no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/32-13-LV

Uitgebracht op : 06/11/2013
Publicatie datum: 06/11/2013

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 (Tweede Suppletoire begroting 2013)

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 (Tweede Suppletoire begroting 2013) 

Advies: Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 14 oktober 2013  om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 4 november 2013, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Algemeen

1. Het ontbreken van een (gedegen) toelichting op de wijziging van geraamde bedragen op begrotingsposten
Een begroting dient onder andere als instrument voor het verschaffen van inzicht in en het vergroten van zekerheden ten aanzien van de inkomsten en uitgaven van de overheid. De Raad stelt vast dat in het algemeen geen specifieke toelichting wordt gegeven op de in de onderhavige ontwerplandsverordening (het ontwerp) voorgestelde wijzigingen van de geraamde bedragen op de begrotingsposten. De toelichting op de diverse wijzigingen van de geraamde bedragen op begrotingsposten is steeds dezelfde, ongeacht of de betreffende wijziging het gevolg is van een verlaging dan wel een verhoging van de materiële lasten. De Raad wijst daarvoor onder andere op:
– pagina 8 van de Algemene Beschouwingen, bij “Functie 03. Algemeen beheer Algemene Zaken”. Hierin wordt gesteld dat de begrotingswijziging betrekking heeft op het aanvullend budget voor personeelskosten en exploitatiekosten van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) in verband met het onderzoek op de moord van de heer H. Wiels. De Raad kan voor de meerjarenbegroting niet uit de memorie van toelichting opmaken hoe deze kosten in de na het dienstjaar 2013 opvolgende dienstjaren zullen doorwerken. 
– pagina 24 van de Algemene Beschouwingen. In de laatste alinea, tweede volzin wordt aangegeven dat in deze suppletoire begroting een bedrag is opgevoerd ten behoeve van de betaling van openstaande facturen van HBN Law voor geleverde diensten inzake de rechtszaak Cubanen versus Curaçao Drydock Maatschappij. Het is voor de Raad niet duidelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot deze rechtszaak. Voorts kan de Raad voor de meerjarenbegroting niet uit de memorie van toelichting
opmaken hoe deze kosten in de na het dienstjaar 2013 opvolgende dienstjaren zullen doorwerken.
– pagina 31 van de Algemene Beschouwingen, laatste volzin. Op deze pagina is aangegeven dat de begrotingswijziging ten aanzien van “Functie 53 Sport” betrekking heeft op het dekken van exploitatiekosten. Het is voor de Raad niet duidelijk om welke exploitatiekosten het hierbij gaat.
– pagina 8 van de Nota van Financiën, tweede gedachtepunt. In deze gedachtepunt wordt aangegeven dat een bedrag van NAf 0,7 miljoen voornamelijk extra middelen betreft die door de Douane worden geïnd. Het betreft een inhaal- en verbeterslag op achterstanden in de inning met een structureel karakter. Het is voor de Raad niet duidelijk welke inningen hiermee bedoeld worden.
– pagina 13 van de Nota van Financiën, eerste volzin, onder “Bouwfonds nieuw ziekenhuis”. In deze volzin wordt een bedrag van NAf 397,1 miljoen genoemd. Naar het oordeel van de Raad dient genoemd bedrag nader toegelicht te worden.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de memorie van toelichting aan te passen.

2. Meerjarenbegroting
De Raad constateert in het ontwerp dat diverse bedragen die op deze suppletoire begroting worden opgevoerd in dezelfde omvang ook worden opgevoerd op de meerjarenbegroting. De Raad neemt als voorbeeld:
– de tweede volzin van de laatste alinea op pagina 21 van de Algemene Beschouwingen waarop wordt aangegeven dat de bestemming van de begrotingswijziging  (NAf 202.200,-) refererend aan de programmakosten op de gewone dienst voor de betaling van de openstaande facturen bij het Advocatenkantoor HBN Law zal dienen. Het betalen van openstaande facturen is naar het oordeel van de Raad een eenmalige gebeurtenis. Het is voor de Raad niet duidelijk om welke reden hetzelfde bedrag voor vier achtereenvolgende dienstjaren is opgevoerd.
– het voor een periode van vier achtereenvolgende dienstjaren een bedrag van NAf 312.244 op de meerjarenbegroting opvoeren voor de verbouwing te Den Haag en groot onderhoud aan het gebouw van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister.
– in de laatste volzin op pagina 40 van de Algemene Beschouwingen wordt aangegeven dat de begrotingswijziging bij “Functie 76 Riolering en waterzuivering” betrekking heeft op een incidentele subsidie aan Parke Tropical (NAf. 65.000). Het is voor de Raad niet duidelijk om welke reden hetzelfde bedrag voor vier achtereenvolgende dienstjaren is opgevoerd.
– pagina 30 van de Algemene Beschouwingen, bij “Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs (gedeeltelijk) – Beleidsveld: Studiefinanciering”.  In de tweede alinea is aangegeven dat de begrotingswijziging betrekking heeft op het dekken van exploitatiekosten en het beschikbaar stellen van kredieten voor het dekken van de kosten inzake het project “Enseñansa Liber” voor het schooljaar 2012-2013. Indien de kosten slechts voor het dientstjaar 2013 dienen te worden opgevoerd, is het voor de Raad niet duidelijk om welke reden het bedrag van NAf 8.824.007 ook voor de dienstjaren 2014 en volgende zijn opgevoerd.

Ook constateert de Raad inconsistenties tussen het meerjarig verwerken van de kosten en de bedragen die in het ontwerp opgevoerd zijn voor hetzelfde doel. De Raad noemt als voorbeeld de verwerking van de toegewezen middelen aan de VDC, die onder het Ministerie van Algemene Zaken valt, en aan het Politiekorps, dat onder het Minister van Justitie valt, ter dekking van de kosten verbonden aan het onderzoek op de moord van de heer Wiels.   De meerjarenbegroting vertoont een inconsistentie tussen het meerjarig verwerken van voornoemde kosten ten laste van het hoofdstuk Algemene Zaken en de bedragen die voor hetzelfde doel zijn opgevoerd in het hoofdstuk Ministerie van Justitie. De bedragen in het hoofdstuk Ministerie van Justitie vertonen een incidenteel karakter terwijl die in het hoofdstuk Ministerie van Algemene Zaken een structureel karakter vertonen.

De Raad vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.

3. Financiering van het nieuwe ziekenhuis
De Raad kan uit het ontwerp en de memorie van toelichting opmaken dat de kosten voor het
bouwen van een nieuw ziekenhuis voor 70% door de overheid gedragen zullen worden. Het is voor de Raad niet duidelijk hoe de regering aan dit percentage is gekomen. Tevens is niet duidelijk wat de gemiddelde interest zal zijn en wat het effect daarvan zal zijn op het door te berekenen tarief voor opname in het nieuwe ziekenhuis. In de memorie van toelichting is niet voldoende inzichtelijk gemaakt wat de effecten zullen zijn op de ontwikkeling van de kosten die ten laste van de fondsen komen die door de Sociale Verzekeringsbank beheerd worden en de hoogte van ziektekostenpremies. De Raad acht het gewenst dat in de memorie van toelichting een deugdelijke onderbouwing van de wijze van financiering en de gevolgen voor de kosten in de gezondheidszorg en derhalve ook voor de meerjarenbegroting wordt opgenomen.
De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de memorie van toelichting aan te passen.

4. Sport
De Raad constateert dat ten laste van meerdere ministeries een bedrag van NAf 2500,- wordt gereserveerd voor de deelname van een honkbalteam van Curaçao aan de Junior World Series in de Verenigde Staten. Het is voor de Raad niet duidelijk onder welke subfunctie op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport de van ieder afzonderlijke ministerie overgehevelde bedragen gebracht zijn.

Geconstateerd wordt dat bedoelde overhevelingen ook een struktureel karakter vertonen, echter valt uit de memorie van toelichting niet op te maken of het voornemens om dit evenement te bekostigen meerjarig zal gaan plaatsvinden, noch of dit onderdeel vormt van een breder beleidskader voor wat betreft de financiering van  jeugdsportevenementen op het internationale vlak.

De Raad vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.

5. Gratis onderwijs
Het is de Raad opgevallen dat voor het project “Enseñansa Liber” (gratis onderwijs) gelden op de gewone dienst van de Begroting voor het dienstjaar 2013, zoals voorgesteld in het ontwerp, zijn begroot. In de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2014 zijn deze gelden op de kapitaaldienst geplaatst. Volgens de Raad is er hierbij sprake van een verschil in de wijze waarop voornoemde gelden op de begroting worden verantwoord.
De Raad adviseert de regering om in de memorie van toelichting op het bovenstaande in te gaan.

II. Inhoudelijke opmerkingen

1. Uitbreiding aantal leden van de Raad van Advies
In de laatste alinea op pagina 5 van de Algemene Beschouwingen is aangegeven dat, de in het ontwerp voorgestelde begrotingswijziging, voor zover het de Raad van Advies betreft, betrekking heeft op het aanvullen van een aantal budgetten van de Raad van Advies voor het dekken van de operationele kosten o.a. van de uitbreiding van het aantal leden.
Aangezien er bij de Raad van Advies geen sprake is geweest van een uitbreiding van het
aantal leden adviseert de Raad de regering om de betreffende alinea te vervangen met de
tekst bij de eerste gedachtepunt van het eerste tekstblok op pagina 46 van de memorie van toelichting.
De Raad vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.

2. Interpol Curaçao
Op pagina 13 van de Algemene Beschouwingen wordt bij de organisatorische eenheden van het Ministerie van Justitie de dienst Interpol Curaçao genoemd. In de ontwerpbegroting 2014, waarover de Raad op 29 augustus 2013 een advies (RvA no. RA/19-13-LV)  heeft uitgebracht, is het de Raad opgevallen dat de Interpol Curaçao nog niet als een dienst van de overheid is ingesteld.
De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de memorie van toelichting aan te passen.

3. Overige uitgaven van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
In de eerste alinea van pagina 41 van de Algemene Beschouwingen wordt aangegeven dat de begrotingswijziging (Tabel Functie 78) betrekking heeft op een incidentele subsidie aan Sehos ten behoeve van arts-assistenten. Dit geldt echter alleen voor het bedrag van NAf. 500.000,- op de Gewone dienst. Op de kapitaaldienst in het tabel bij Functie 78 komen de bedragen voor de nieuwbouw van het ziekenhuis voor die in de tweede alinea van pagina 41 van de Algemene Beschouwingen zijn verwerkt. Deze bedragen worden echter niet vermeld als een begrotingswijziging op de kapitaaldienst. De Raad adviseert de regering om de memorie van toelichting met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.

4. Bruto schuldpositie
De Raad merkt op dat de optellingen in “Tabel 9. Bruto schuldpositie” op pagina 12 van de Nota van Financiën niet kloppen. Door deze optellingsfout is de schuldpositie van alle jaren, behalve de “Beginstand” van 2013 voor een bedrag van NAf 169,3 miljoen te laag. 
De Raad vraagt de aandacht van de regering hiervoor.

III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 6 november 2013

de Ondervoorzitter,      de Secretaris,

 

___________________________   ____________________
mevr. mr. drs. B. J. Doran-Scoop    mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Tabellen

De Raad constateert dat de jaartallen in diverse overzichten behorende bij het ontwerp en in diverse tabellen in de Algemene Beschouwingen en de Nota van Financiën niet kloppen. Als voorbeeld noemt de Raad:
– de eerste tabel op pagina 2 van de bijlage bij de “Staat van opgenomen geldleningen” bij de derde kolom. De zin “Stand per 1 jan 2014” dient vervangen te worden door “Stand per 1 januari 2013”;
– de laatste tabel op pagina 27 van de Algemene Beschouwingen;
– de eerste tabel op pagina 28 van de Algemene Beschouwingen;
– de laatste tabel op pagina 29 van de eerste tabel op pagina 28 van de Algemene Beschouwingen;
– de tabel op pagina 13 van de Nota van Financiën.

De Raad adviseert de regering de juiste jaartallen in voornoemde overzichten en tabellen te vermelden.

b. Het ontwerp

1. Het opschrift
De Raad stelt – mede gelet op het bepaalde in de aanhef van artikel I – voor in het opschrift na “dienstjaar 2013” in te voegen “(P.B. 2013, no. 10)”.

2. De considerans
In de considerans dient dezelfde lettergrootte gehanteerd te worden.

Gezien aanwijzing 86 van de Aanwijzingen voor de regelgeving  dient geen blanco regel te worden opgenomen tussen de zin “In overweging genomen hebbende:” en de eerste overweging van de considerans.

De Raad stelt voor de eerste en tweede overwegingen samen te voegen. De considerans zou als volgt kunnen luiden: dat het wenselijk is om met inachtneming van artikel 46, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 bij landsverordening de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 te wijzigen ten einde te voorzien in de directe en indirecte financiering van een nieuw ziekenhuis;

3. Het formulier van bekendmaking
Na de considerans dient conform het bepaalde in artikel 7 van de Bekendmakingsverordening en aanwijzing 86 de volgende zin te worden opgenomen: “Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:”.

Aan het eind van de tekst van de landsverordening (en vóór de bijlagen) dient conform het bepaalde in artikelen 7 en 10 van de Bekendmakingsverordening de volgende tekst te worden opgenomen:

“Gegeven te Willemstad,

De Minister van Financiën,

Uitgegeven de
De Minister van Algemene Zaken,”.

4. Artikel I
Na het woord “Landsverordening” in artikel I dient “van de 14de februari 2013” te worden ingevoegd.

5. Aanduiding van artikel 2
In de twee pagina’s vóór de bijlagen bij het ontwerp zijn bepalingen opgenomen betreffende het aangaan van geldleningen opgenomen. De Raad stelt voor de aanduiding van “artikel 2” vóór het eerste lid op te nemen. De Raad verwijst in deze ook naar de aanwijzingen 173 en 174.

c. Algemene Beschouwingen

– Algemeen

Op grond van het bepaalde in artikel 2, laatste volzin, van de Regeling Muntstelsel Curaçao en Sint Maarten is de aanduiding van de Nederlands-Antilliaanse gulden: “NAf”.
De Raad stelt voor om overal de juiste afkorting voor de gehanteerde munteenheid, te weten “NAf” en niet “ANG”, te gebruiken.

Volgens aanwijzing 70, eerste lid, dient het gebruik van hoofdletters zoveel mogelijk te worden beperkt. In de memorie van toelichting worden de woorden “Gewone Dienst”, “Gewone dienst”, “Kapitaal Dienst”  en “Kapitaal dienst” gebruikt. (Zie bijvoorbeeld de laatste volzin op pagina 5, de laatste volzin op pagina 11 en de laatste volzin op pagina 23 van de memorie van toelichting.)
De Raad stelt voor in navolging van de Landsverordening comptabiliteit 2010 genoemde begrippen in de tekst en tabellen van de memorie van toelichting met kleine letters te schrijven.

De Raad adviseert de regering de memorie van toelichting aan te passen met inachtneming van het bovenstaande.

– Staatsorganen en overige Algemene Organen

Pagina 4
In de opsomming van de taken van de Staten dient de aanhef daarvan “heeft” vervangen te worden door “hebben” en bij het onderdeel b dient conform de toelichting op aanwijzing 70 het woord “Regering” te worden vervangen door “regering”.

In de derde alinea dient de zinsnede “juridisch technisch gebied” te worden vervangen door “juridisch-technisch gebied”.

In de laatste volzin op pagina 4 dient de zinsnede “te V.S.” te worden vervangen door “in de Verenigde Staten”. De Raad adviseert de regering om dezelfde correctie in de rest van de tekst van de memorie van toelichting aan te brengen.

– Ministerie van Algemene Zaken

Pagina 6
In de eerste alinea, zesde aandachtspunt, bij de opsomming van de taken van het Ministerie van Algemene Zaken dient “Secretaris Generaal”, in navolging van het bepaalde in artikel 2 van de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie, te worden vervangen door “Secretaris-generaal”. De Raad adviseert de regering om dezelfde correctie in de rest van de tekst van de memorie van toelichting aan te brengen.

In de hierboven genoemde opsomming, bij de laatste en voorlaatste aandachtspunten dient het woord “Curacao” te worden vervangen door “Curaçao”. Deze correctie dient tevens in de rest van de tekst van de memorie van toelichting aangebracht te worden.

Pagina 7
In functie “03 Algemeen beheer algemene zaken”, de vierde aandachtspunt onder “Bevorderen van het algemeen beleid” dient, conform de toelichting op aanwijzing 70, “Ministerie” te worden vervangen door “ministerie”.
In dezelfde functie bij “Vertegenwoordiging in het buitenland”, derde aandachtspunt, dient het woord “Vertegenwoordiging” te worden vervangen door “vertegenwoordiging”.

In functie “07 Overige Algemene Zaken”, eerste gedachtepunt, dient het woord “Pensioenuikeringen” te worden vervangen door “Pensioenuitkeringen van”.

In het laatste tekstblok dient “de suppletoire begroting” te worden vervangen door “deze suppletoire begroting”.

Pagina 8
Onder het eerste tabel dient de zinsnede “Op de volgende pagina” te worden vervangen door “Hierna”.

In de eerste gedachtepunt dient vóór het woord “onderzoek” te worden ingevoegd “het”.

In de derde gedachtepunt dient het woord “vergunningslandsverordening” te worden vervangen door “Vergunningslandsverordening”..

– Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening

Pagina 9
In de tweede alinea, eerste volzin dient “Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening”, conform de toelichting op aanwijzing 70, te worden vervangen door “Het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening. De Raad adviseert de regering om deze correctie in de rest van de tekst van de memorie van toelichting aan te brengen.

In de tweede alinea, tweede volzin dient het “ministerie” te worden vervangen door “het Ministerie” en dient de zinsnede “en Algemene Zakenin 2013” te worden vervangen door “en het Ministerie van Algemene Zaken in 2013”.

Pagina 10
In functie “04 Algemeen beheer, bestuur, planning en dienstverlening” dient:
– de kop “Personele, Innovatieve- en informatiebeleid openbare sector” te worden vervangen door “Personele, innovatieve informatiebeleid openbare sector”;
– in de uitwerking van de “Personele, Innovatieve- en informatiebeleid openbare sector” na het woord “juridische” het woord “kaders” te worden ingevoegd en dient “organisatie ontwikkeling” aan elkaar geschreven te worden.

Pagina 11
In de eerste zin van pagina 11 dient de benaming “Centraal Bureau voor Statistiek” te worden vervangen door “Centraal Bureau voor de Statistiek”.

In de tweede regel dient “08 Overige Bestuur planning en Dienstverlening” te worden vervangen door “08 Overige Bestuur, Planning en Dienstverlening”. Ook dient de zin “de zorg voor Geestelijken” te worden vervangen door “de zorg voor geestelijken”.

Pagina 12
In de eerste gedachtepunt dient “Aanvulling” te worden vervangen door “de aanvulling van het budget voor de”

– Ministerie van Justitie

Pagina 13
Bij de organisatorische eenheden dient:
– bij de achtste gedachtepunt “Veiligheidszorgu” te worden vervangen door “Veiligheidszorg”;
– bij de achttiende gedachtepunt het woord “Gezinsvoorgdijinstellingen” te worden vervangen door “Gezinsvoogdij-instelling”.

Bij de bronvermelding in de eerste voetnoot dient na “tur” en “Curaçao” een komma te worden geplaatst.

Pagina 14
Volgens de Raad dient bij “10 Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid” de tweede bullet voor de zinsnede “strafrecht, bestuursrecht en handelsrecht” geschrapt te worden. Ook de bullet vóór “burgerlijke veiligheidszorg” dient geschrapt te worden.

De Raad stelt voor om in de tweede gedachtepunt bij functie “15 Overige Beschermende Maatregelen” de woorden “en aan” te schrappen.

Pagina 15
In de tweede gedachtepunt bij functie “18 Gesubsidieerde instellingen” dient tussen de woorden “voorkoming” en “verwaarlozing” het woord “van” te worden ingevoegd.

In de derde alinea dient de zinsnede “In het kader van het 3de suppletoire begroting” te worden vervangen door “In het kader van de Tweede Suppletoire begroting”. De Raad
adviseert de regering om dezelfde correctie in de rest van de tekst van de memorie van toelichting aan te brengen.

– Ministerie van Economische Ontwikkeling

Pagina 24
In de laatste volzin dient tussen de woorden “verzekering” en “huisvesting” een komma te worden ingevoegd.

– Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Pagina 26
In de laatste volzin van de derde alinea dient de zinsnede “worden;iemand” te worden vervangen door “worden; iemand”.

Pagina 28
De Raad stelt voor om functie 40 als volgt te laten luiden: “40 Algemeen beheer Onderwijs; de zorg voor de juridische kaders en beleidskaders betreffende onderwijs, wetenschap, cultuur en sport”.

Pagina 31
In de eerste volzin op pagina 31 dient “kantoor apparatuur” te worden vervangen door “kantoorapparatuur”. De Raad adviseert de regering om dezelfde correctie in de rest van de tekst van de memorie van toelichting aan te brengen.

– Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Pagina 32
Bij de achtste en negende gedachtepunten dient de dubbele punten geschrapt te worden.

In de eerste volzin van de tweede alinea dient de zinsnede “mensen en kinderrechten” te worden vervangen door “mensen- en kinderrechten”.

Pagina 33
In de eerste regel op deze pagina dient de zinsnede “het jeugd- en jongeren Ontwikkeling” te worden vervangen door “de jeugd- en jongerenontwikkeling”. Bij functie “64 Sociaal Cultureel Jeugd en Jongerenwerk” dient het woord “Jeugd” van een koppelteken te worden voorzien. In de volzin behorende bij functie 64 dient “het jeugd- en jongeren Ontwikkeling” te worden vervangen door “het jeugd- en jongerenontwikkeling”.

– Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

Pagina 37
In de tweede alinea, eerste volzin dient de benaming “het Ministerie van Gezondheid, natuur en milieu”, conform het bepaalde in aanwijzing 70, vijfde lid en in artikel 1, eerste lid, onder f van de Landsverordening ambtelijke bestuurlijke organisatie worden vervangen door “het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur”.

In de aanduiding van functie “70 Algemeen beheer gezondheid, Milieu en Natuur” dient het woord “gezondheid” met een hoofdletter te worden geschreven. In de eerste gedachtepunt
bij deze functie dienen de woorden “Milieu” en “Natuur” met kleine letters te worden geschreven.

Pagina 41
In de eerste volzin op deze pagina dient “Arts assistenten” te worden vervangen door “Arts-assistenten”.  De Raad adviseert de regering om dezelfde correctie in de rest van de tekst van de memorie van toelichting aan te brengen.

– Ministerie van Financiën

Pagina 43
Bij de organisatorische eenheden van het Ministerie van Financiën dient de “Sector Financieel Beleid en Begrotingszaken”, conform het bepaalde in artikel 15, eerste lid, onder d van de Landsverordening ambtelijke bestuurlijke organisatie, te worden vervangen door “Sector Financieel Beleid en Begrotingsbeheer”.

Pagina 44
Bij functie “03. Financiële markten en beleid:” dient in de tweede gedachtepunt “markt gevoelige” te worden vervangen door “marktgevoelige”.

d. De Nota van Financiën

Pagina 4
In de eerste alinea van de Nota van Financiën dient “de tweede Suppletoire Begroting” vervangen te worden door “de Tweede Suppletoire begroting 2013”. De Raad adviseert de regering om dezelfde correctie in de rest van de tekst van de Nota van Financiën aan te brengen.

In de eerste volzin van de laatste alinea dienen de woorden “op de” te worden geschrapt.

Pagina’s 8 en 9
In de eerste gedachtepunt dient “Refeneria di Korsou” te worden vervangen door “Refineria di Korsou”. De Raad adviseert de regering om dezelfde correctie in de rest van de tekst van de Nota van Financiën aan te brengen.

In de tweede alinea op pagina 8 van de Nota van Financiën, eerste gedachtepunt dient “schooljaar 2012-2013” te worden vervangen door “schooljaar 2013-2014”. De Raad adviseert de regering om deze correctie ook aan te brengen bij de laatste alinea, eerste gedachtepunt op pagina 9 van de Nota van Financiën.

In de voorlaatste alinea dient de zinsnede “De verhoging van de Subsidies” te worden vervangen door “De verhoging van de subsidies”.

In de laatste alinea, eerste gedachtepunt op pagina 9 van de Nota van Financiën dient de zinsnede “incidentele dividendafdracht” te worden vervangen door “incidentele baten uit dividend”.