no Download PDF Print

Adviezen

RVA no. RA/31-13-LV

Uitgebracht op : 22/01/2014
Publicatie datum: 19/05/2014

Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels ter bevordering van de openbare orde, rust en veiligheid, en ter bescherming van de gemeenschap (Landsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap) (zaaknummer 2013/050752 e.a.)

Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels ter bevordering van de openbare orde, rust en veiligheid, en ter bescherming van de gemeenschap (Landsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap)
(zaaknummer 2013/050752 e.a.)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 7 oktober 2013, ontvangen op 14 oktober 2013, om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 20 januari 2014, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Algemeen

1. Het onderhavige ontwerp en de toetsing daarvan

1°. Het doel van de op 27 december 2011 aan de Raad voorgelegde ontwerp-landsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap
De Eilandsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap (A.B. 1980, no. 19) (hierna: EBOOBG) staat op de zogenoemde “negatieve lijst” van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao (A.B. 2010, no. 87). Dit betekent dat deze eilandsverordening per 10 oktober 2010 is vervallen en geen gelding heeft in het land Curaçao. Hierdoor is Curaçao wat dit onderwerp betreft in een rechtsvacuüm terecht gekomen.
Op. 18 april 2012, RvA no. RA/44-11-LV, heeft de Raad advies uitgebracht over een ontwerplandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap voor Curaçao, die op 27 december 2011 ter advisering aan de Raad was voorgelegd door de regering.
Volgens de memorie van toelichting (tweede pagina) bij die ontwerplandsverordening was het de bedoeling om de per 10 oktober 2010 vervallen EBOOBG zoveel als mogelijk opnieuw vast te stellen. In de memorie van toelichting was uitdrukkelijk gesteld dat de modernisering van dit onderwerp in een latere fase aan de orde zou komen, direct na de vaststelling van de betreffende landsverordening.

2°. Het doel van de onderhavige ontwerplandsverordening
Uit de memorie van toelichting (pagina 1, laatste tekstblok en pagina 2, eerste tekstblok) bij de onderhavige ontwerplandsverordening (hierna: ontwerp) blijkt dat, na ongeveer twee jaar nadat de eerste ontwerplandsverordening over een regeling over dit onderwerp aan de Raad voor advies is voorgelegd, de eerste prioriteit van het ontwerp is het vergunningenstelsel voor het gebruik van de openbare ruimte opnieuw in het leven te roepen en dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is de regeling te moderniseren, maar wederom om zo spoedig mogelijk een tijdelijke regeling tot stand te brengen. Wel zijn ten opzichte van de ontwerplandsverordening waarover de Raad d.d. 18 april 2012 advies heeft uitgebracht wijzigingen aangebracht in het ontwerp, onder meer naar aanleiding van genoemd advies van de Raad (memorie van toelichting, pagina 2, tweede tekstblok).

3 °. Algemeen oordeel van de Raad over het ontwerp en de toetsing van het ontwerp door de Raad
De Raad vindt dat het ontwerp zodanig verouderd is dat er binnen afzienbare tijd een gemoderniseerde landsverordening dient te worden vastgesteld. De Raad wijst er onder meer op dat het toezicht- en sanctiestelsel, zoals in het ontwerp is geregeld, ver achtergebleven is bij de ontwikkelingen op dat gebied. Er kunnen bijvoorbeeld geen bestuurlijke boetes worden opgelegd bij overtreding van een verboden handeling. De Raad is van oordeel dat bij de modernisering van de landsverordening voldoende aandacht moet worden besteed aan dit onderwerp.

Hoewel er ruim drie jaar is verstreken na het vervallen van de EBOOBG moet vastgesteld worden dat er nog steeds geen actualisering van deze landsverordening heeft plaatsgehad. Uit de memorie van toelichting is evenmin op te maken binnen welke periode de regering de actualisering beoogt af te ronden.
De Raad is zich ervan bewust dat het eerdergenoemde rechtsvacuüm waarin Curaçao verkeert niet kan voortduren. Ondanks de omstandigheid dat diverse aspecten die voor de modernisering van de LBOOBG vereist zijn in het ontwerp ontbreken, waaronder de nodige toezicht- en sanctiemechanismen, heeft de Raad ervoor gekozen om in beginsel, en als daar redenen voor zijn, slechts in detail in te gaan op de wijzigingen ten opzichte van de eerste ontwerplandsverordening waarover de Raad d.d. 18 april 2012, RvA no. RA/44-11-LV, advies heeft uitgebracht.

2. Voorlichting

Het ontwerp heeft onder meer tot gevolg dat voor diverse handelingen en situaties met onmiddellijke ingang een vergunning of ontheffing is vereist. Om die reden dient op brede schaal voorlichting te worden gegeven aan de bevolking zodat deze daarnaar kan handelen.
De Raad adviseert de regering om de datum van inwerkingtreding van de onderhavige landsverordening zodanig te kiezen dat er voldoende tijd is om de bevolking te informeren over de gevolgen van deze landsverordening.

II. Inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot het ontwerp

1. Het ontwerp

a. Definitie “stedelijk gebied” (artikel 1 van het ontwerp)

Nieuw in het ontwerp is de definitie van het begrip “stedelijk gebied” (artikel 1, onderdeel g, van het ontwerp). In dit artikelonderdeel staat dat “stedelijk gebied” nader aangeduid wordt bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
Aangezien diverse handelingen en situaties in het stedelijk gebied verboden zijn zonder vergunning, zie bijvoorbeeld artikel 28, eerste lid, onderdeel b, van het ontwerp, adviseert de Raad de regering bedoeld landsbesluit op dezelfde datum als de onderhavige landsverordening in werking te doen treden.

b. Verschuldigdheid retributies en leges (artikel 3 van het ontwerp)

Ingevolge artikel 3, eerste en tweede lid, van het ontwerp is een retributie verschuldigd voor “het in behandeling nemen van een aanvraag” en zijn leges verschuldigd voor “de afgifte van een vergunning of ontheffing”.
De Raad stelt vast dat de verschuldigdheid van de leges in artikel 80 van het ontwerp wordt gebaseerd op de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (hierna: Legesverordening). Artikel 1, onderdelen a en c, van de Legesverordening kent definities van de begrippen “leges” en “retributie”. Deze definities komen niet overeen met het gestelde in artikel 3, eerste en tweede lid, van het ontwerp. Volgens de Raad dienen artikel 1 van de Legesverordening en artikel 3 van het ontwerp op elkaar te worden afgestemd.
De Raad vindt artikel 3 van het ontwerp overigens overbodig naast de artikelen 1 en 2 van de Legesverordening. Artikel 2 van de Legesverordening bepaalt dat ten bate van het land Curaçao leges, precariorechten en retributies worden geheven naar de grondslagen en tarieven vermeld in de in de Legesverordening opgenomen artikelen, hetgeen de wettelijke grondslag is voor het heffen van de betreffende leges. Bovendien vraagt de Raad zich af of er naast het heffen van leges op grond van de Legesverordening nog ruimte is voor het opleggen van een retributie, zoals is bepaald in artikel 3, eerste lid, van het ontwerp. Het is namelijk niet duidelijk in welke gevallen ingevolge het ontwerp een retributie verschuldigd is.

De Raad adviseert de regering artikel 3, eerste en tweede lid, van het ontwerp te heroverwegen met inachtneming van het bovenstaande.

c. Ministeriële regeling met algemene werking en welstandseisen (artikel 16 van het ontwerp)

In artikel 16, derde lid, van het ontwerp staat dat de welstand niet op ontoelaatbare wijze mag worden geschonden volgens bij ministeriële regeling met algemene werking vast te stellen regels. Ook in het tweede lid van artikel 16 en in artikel 2, tweede lid, wordt verwezen naar de welstand.
De Raad adviseert de regering bedoelde ministeriële regeling met algemene werking op dezelfde datum als de onderhavige landsverordening in werking te doen treden.

d. Het plaatsen of hebben van afval in verband met het ophalen door de reinigingsdienst (artikel 40)

De reinigingsdienst van Curaçao, Selikor N.V., maakt regelmatig publiekelijk bekend dat het afval op een andere dag dan het normale schema aangeeft, zal worden opgehaald. Dit doet zich voor ter gelegenheid van feestdagen.

Om die reden adviseert de Raad de regering aan artikel 40, onderdelen b en c, het volgende toe te voegen : “tenzij de reinigingsdienst dat publiekelijk heeft aangekondigd”.

e. Gronden tot weigering, intrekking of wijziging van een evenementenvergunning (artikel 45, vierde lid, van het ontwerp)

1°. Onderverdeling weigeringsgronden ten opzichte van intrekkings- en wijzigingsgronden
In artikel 45, vierde lid, van het ontwerp worden de gronden genoemd voor een weigering, intrekking of wijziging van een evenementenvergunning.
De Raad vraagt zich af of het voldoende duidelijk is welke gronden gelden voor een weigering van een evenementenvergunning en welke voor de intrekking of wijziging daarvan. De Raad wijst bijvoorbeeld op artikel 45, vierde lid, onderdeel a, dat slechts als weigeringsgrond kan dienen maar niet als intrekkings- of wijzigingsgrond. Daarnaast zijn de gronden, genoemd in de onderdelen e en g van genoemd artikellid, slechts geschikt om een evenementenvergunning in te trekken of te wijzigen.
Voor de duidelijkheid over de vraag welke bepalingen dienen als weigeringsgrond en welke als intrekkings- of wijzigingsgrond moeten deze naar het oordeel van de Raad in het ontwerp gescheiden worden vermeld.
De Raad adviseert de regering in het ontwerp de weigeringsgronden voor een evenementenvergunning apart te vermelden van de intrekkings- en wijzigingsgronden.

2°. De verhouding tussen de artikelen 45 en 2 van het ontwerp
In artikel 2, tweede lid, van het ontwerp dat geheel nieuw is, zijn de weigeringsgronden genoemd voor een vergunning. Naar het oordeel van de Raad vallen hier ook evenementenvergunningen onder omdat die daarvan niet zijn uitgesloten. Omdat artikel 45, vierde lid, van het ontwerp eveneens weigeringsgronden bevat voor een evenementenvergunning is het aan te bevelen om, met verwijzing naar aanwijzing 66 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, in het ontwerp de verhouding tussen artikel 2, tweede lid, en artikel 45, vierde lid, aan te geven.
De Raad adviseert de regering het ontwerp aan te passen met inachtneming van het bovenstaande.

f. Evenementenvergunning voor buitenlandse artiesten (artikel 47 van het ontwerp)

1°. Artikel 47 van het ontwerp en de toelichting daarop
Het verbod om een buitenlandse artiest die geen ingezetene van Curaçao is, te laten optreden of daartoe de gelegenheid te geven (artikel 47, eerste lid), wordt in de memorie van toelichting (pagina’s 1 en 2) als volgt toegelicht.
In de inleiding van de memorie van toelichting (pagina 1) staat dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om vooralsnog het geldende beleid omtrent evenementen waarbij artiesten optreden die geen ingezetenen zijn, wettelijk te verankeren. Er zal een restrictief beleid worden gevoerd voor wat betreft optredens van buitenlandse artiesten gedurende de periode van 1 december tot en met de Aswoensdag (pagina 2, derde tekstblok, memorie van toelichting).
Verder staat er dat een nadere precisering van de verdeling van bevoegdheden tussen de ministeries ertoe leidt dat de verantwoordelijkheid hiervoor wordt gelegd bij de minister belast met arbeid, omdat het optreden van de artiesten een vorm van arbeid is en de toelating tot Curaçao afhankelijk is van de toestemming van het bevoegde gezag om te werken. Dit is volgens de memorie van toelichting (pagina 3, voorlaatste tekstblok) gelijk als bij het proces van regulering van arbeid door vreemdelingen als bedoeld in de Landsverordening arbeid vreemdelingen (hierna: LAV). De verantwoordelijkheid voor regulering is neergelegd bij de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: SOAW) in het verlengde van de LAV.

2°. Opmerkingen van de Raad op artikel 47 van het ontwerp en in relatie met de toelichting op artikel 47
– In artikel 47, eerste lid, staat dat de Minister van Justitie bevoegd is tot verlening van een evenementenvergunning voor optredens door buitenlandse artiesten. In de toelichting op artikel 47 (pagina 11 van de memorie van toelichting) staat echter dat de evenementenvergunning wordt afgegeven door de minister belast met arbeid. De memorie van toelichting en het ontwerp moeten naar het oordeel van de Raad in overeenstemming met elkaar worden gebracht.

– In de artikelsgewijze toelichting op artikel 47 van het ontwerp (pagina 11 van de memorie van toelichting) staat dat het verboden is op te treden zonder een vergunning van de minister belast met arbeid en dat genoemd artikel onverminderd de bepalingen van de LAV geldt. Volgens de toelichting is deze beperking ingevoegd ter verduidelijking van de relatie tussen beide landsverordeningen.
De Raad stelt vast dat er in artikel 47 geen beperking zoals bedoeld is opgenomen.

– Uit artikel 47 en de gegeven toelichting daarop kan de Raad niet eenduidig opmaken welke artiesten onder het verbod van artikel 47, eerste lid, vallen. In dat artikellid gaat het om buitenlandse artiesten die geen ingezetenen zijn.
Gezien de hierboven aangehaalde tekst van de memorie van toelichting, dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om vooralsnog het geldende beleid omtrent evenementen waar artiesten optreden die geen ingezetenen zijn wettelijk te verankeren, gaat de Raad ervan uit dat het in artikel 47 gaat om artiesten die geen ingezetenen zijn van Curaçao, ongeacht of zij een landskind, de zogenoemde “yu di tera”, (hierna: Curaçaose artiest) dan wel een vreemdeling (hierna: niet – Curaçaose artiest) zijn. Hiervan uitgaande merkt de Raad het volgende op.

Ingevolge artikel 1, aanhef en onderdeel e, van de LAV jo artikel 1 van de Landsverordening toelating en uitzetting is de LAV slechts van toepassing op niet – Curaçaose artiesten. Omdat de Curaçaose artiest die in het buitenland woont dan niet wordt getroffen door het verbod van artikel 47, eerste lid, is het noemen van de LAV als instrument om optredens van buitenlandse artiesten te reguleren naar het oordeel van de Raad niet geheel juist. De aan de Minister van SOAW gegeven verantwoordelijkheid voor de regulering van een en ander is naar de mening van de Raad dan ook onterecht.
De Raad is bovendien van mening dat de LAV niet als instrument kan dienen voor de regulering van evenementen in het kader van de LBOOBG omdat daarbij aspecten van openbare orde een rol dienen te spelen en geen arbeidsrechtelijke.

De Raad vindt artikel 47, eerste lid, van het ontwerp en de toelichting daarop niet duidelijk wat betreft de doelgroep waarvoor het verbod geldt.

– In de toelichting op artikel 47 (pagina 11 van de memorie van toelichting) leest de Raad dat de lokale artiesten in de betreffende periode het leeuwendeel van hun inkomsten verdienen voor een jaar en dat de regering in die periode het optreden van buitenlandse artiesten wil beperken.
In zijn advies d.d. 18 april 2012, RvA no. RA/44-11-LV (pagina 6, eerste tekstblok), heeft de Raad er al op gewezen dat uit deze motivering voor het opnemen van artikel 47 blijkt dat dit artikel geen betrekking heeft op de bescherming van de belangen waar de onderhavige landsverordening op ziet, maar op de bescherming van de lokale arbeidsmarkt. Daarbij heeft de Raad aangegeven dat bescherming van de lokale arbeidsmarkt niet behoort tot de belangen die de onderhavige landsverordening dient te beschermen. Dat de verantwoordelijkheid voor de nadere precisering van de verdeling van bevoegdheden tussen de ministeries wordt gelegd bij de minister die belast is met arbeid is naar het oordeel van de Raad ook om deze reden niet juist. Naar het oordeel van de Raad hoort deze thuis bij de Minister van Justitie.

Indien er redenen zijn om het aantal evenementenvergunningen te beperken in de periode 1 december tot en met de dag na Aswoensdag, dan adviseert de Raad de regering te bezien of het aantal uit te geven evenementenvergunningen gemaximeerd kan worden om redenen die wel te maken hebben met de openbare orde. Een reden voor maximering zou kunnen zijn dat de beschikbare capaciteit op Curaçao van onder meer de politie en hulpverleningsdiensten beperkt is waardoor aan het aantal evenementen een bovengrens zou moeten worden gesteld.

3°. Advies van de Raad
De Raad adviseert de regering artikel 47 van het ontwerp te heroverwegen met inachtneming van het bovenstaande.

g. Wijziging van de Legesverordening (artikel 80 van het ontwerp)

De Raad adviseert de regering artikel 80, negende lid, van het ontwerp te herformuleren, omdat hieruit niet opgemaakt kan worden wat er gewijzigd wordt in de Legesverordening.

2. De memorie van toelichting

a. Pagina 2 (Tijdelijke regeling)
Op pagina 2 staat in het eerste tekstblok dat het ontwerp niet de strekking heeft om de regeling over de openbare orde en veiligheid op moderne leest te schoeien maar om zo spoedig mogelijk een tijdelijke regeling tot stand te brengen.

Mocht het de bedoeling zijn daadwerkelijk een tijdelijke regeling vast te stellen dan zal dit volgens de Raad moeten blijken uit de tekst en de vorm van het ontwerp. In dat geval adviseert de Raad de regering aanwijzingen 143 en 144 van de Aanwijzingen voor de regelgeving in acht te nemen. De Raad adviseert de regering overigens om in de memorie van toelichting aan te geven binnen welke termijn beoogd wordt een geheel nieuwe regeling ter zake vast te stellen.

b. Pagina 4
In de tekst in “Onderdeel a” onder “1° Buitenlandse artiest” staat “Artikel 47 is verkort en de verantwoordelijkheid voor regulering is neergelegd bij de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn in het verlengde van de Landsverordening arbeid vreemdelingen”.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting aan te geven welke onderwerpen de regulering betreffen waarvoor de Minister van SOAW verantwoordelijk wordt gehouden.

c. Pagina’s 2 en 5 (Onderdeel f)
In de tekst in “Onderdeel f” op pagina 5, van de memorie van toelichting staat dat de reikwijdte van de in die tekst genoemde artikelen is uitgebreid naar het stedelijk gebied.
De Raad stelt vast dat dit niet het geval is wat betreft de artikelen 14, eerste lid, 40 en 42 van het ontwerp. In deze artikelen zijn de verboden handelingen niet uitgebreid tot het stedelijk gebied maar tot het gehele gebied van Curaçao.
De Raad adviseert de tekst in “Onderdeel f” op pagina 5 van de memorie van toelichting aan te passen met inachtneming van het bovenstaande. Dit geldt tevens voor de voorlaatste volzin in het tweede tekstblok in onderdeel “2. Hoofdlijnen van het ontwerp”, op pagina 2 van de memorie van toelichting.

III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.”

Willemstad, 22 januari 2014

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

___________________________ ____________________
mevr. mr. drs. B. J. Doran-Scoop mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het ontwerp

Artikel 9
De Raad adviseert in artikel 9 vóór het woord “politie” de woorden “ambtenaar van” te schrappen.

Artikel 14
De Raad stelt voor in artikel 14, tweede lid:
a. het woord “uitvoeringsorganisatie” te vervangen door “Uitvoeringsorganisatie”;
b. de zinsnede “daarvan kennis aan de minister” te vervangen door “daarvan kennis aan de minister, genoemd in het eerste lid”.

Artikel 16
De Raad stelt voor in artikel 16:
a. in het derde lid de woorden “De minister” te vervangen door “De minister, genoemd in het tweede lid” en het woord “bedoel” door “bedoeld”;
b. in het vierde lid het woord “propaganda” te vervangen door “ideële propaganda”.

Artikel 20
De Raad stelt voor in artikel 20, eerste lid, de zinsnede “of op aan de openbare weg” te vervangen door “op of aan de openbare weg”.

Artikel 21
De Raad stelt voor de puntkomma aan het einde van de tekst van artikel 21 te vervangen door een punt.

Artikel 27
De Raad adviseert “het lucht” te vervangen door “de lucht”.

Artikel 30
De Raad stelt voor in het tweede lid de zinsnede “Het verbod onder c” te vervangen door “Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder c,”.

Artikel 39a
De Raad stelt voor:
a. in het eerste lid de zinsnede “een bedreiging van de openbare orde” te vervangen door “een bedreiging voor de openbare orde”;
b. in het tweede lid de woorden “zoals bedoeld” te vervangen door “als bedoeld”;
c. in het derde lid de zinsnede “als in het eerste lid bedoeld” te vervangen door “, bedoeld in het eerste lid”.

Artikel 45
De Raad stelt voor:
a. artikel 45 vierde lid, onderdeel f, te herformuleren omdat deze bepaling niet duidelijk is;
b. artikel 45, vierde lid, onderdeel b, toe te voegen aan artikel 45, vierde lid, onderdeel a, overeenkomstig de formulering in artikel 45, vierde lid, onderdeel d, van het ontwerp.

Artikel 66
De Raad stelt voor in artikel 66 de zinsnede “artikel 26, tweede lid, onder d en e,” te vervangen door “artikel 26, eerste lid, onder d en e, en het tweede lid, onder c,”.

Artikel 70
De Raad stelt voor in artikel 70, onderdeel a, “Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken” te vervangen door de “Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning”.

Artikel 74
De Raad stelt voor in artikel 74, vijfde lid, de zinsnede “aan de personen” te vervangen door “aan de ambtenaren en personen”.

Artikel 78
Voorgesteld wordt in artikel 78, derde lid, de zinsnede “Bij veroordelen wegens overtreding” te vervangen door “Bij een veroordeling wegens overtreding”.

Artikel 79
De Raad stelt voor in artikel 79:
a. het woord reclame te vervangen door “handelsreclame”;
b. de zinsnede “binnen drie maanden” te vervangen door “binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze landsverordening”.

Artikel 80
a. De Raad stelt voor artikel 80 van het ontwerp in overeenstemming te brengen met aanwijzing 175 dat handelt over de indeling van de wijzigingen van een regeling.
b. De Raad stelt tevens voor met artikel 80, derde lid, van het ontwerp het woord “eilandsverordening” in artikel 35, aanhef, van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992” te vervangen door “landsverordening”.
c. Omdat de Eilandsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap ingaande 10 oktober 2010 is vervallen, dienen alle verwijzingen daarnaar vervangen te worden door “de Landsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap”. De Raad wijst hierbij onder meer op artikel 40, aanhef, van de Legesverordening. De Raad stelt voor het ontwerp aan te passen met inachtneming van het voorgaande.

Artikel 81
De Raad stelt voor:
a. de bepaling tot vaststelling van de citeertitel (artikel 81, eerste lid, van het ontwerp) in een afzonderlijk artikel in het ontwerp op te nemen, overeenkomstig aanwijzing 73 van de Aanwijzingen voor de regelgeving;
b. de inwerkingtredingsbepaling (artikel 81, tweede lid, van het ontwerp) overeenkomstig aanwijzing 140, eerste lid, onder C, van de Aanwijzingen voor de regelgeving, aan te passen.

b. De memorie van toelichting

Pagina 4
Voorgesteld wordt in de tweede volzin van de tekst onder “Onderdeel e” de woorden “en overlaten” te vervangen door “en over te laten”.

Pagina 9
Voorgesteld wordt:
a. in de derde volzin van het eerste tekstblok onder “Artikel 39a en 39b” de zinsnede “of ander leidinggevende ambtenaar” te vervangen door “een andere leidinggevende ambtenaar”;
b. in de derde volzin van het laatste tekstblok onder “Uitgaanscentrum, binnenstad en stedelijk gebied” het woord “gedraging” te vervangen door “gedragingen”.