no Print

Adviezen

RvA no RA/36-08-LB

Uitgebracht op : 16/01/2009
Publicatie datum: 16/01/2009

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit dagscholen v.w.o h.a.v.o, m.av.o. (3605/RNA DWJ'08/363)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 8 augustus 2008 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 5 januari 2009, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot
wijziging van het Landsbesluit dagscholen v.w.o., hav.o., m.a.v.o. strekt, volgens de considerans, ertoe in verband met enkele beleidswijzigingen in het V.W.O., h.a.v.o. en v.s.b.o.. een aantal wijzigingen aan te brengen In het Landsbesluit dagscholen vwo, havo., ma.v.o.

Hogerbedoeld adviesverzoek heeft betrekking op zowel het onderhavige ontwerp-!andsbesluit als het ontwerp-landsbesIUlt, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens vwo, havo, v,s.bo. Het oordeel van de Raad over voormeld ontwerp-!andsbesluit. houdende algemene maatregelen. is opgenomen in het advies van de Raad van 16 januari 2009, RvA no. RA/36A-08-LB.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het advIesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudeliike opmerkingen
Het ontwerp
De Raad constateert dat de wijzigingen die in het onderhavige ontwerplandsbesluit
worden voorgesteld reeds grotendeels in de praktijk worden toegepast en dat de op deze wijzigingen betrekking hebbende eindtermen nog moeten worden geconcipieerd of vastgesteld. Zoals blijkt worden in de praktijk aanpassingen doorgevoerd zonder dat daarvoor een wettelijke basis is. Het een en ander heeft tot gevolg dat de onderwtjsomstandigheden per school en per eilandgebied zeer verschillend kunnen blijken te zijn. De Raad vindt dat deze omstandigheid niet mag voortduren Het voortgezet onderwijs kan op deze wijze voor problemen komen te staan waarvan de gevolgen voor de leerlingen thans moeilijk kunnen worden overzien De Raad geeft als voorbeeld de problemen die zich kunnen voordoen
indien blijkt dat op een bepaalde schoolonderwljsnormen of eindtermen zijn/worden
gehanteerd die niet voldoen aan of in strijd zijn met de wetswijzigingen dîe thans worden voorgesteld. De Raad geeft de regering in overweging meer sturing te geven aan het proces van wetgeving op het gebied van het onderwijs en de nodige voortvarendheid in deze te betrachten.

Artikel 17
In de tabel in artikel 17, eerste lid, zoals voorgesteld in artikel I, onderdeel 8, van het
onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen (het ontwerp), worden voor de leerlingen van het derde leerjaar van een school voor vw.O. of h.a.v.o. in de eilandgebieden Bonaire en Curaçao, de te volgen vakken aangegeven met de daarbij vermelde aantallen wekelijkse lessen. De Raad constateert dat het aangegeven totale aantal wekelijkse lessen minder is dan het minimum vastgesteld in artikel 17, vijfde lid, zoals voorgesteld in artikel i, onderdeel 8, van het ontwerp. De Raad geeft de regering in overweging de in het eerste en vijfde lid aangegeven aantallen wekelijkse lessen in overeenstemming te brengen en voor zover nodig de daarvoor benodigde aanpassingen van het ontwerp in de nota van toelichting toe te lichten.

De nota van toelichting
I. Algemeen, Inleiding
In het onderdeel "Inleiding" van hoofdstuk "I. Algemeen" van de nota van toelichting alsmede in het aanbiedingsfonnuHer voor stukken van de Raad van Ministers d.d, 3 juni 2008 is aangegeven, dat het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit geen financiële gevolgen heeft voor het Land Aangezien – afgaande op de aan de Raad overgelegde stukken – door de regering geen advies is ingewonnen van de Directie Financiën, zoals vereist in artikel 2 van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land (PB, 2001, no 40), staat voor de Raad niet onomstotelijk vast dat er geen financiële gevolgen zijn.

I. Algemeen, Financiële gevolgen
In de laatste zin van het onderdeel "Financiële gevolgen" van hoofdstuk "I Algemeen" van de nota van toelichtll1g wordt gesteld dat de financiële gevolgen voor de eilandgebieden naar verwachting nihil althans minimaal zullen zijn, De Raad heeft Uit de stukken niet kunnen opmaken wat het standpunt is van de eilandgebieden voor wat betreft bedoelde financiële gevolgen.
De Raad vindt het belangrijk dat de eliandgebleden zich over de bekostiging van het
onderwijs uitspreken. De Raad geeft de regering dan ook in overweging, voorzover dat niet roods is geschied, de eilandgebieden te benaderen voor hun standpunt voor wat betreft de financiële gevolgen van de voorgenomen wijzigingen.

Vletstechnische en redaetioneli opmerkingen
De Raad geeft de regering in overweging het onderhavige ontwerp-landsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting aan een nader onderzoek te onderwerpen naar onvolkomenheden van wetstechnische en redactionele aard en de geconstateerde onvolkomenheden te repareren. De Raad volstaat hier met het geven van enkele voorbeelden.

Pagina 2 van de nota van toelichting, artikel 20b
De eerste zin van artikel 20b op pagina 2 van de nota van toelichting is niet volledig. De Raad geeft de regering in overweging de zin aan te passen.

II. Artikelsgewige toelichting
Het opschrift van de toelichting op de onderscheiden artikelen die in het onderhavigeontwerp-Iandsbesluit worden gewijzigd, worden in de artikelsgewijze toelichting aangeduid als volgt: artikel 17, artikel 18 etc ..
De Raad geeft de regering in overweging de artikelen als volgt aan te duiden "artikel L onderdeel B, artikel I", "artikel I, onderdeel B, artikel 18", etc..

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging om rekening houdend met de opmerkingen in dit advies in te stemmen met het onderhavige ontwerp-landsbesluit.

Willemstad, 16 Januari 2009