no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/32-09-LB

Uitgebracht op : 06/11/2009
Publicatie datum: 28/06/2011

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit Organisatie en Taakstelling van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling (2092/RNA, DWJ’ 09/387)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 16 oktober 2009 (lees: 16 september 2009) om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 2 november 2009, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit Organisatie en Taakstelling van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling strekt, volgens de considerans, ertoe de in artikel 31 van de Landsverordening zorginstellingen vastgestelde uitbreiding van de formatie van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling de facto toe te delen aan de Inspectie voor de Volksgezondheid.

Bestudering van het onderhavige ontwerp-landsbesluit en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen
De Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (de Commissie) heeft op 30 maart 2009 advies met kenmerk 021/2009-GOA uitgebracht. De Commissie legt in het onderdeel “Personele en organisatorische aspecten, Proces staatkundige vernieuwing en personele gevolgen” van haar advies nadruk op de vraag of met de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten afstemming is geweest om instemming te verkrijgen voor het aantrekken van het betreffende personeel voor de Inspectie voor de Volksgezondheid. De Commissie vraagt zich voorts af of het niet verstandiger is om de staatkundige ontwikkelingen af te wachten alvorens wordt overgegaan tot de daadwerkelijke invulling van de desbetreffende formatieplaatsen.
De Raad merkt in het licht van het advies van de Commissie op, dat niet miskend kan worden dat het land de Nederlandse Antillen in een bijzondere periode verkeert, gezien het proces van de staatkundige ontwikkelingen om te komen tot nieuwe statussen voor de eilanden van de Nederlandse Antillen.

Deze bijzondere situatie brengt met zich mee dat de regering zowel in haar beleidsvorming als in haar beleidsuitvoering rekening moet houden met de toekomstige staatkundige verhoudingen. Naar het oordeel van de Raad moet de regering, zolang de Nederlandse Antillen bestaan, zich echter op behoorlijke wijze van haar landstaken kunnen kwijten. Dit laatste betekent dat de regering in het specifieke geval de nodige maatregelen moet kunnen nemen indien de omstandigheden in de volksgezondheid dat vereisen. Naar het oordeel van de Raad verdient het aanbeveling dat de regering bij het aantrekken van nieuw personeel zich laat leiden door de realiteit van de op handen zijnde staatkundige veranderingen. De Raad geeft de regering dan ook in overweging, met het oog op de genoemde staatkundige veranderingen, bij de indienstneming van nieuw personeel steeds te overwegen of het wenselijk is een arbeidsverhouding voor lange danwel kortere duur, met de mogelijkheid tot verlenging aan te gaan. Afstemming met de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten is gewenst indien aan het nieuwe personeel een baangarantie in de nieuwe structuur in het vooruitzicht wordt gesteld.

De nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerp-landsbesluit geeft de Raad aanleiding het volgende op te merken ten aanzien van de specificatie van de kosten die met de implementatie van het onderhavige ontwerp-landsbesluit zijn gemoeid. Op pagina 1 van de nota van toelichting wordt voor de personeelslasten voor één academicus en één medewerker HBO+ niveau een bedrag van NAF. 75.000,= respectievelijk NAF. 50.000,= geraamd.
De Raad acht het niet ondenkbeeldig dat de geraamde personeelskosten voor de academicus en de medewerker HBO+ niveau hoger zullen uitvallen dan de bedragen die in de nota van toelichting staan vermeld. De Raad geeft in overweging om na te gaan of de in de nota van toelichting opgenomen bedragen de werkelijke kosten zijn die aan de uitvoering van het onderhavige ontwerp-landsbesluit zijn verbonden. Indien dat niet het geval is, geeft de Raad in overweging om de werkelijke kosten in de nota van toelichting op te nemen en daarbij aan te geven op welke wijze deze zullen worden gefinancierd.

Opmerking van wetstechnische aard
De onderhavige ontwerp-landsverordening geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende wetstechnische opmerking.

In artikel II dient, mede gelet op de redactie van artikel 26 van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, het woord “is” na het woord “geplaatst” geplaatst te worden.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerp-landsbesluit vast te stellen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 6 november 2009

de Ondervoorzitter,                     de Plv. Secretaris,

 

_____________________      ________________
Prof mr. F.B.M. Kunneman       mr. E.F. Davelaar