no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/33-08-LB

Uitgebracht op : 11/11/2008
Publicatie datum: 11/11/2008

Ontwerp·landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het LandsbesJuit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf (5777'06IRNA, RvA no. LBI11-oS. DWJ' 081305)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 7 juli 2008 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 3 november 200S, bericht de Raad u als volgt.

Het ontwerp.landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landshesluit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf (P.B. 1992, no. 50) strekt, volgens de considerans, er toe het bedrag dat een verzekeraar aan de Bank van de Nederlandse Antillen (de Bank) ingevolge artikel 30, tweede lid, van het Landsbesluit bîjzondere vergunningen verzekeringsbedrijf dient te betalen voor het door de Bank uit te oefenen toezicht te verhogen, daar de kosten ter uitvoering van genoemd landsbesluit sedert de inwerkingtreding zijn toegenomen.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen

De nota van toelichting

De Raad geeft de regering in overweging in duidelijke bewoordingen de achtergrond van de verhoging van de bijdrage in de nota van toelichting te omschrijven. De Raad vindt dat de regering duidelijk dient aan te geven of met de verhoging de toezichtkosten gedeeltelijk dan wel volledig zullen worden gedekt.

Opmerkingen van wetstechnische In redactionele aard

De Raad acht het gewenst een tweetal opmerkingen van redactionele aard ten aanzien van het onderhavige ontwerp-landsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting te maken. Deze opmerkingen zijn niet uitputtend. De Raad geeft de regering dan ook in overweging het ontwerp-Iandsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting aan een nader onderzoek te onderwerpen om overige onvolkomenheden van wetstechnische en redactionele aard te herstellen.

De Raad geeft de regering in overweging in ieder geval de volgende wijzigingen aan te brengen.

Het ontwerp

De Raad stelt voor om in artikel I, tweede volzin, het woord "respectievelîjk" te plaatsen na vermelding van het jaar "2012".

De nota van toelichting

De Raad stelt tevens voor om in de laatste zin van de eerste alinea, onder de kop "1. Algemeen" de woorden "tot de beslîssing is gekomen" te schrappen en daarvoor in de plaats de woorden "aan de regering heeft voorgesteld" in te voegen.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend kan worden gesteld dat de Raad zich met de inhoud en doelstelling van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan verenigen en geeft de Raad de regering in overweging conform de in het ontwerp opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad. 11 november 2008