no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/29-13-LV

Uitgebracht op : 23/10/2013
Publicatie datum: 18/02/2014

Ontwerplandsverordening tot aanpassing van een aantal landsverordeningen in verband met de troonopvolging (Landsverordening troonopvolging) (zaaknummer 2013/019759)

Ontwerplandsverordening tot aanpassing van een aantal landsverordeningen in verband met de troonopvolging (Landsverordening troonopvolging)
(zaaknummer 2013/019759)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 23 september 2013 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 21 oktober 2013, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Inhoudelijke opmerkingen m.b.t. het ontwerp

Artikel VI, het Werkliedenreglement 1944

In artikel VI van de onderhavige ontwerplandsverordening (het ontwerp) wordt voorgesteld om artikel 3 van het Werkliedenreglement 1944 te wijzigen. Het Werkliedenreglement 1944 betreft een landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Aangezien het ontwerp een landsverordening is die een aantal landsverordeningen wijzigt, is de Raad van mening dat artikel VI van het ontwerp geschrapt dient te worden.
De Raad is voorts van mening dat de voorgestelde wijziging van het Werkliedenreglement 1944 in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van een aantal landsbesluiten (Landsbesluit troonopvolging) (noot 1)   dient te worden opgenomen, voor zover dat ontwerplandsbesluit nog niet is vastgesteld. De Raad heeft reeds op 21 augustus 2013 (RvA no. RA/18-13-LB) geadviseerd over voornoemd ontwerplandsbesluit.
De Raad adviseert de regering om het ontwerp aan te passen met inachtneming van het bovenstaande.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 23 oktober 2013

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

___________________________ ____________________
mevr. mr. drs. B. J. Doran-Scoop mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

(1) Zaaknummers 2013/019821 en 2013/19759.

 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het ontwerp

1. Het opschrift
De Raad adviseert de regering om in verband met de consistentie van wettelijke regelingen, voor zover het betreft woordgebruik, het woord “aanpassing” in het opschrift van het ontwerp te vervangen door “wijziging”.

2. De aanhef
De Raad adviseert de regering om, conform het bepaalde in artikel 7 van de Bekendmakingsverordening en aanwijzing 86 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, de lettertype van “De Gouverneur van Curaçao,” te corrigeren en de zinnen “In overweging genomen hebbende:” en “Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:” naar links te schuiven.

3. Artikel II
In de aanhef van artikel II dient “Landsverordening tot inschrijving van arbeidsrechten” te worden vervangen door “Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten 1945” en dient de dubbele punt na “wordt” te worden geschrapt.

4. Artikel VIII
In artikel VIII dient de zinsnede “In de artikelen 7 en 8 ,wordt:” te worden vervangen door “In de artikelen 7 en 8 wordt”.

In dit artikel wordt voorgesteld om de artikelen 7 en 8 van de Bekendmakingsverordening te wijzigen door “IN NAAM DER KONINGIN!” (met blokletters) te vervangen door “In naam van de Koning!”. De Raad merkt op dat deze wijziging tot gevolg zal hebben dat er een discrepantie zal ontstaan tussen de Bekendmakingsverordening en de aanwijzingen 86 en 87 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De Raad vraagt de aandacht van de regering hiervoor.

5. Artikel X
In artikel X dient de zinsnede “In artikel 7, wordt:” te worden vervangen door “In artikel 8 wordt”.

6. Artikel XI
Conform aanwijzing 73 dient een bepaling tot vaststelling van een citeertitel na de bepaling met betrekking tot de inwerkingtreding te worden opgenomen. Hierdoor dient het bepaalde in artikel XI na de inwerkingtredingsbepaling in het ontwerp te worden opgenomen.

7. Artikel XII, eerste lid
De Raad adviseert de regering om, conform het bepaalde in aanwijzing 140, in artikel XII, eerste lid, het woord “die” te vervangen door “de datum”.

b. De memorie van toelichting

1. Het opschrift
De Raad adviseert de regering om in verband met de consistentie van wettelijke regelingen, voor zover het betreft woordgebruik, het woord “aanpassing” in het opschrift van de memorie van toelichting te vervangen door “wijziging”.

2. Inauguratie
De beëdiging en inauguratie van een nieuwe koning vindt plaats na aanvaarding van het koninklijk gezag. Om deze reden is het gebruik van de titel “Prins” in de eerste volzin van de tweede alinea van het algemeen deel van de memorie van toelichting naar het oordeel van de Raad niet juist.

3. Parafraseren
Conform het bepaalde in de toelichting bij aanwijzing 160 is het overbodig om in de artikelsgewijze toelichting in de memorie van toelichting een parafrase van de artikelen op te nemen.