstaan, kan worden met slechts een verwijzing naar artikel 35;
– achter artikel 84 dient “,eerste lid” opgenomen te worden;
– de verwijzing naar artikel 93, eerste, tweede lid en vierde lid, dient vervangen te worden door “93, vijfde lid”;
– achter artikel 116 dient “eerste en derde lid”. te worden opgenomen.

2. De considerans
De considerans in dit ontwerp bestaat uit twee overwegingen. De Raad adviseert de regering om tussen deze twee overwegingen, ten behoeve van de leesbaarheid, een spatie aan te brengen.

3. Het begrip “Besluit” versus “landsbesluit”
De Raad stelt voor het woord “besluit” in de artikelen 1 tot en met 23 van het ontwerp te  vervangen door het woord “landsbesluit” omdat dit laatste de juridische benaming is van deze wettelijke regeling.

4. De verwijzing naar artikelen in artikel 7
De Raad adviseert de zinsnede “bedoeld in artikel 35” in artikel 7 van het ontwerp te vervangen door “bedoeld in de artikelen 25, 27 en 33”. Het betreft immers het vaststellen van een model van het proces-verbaal dat opgemaakt moet worden van de zittingen, bedoeld in laatstgenoemde artikelen.

5. Vorm en inrichting
Ten behoeve van de consistentie en gezien het bepaalde in artikel 138 van het Kiesreglement Curaçao adviseert de Raad de regering om in de artikelen 10 tot en met 23 van het ontwerp hetzelfde stramien van de artikelen 2 tot en met 9 van het ontwerp te hanteren door de zinsnede “Het model” te vervangen door “De vorm en inrichting”. 

6. Nummering van modellen in de artikelen 11 en 12
In artikel 11 van het ontwerp wordt verwezen naar een model nummer 11. In artikel 12 van het ontwerp wordt verwezen naar de modellen 13 en volgende. De Raad constateert dat in het ontwerp de verwijzing naar een model nummer 12 ontbreekt.
In de bijlagen, behorende bij het ontwerp, heeft de Raad kunnen constateren dat er wel een model 12 bestaat. Een model 13 ontbreekt echter in de bijlagen.
De Raad adviseert de regering om de nodige aanpassingen ten aanzien van de nummering van de modellen in het ontwerp en in de hierbij behorende bijlagen aan te brengen.
 
7. Nummering van artikelen
De Raad constateert dat artikel 12 van het ontwerp wordt opgevolgd door een artikel met een nummeraanduiding 18. De Raad adviseert de regering om de juiste nummering van artikelen aan te brengen.

8. Artikel 26, eerste lid, verwijzing naar artikel van het Kiesreglement Curaçao
De Raad adviseert de regering om in het eerste lid van artikel 26 van het ontwerp na “geschiedt” in te voegen “overeenkomstig artikel 13, zevende lid van de landsverordening”.

9. Artikel 28, eerste lid, plaatsing in het Publicatieblad
In artikel 5, eerste lid, onderdeel d, van de Bekendmakingsverordening is reeds de verplichting van de Minister van Algemene Zaken opgenomen om zorg te dragen voor de plaatsing van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, in het Publicatieblad De Raad adviseert de regering om het eerste lid van artikel 28 van het ontwerp, waarin ook een publicatieplicht is opgenomen, als zijnde overbodig, uit het ontwerp te halen.

10. Het Land Curaçao in de bijlagen en modellen
De Raad adviseert de regering om in de bijlagen en modellen de woorden “het land Curaçao” te vervangen door “Curaçao”.

11. Verwijzing naar bedragen in de bijlagen en modellen
In de bijlagen, behorende bij het ontwerp, wordt in enkele modellen bedragen genoemd. De Raad adviseert de regering om, gelet op de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en St. Maarten, voor de aanduiding van onze munteenheid “NAf.” te gebruiken.

12. “Procesverbaal” in de bijlagen en modellen
De Raad constateert dat in de bijlagen, behorende bij het ontwerp, in enkele modellen het woord “procesverbaal” voorkomt. De Raad adviseert de regering om dit woord te vervangen door “proces-verbaal”.

13. Consistentie (in bijlagen en modellen)
De Raad adviseert de regering om ten behoeve van consistentie van wettelijke regelingen de tekst van de bijlagen en modellen aan te passen ten aanzien van de gehanteerde lettertype, het inspringen en de regelafstand in paragrafen en de juiste nummering van voetnoten. De Raad noemt als voorbeeld model 9, model 12, model 14 en model 22.

14. Model 3, verwijzing naar artikelleden
In Model 3 van de bijlagen dienen “art. 23, lid 1” en “art. 22 lid 2” vervangen te worden door respectievelijk “art. 23, eerste lid” en “art. 22, tweede lid”.

15. Model 5
In het voorlaatste tekstblok van model 5 dient tussen “binnen drie dagen” en “kan/kunnen” de zinsnede “na de dag waarop de kennisgeving is uitgereikt” te worden opgenomen.

16. Model 9
In model 9 dient de titel van het model te luiden: “Afschrift van of uittreksel uit het kiezersregister”

17. Model 10
In het tweede tekstblok van model 10 dient na “voorzitter” de zinsnede “van het hoofdstembureau” te worden opgenomen.

In het tweede en vierde tekstblok dient in plaats van “biljet” het woord “stembiljet” te worden opgenomen.

18. Model 12 en 14, consistentie in woordgebruik
In model 12 wordt onder B, onderdeel a, verwezen naar “uitgevaardigde regelingen”. In model 14 wordt onder B, onderdeel a, verwezen naar “uitgevaardigde Landsbesluiten”. De Raad adviseert de regering om de nodige consistentie in woordgebruik te hanteren en de modellen hierop aan te passen.

b. De nota van toelichting

1. “Procesverbaal”, “processenverbaal” en “processen-verbaal”
In de nota van toelichting worden de woorden “procesverbaal”, “processenverbaal” en “processen-verbaal” gebruikt. De Raad adviseert de regering om in de nota van toelichting consequent te zijn in het gebruik van deze woorden en om de juiste woordspelling aan te houden.

2. Verwijzing naar het Kiesreglement Curaçao
De Raad adviseert de regering om in de nota van toelichting consequent te zijn door de juiste benaming van het Kiesreglement Curaçao te hanteren (artikel 138, eerste lid, van het Kiesreglement Curaçao).