no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/31-22-LB

Uitgebracht op : 07/12/2022
Publicatie datum: 24/01/2023

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Monkeypox virus (Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Monkeypox virus als besmettelijke ziekte) (zaaknummers 2022/0228242 en 2022/029421)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Monkeypox virus (Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Monkeypox virus als besmettelijke ziekte)
(zaaknummers 2022/0228242 en 2022/029421)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 28 november 2022, dat de Raad op 2 december 2022 heeft ontvangen, om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp, bericht de Raad u als volgt.

 Algemeen

1. Procedureel aspect

Uit paragraaf 1 “Algemeen” van de nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, (hierna: nota van toelichting respectievelijk ontwerp) volgt dat de Wereldgezondheidsorganisatie (hierna: WHO) al sinds 23 juli 2022 het Monkeypox virus als een “Public Health Emergency of International Concern” heeft aangemerkt. De Raad van Ministers heeft op 17 augustus 2022 het besluit genomen om aan Directie Wetgeving en Juridische Zaken te verzoeken zorg te dragen voor het opstellen van een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, hierover[1]. Het Ministerie van Financiën heeft volgens paragraaf “Financiële gevolgen voor het Land” van de nota van toelichting op 25 augustus 2022 een advies gegeven met betrekking tot de financiële gevolgen van een ontwerp over de aanwijzing van het Monkeypox virus als besmettelijke ziekte in de zin van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten. De Raad heeft een adviesverzoek over dit onderwerp echter pas op 2 december 2022 mogen ontvangen.

Gezien de urgentie om in het kader van de bescherming van de openbare orde een wettelijke grondslag te hebben voor eventueel te treffen maatregelen in het kader van de bestrijding van het Monkeypox virus zal de Raad in dit geval en andere soortgelijke gevallen zoals gebruikelijk steeds met gerede spoed advies uitbrengen. Niettemin wenst de Raad de regering te wijzen op de noodzaak om in

gevallen van spoedeisende aard, zoals het tegengaan van besmettelijke ziekten, met de nodige voortvarendheid te handelen. Op Curaçao berust immers de verplichting om steeds te blijven voldoen aan de vastgestelde afspraken in het kader van de International Health Regulations 2005 van de WHO[2].

De Raad vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.

2. Uitbreiding van de opsomming van de besmettelijke ziekten in en modernisering van de landsverordening

In artikel 4 van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten (hierna: de landsverordening), worden de besmettelijke ziekten limitatief opgesomd waarop de landsverordening van toepassing is. De landsverordening biedt in genoemd artikel de mogelijkheid om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tijdelijk de landsverordening geheel of gedeeltelijk van toepassing te verklaren op andere besmettelijke ziekten. In het onderhavige ontwerp wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om de landsverordening tijdelijk van toepassing te verklaren op het monkeypox virus.

In het kader van de bescherming van de volksgezondheid heeft de Raad de regering in zijn advies d.d. 22 mei 2018, kenmerk RvA no. RA/21-18-LB[3], geadviseerd om na te gaan welke besmettelijke ziekten aan de opsomming van besmettelijke ziekten in artikel 4 van de landsverordening zouden kunnen worden toegevoegd. Daarbij kan gedacht worden aan SARS en Ebola en ook aan Zika, Dengue, Chikungunya. Monkeypox is ook een besmettelijke ziekte die daarin opgenomen zou moeten worden. In dat advies is tevens geadviseerd om de landsverordening, waar nodig, te moderniseren. Dit omdat de Raad de mening is toegedaan dat de landsverordening dusdanig verouderd is dat deze, naar de huidige maatstaven van wetstechniek, van rechtmatigheid en van beleidsanalyse, in grote mate niet meer aan de bescherming van de volksgezondheid voldoet. Bovendien kan daarbij de mogelijkheid worden opgenomen dat in acute gevallen en voor een korte periode, bij ministeriële regeling met algemene werking, nieuwe besmettelijke ziekten kunnen worden toegevoegd aan de in de landsverordening opgesomde besmettelijke ziekten. Dit omdat met de procedure voor de vaststelling van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, enige tijd is gemoeid en het in het kader van de bescherming van de volksgezondheid noodzakelijk is dat maatregelen die een wettelijke grondslag moeten hebben, snel genomen kunnen worden.

De Raad heeft nog geen ontwerplandsverordening die daartoe strekt ter advisering mogen ontvangen.

Om bovengenoemde reden beveelt de Raad de regering wederom aan na te gaan met welke besmettelijke ziekten de opsomming van besmettelijke ziekten in artikel 4 van de landsverordening zou moeten worden uitgebreid en om de landsverordening in zijn geheel te moderniseren. De Raad adviseert tevens om bij de modernisering van de landsverordening ook de Quarantaineverordening in acht te nemen en eventueel beide landsverordeningen in één nieuwe landsverordening samen te voegen.

Voor wetstechnische en redactionele opmerkingen verwijst de Raad naar de bij dit advies behorende bijlage die integraal onderdeel hiervan uitmaakt.

De Raad geeft u in overweging dienovereenkomstig te besluiten.

De Raad wijst er op dat artikel 27, zevende lid juncto zesde lid, onder b, van de Landsverordening Raad van Advies voorschrijft dat openbaarmaking van dit advies achterwege kan blijven.

 

Willemstad, 7 december 2022

 

de Ondervoorzitter,                                                    de Secretaris,

____________________                                            _____________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                               mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/31-22-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1. Algemeen

Op 28 november 2022 heeft de WHO aangekondigd dat de naam van het virus ‘Monkeypox’ vervangen zal worden door ‘Mpox’. De Raad stelt voor om in het licht hiervan in het ontwerp en de nota van toelichting de nodige aanpassingen aan te brengen.

2. Het ontwerp

a. De overwegingen

Voorgesteld wordt om in de eerste overweging het woord ‘gevallen,’ te vervangen door ‘gevallen en’.

b. Artikel 1

Voorgesteld wordt om de zinsnede ‘van de 9den juni’ te vervangen door ‘van den 9den juni’.

3. De nota van toelichting

Algemeen

In het opschrift van het algemeen deel van de nota van toelichting is ‘§ 1.’  opgenomen ter aanduiding dat het om de eerste paragraaf gaat. Voorgesteld wordt om in de nota van toelichting ook de overige onderdelen met gebruikmaking van Arabische cijfers in paragrafen onder te verdelen.

Pagina 3

Voorgesteld wordt in de laatste zin van de tweede gedachtestreep onder paragraaf ‘1. Algemeen’ de zinsnede ‘genoemd is de’ te vervangen door ‘, genoemd in de’.

Pagina 4

Voorgesteld wordt in het tweede tekstblok één van de woorden ‘dat’ te schrappen.

In de laatste zin van paragraaf ‘Financiële gevolgen voor het Land’ wordt expliciet aangegeven dat de Sectordirecteur Financieel Beleid en begrotingsbeheer bij advies van 25 augustus 2022 aangegeven heeft geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van dit landsbesluit. In de nota van toelichting wordt een verantwoording van de regering opgenomen over de financiële gevolgen van de regeling (aanwijzing 157, onderdeel h, van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Een verwijzing naar het advies van een ambtelijke dienst is in dit verband niet nodig. Om deze reden wordt voorgesteld bovengenoemde zin te schrappen.

 

__________________________

 

[1] Besluit van de Raad van Ministers d.d. 17 augustus 2022 (zaaknummer 2022/28242).

[2] Zie de derde gedachtestreep in paragraaf 1 “Algemeen” van de nota van toelichting, p. 3.

[3] De Raad heeft het verzoek aan de regering om de landsverordening te moderniseren herhaald in onder meer zijn adviezen d.d. 18 februari 2020 met kenmerk RvA no. RA/02-20-LB over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanwijzing van 2019-n Coronavirus als besmettelijke ziekte in de zin van de landsverordening (zaaknummer 2020/04575) en d.d. 25 november 2022 met kenmerk RvA no. RA/29-22-LB over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de algemene bepalingen van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten op tuberculose (zaaknummer 2022/039480).