no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/35-09-LV

Uitgebracht op : 08/12/2009
Publicatie datum: 08/12/2009

Ontwerp-landsverordening, tot wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen teneinde het mogelijk maken dat de eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten elk afzonderlijk tussentijds kunnen worden ontbonden (Overgangsregeling vervroegde verkiezingen eilandsraden Curaçao en Sint Maarten) (6117/RNA, DWJ’ 09/489)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 21 oktober 2009 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 7 december 2009, bericht de Raad u als volgt.

De ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen teneinde het mogelijk maken dat de eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten elk afzonderlijk tussentijds kunnen worden ontbonden (Overgangsregeling vervroegde verkiezingen eilandsraden Curaçao en Sint Maarten) strekt, volgens de considerans, ertoe, met het oog op de toekomstige status van Curaçao en Sint Maarten van land binnen het Koninkrijk, het mogelijk te maken dat de eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten tussentijds kunnen worden ontbonden voor de verkiezing van nieuwe eilandsraden. Tevens wordt, met het oog op de toekomstige status van Sint Maarten van land binnen het Koninkrijk, het mogelijk gemaakt dat de omvang van de eilandsraad en het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten kan worden uitgebreid.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Algemeen
Procedure
De Raad heeft het adviesverzoek terzake het onderhavige ontwerp d.d. 21 oktober 2009 (6117/RNA) ontvangen zonder het advies van de Directie Financiën. De Raad heeft het betreffende advies, na een verzoek daartoe, pas op 30 november 2009 ontvangen.

De Raad wil de regering hierbij er op attent maken dat het voor de oordeelsvorming van de Raad van essentieel belang is dat de ambtelijke voorbereiding inzake een ontwerp-regeling is afgerond en de Raad over alle relevante adviezen beschikt alvorens de Raad advies uitbrengt.

Inhoudelijke opmerkingen
Het ontwerp
Artikel II, onderdeel D
In het voorgestelde artikel II, onderdeel D, wordt bepaald dat in artikel 49, eerste lid, de zinsnede: “, behoudens het verbod lid van de eilandsraad of ambtenaar van het eilandgebied te zijn”, vervalt. De Raad vindt dat de regering in de memorie van toelichting dient toe te lichten waarom het onderdeel “ambtenaar van het eilandgebied” van voornoemde zinsnede geschrapt moet worden.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel de onderhavige ontwerp-landsverordening als de memorie van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van wetstechnische en redactionele opmerkingen.
De Raad volstaat met het geven van een aantal voorbeelden.

Het ontwerp
Formulering van de tekst van het ontwerp
De Raad vindt dat de gehanteerde formulering de tekst van de onderhavige ontwerp-landsverordening moeilijk leesbaar maakt.
De Raad geeft de regering in overweging bedoelde tekst aan te passen in die zin dat bijvoorbeeld bij de formulering van artikel III van de onderhavige ontwerp-landsverordening zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de formulering van artikel 2, van de in P.B. 1985, no. 69, afgekondigde landsverordening houdende de losmaking van Aruba uit het staatsverband van de Nederlandse Antillen.

Artikel I, onderdeel E
De Raad geeft de regering in overweging de aanhef van artikel I, onderdeel E, als volgt te formuleren:
“E. Voor de tekst van artikel 112 wordt de aanduiding “1.” geplaatst en wordt een lid toegevoegd luidende:” etc…

Artikel II, onderdelen A en B
De Raad geeft de regering in overweging de onderdelen “A” en “B” van artikel II samen te voegen, omdat beide onderdelen betrekking hebben op één artikel, namelijk artikel 47 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen.

De memorie van toelichting
Het opschrift van de memorie van toelichting is niet in overeenstemming met die van de onderhavige ontwerp-landsverordening.
De Raad geeft de regering in overweging het opschrift van de memorie van toelichting aan te passen.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de ontwerp-landsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 8 december 2009

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

________________________ ______________________
Prof. mr. F. B. M. Kunneman mevr. mr. C. M. Raphaëla