no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/36-13-LV

Uitgebracht op : 06/11/2013
Publicatie datum: 06/11/2013

Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014 (Zitting 2013-2014-034) (zaaknummer 2013/62509)

Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014 (Zitting 2013-2014-034)
(zaaknummer 2013/62509) 

Advies: Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 28 oktober 2013  om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 4 november 2013, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Algemeen

1. Financiering van het nieuwe ziekenhuis
De Raad heeft op 14 oktober 2013 het adviesverzoek met betrekking tot het ontwerp van de Tweede Suppletoire begroting 2013 (zaaknummer 2013/059952) ontvangen. In het ontwerp van de Tweede Suppletoire begroting 2013 wordt het deel van de financiering van het nieuwe ziekenhuis dat de overheid voor haar rekening neemt meerjarig geregeld. Met de onderhavige ontwerpnota van wijziging (het ontwerp) wordt ook beoogd ditzelfde deel van de financiering van het nieuwe ziekenhuis te regelen. In dit advies wenst de Raad, zoals dit ook is geschied in het advies d.d. 6 november 2013, RvA no. RA/32-13-LV) over voornoemde suppletoire begroting, de aandacht van de regering te vragen voor het volgende.
De Raad kan uit het ontwerp en de toelichting daarop opmaken dat de kosten voor het bouwen van een nieuw ziekenhuis NAf 397,1 miljoen zal bedragen en voor 70% door de overheid gefinancierd zal worden. Het totale bedrag voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis is niet toegelicht en niet gesubstantiveerd en het is voor de Raad ook niet duidelijk op welke gronden de regering gekozen heeft voor het percentage van 70%.
Het is verder evenmin uit de toelichting te achterhalen wat de rol van de overheid zal zijn voor wat betreft de relatie tussen het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) en het nieuwe ziekenhuis en of de overheid, zoals uit de media vernomen, in dit kader (een deel van) de openstaande schulden van het
SEHOS zal overnemen en wat de effecten hiervan zullen zijn voor de (meerjaren)begroting van het Land en de door te berekenen tarieven.

De Raad acht het gewenst dat in de toelichting een deugdelijke onderbouwing wordt opgenomen van het totale bedrag en van de financiering evenals van de gevolgen voor de kosten in de gezondheidszorg voor de meerjarenbegroting.
De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de toelichting aan te passen.

2. Aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten
De Raad heeft op 29 augustus 2013 (RvA no. RA/19-13-LV) advies uitgebracht over de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2014 (ontwerpbegroting 2014) (zaaknummer 2013/042863). In dit advies  is reeds ingegaan op de aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten. De Raad wenst nogmaals de aandacht van de regering voor het volgende te verzoeken. Bij de behandeling van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten in de Staten heeft de regering aangekondigd deze te zullen evalueren en dat zo spoedig mogelijk door middel van zogenaamde reparatiewetgeving de gebreken, moeilijkheden en ongewenste gevolgen van de basisverzekering ziektekosten te herstellen. Het is de Raad opgevallen dat in de ontwerpbegroting 2014 noch in de meerjarenbegroting rekening is gehouden met de aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten middels de beoogde reparatiewetgeving. De toelichting daarover geeft slechts aan dat “de voorstellen die nu in de eerste fase zijn gedaan” binnen het budget van de Sociale Verzekeringsbank worden opgevangen. Het is voor de Raad niet duidelijk of voornoemde aanpassing uiteindelijk een risico van negatieve gevolgen zal inhouden voor de Begroting voor het dienstjaar 2014 (Begroting 2014) of dat deze aanpassing budgetneutraal zal gebeuren. De Raad sluit niet uit dat bedoelde aanpassing voor belangrijke verschuivingen op de Begroting 2014 en de meerjarenbegroting zal zorgen en adviseert de regering nu al daarop voorbereid te zijn, en die eventueel reeds nu aan te geven in de toelichting bij het ontwerp.

II. Inhoudelijke opmerkingen m.b.t. de toelichting

Begrotingsposten 187801.4500 en 187801.5400
De regering licht in de toelichting toe hoe de financiering van het nieuwe ziekenhuis zal plaatsvinden. (Zie pagina’s 4 en 5 van de Algemene Beschouwingen en pagina’s 10 en 11 van de Nota van Financiën.) Middels het ontwerp wordt geregeld hoe het door de overheid te financieren bedrag in de ontwerpbegroting 2014 zal worden opgevangen.
De Raad constateert dat aan de lastenkant van de gewone dienst op de begrotingspost “187801.4500 Afschrijving Vaste Activa” een bedrag van NAf 7,3 miljoen is begroot en aan de batenkant op de begrotingspost “187801.5400 Andere Inkomsten” een bedrag van NAf 15,6 miljoen. In de tabellen op pagina’s 4 en 5 van de Algemene Beschouwingen wordt ook het bedrag van NAf 7,3 genoemd dat voor het dienstjaar 2017 op de gewone dienst van de Begroting 2014 gereserveerd is op de “Functie 78 Overige Uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur”.
De Raad constateert dat in de toelichting het bedrag van NAf 7,3 miljoen niet wordt toegelicht.
Tevens wordt niet toegelicht uit welke componenten het bedrag van NAf 15,6 miljoen aan baten bestaat noch van welke instantie of personen dit bedrag aan de overheid zal gaan toekomen..
De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de toelichting aan te passen.

III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 6 november 2013

de Ondervoorzitter,    de Secretaris,

 

___________________________    ____________________
mevr. mr. drs. B. J. Doran-Scoop     mevr. mr. C. M. Raphaëla

Zowel het ontwerp als de toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het ontwerp

1. Het opschrift
Het opschrift dient, gezien het opschrift van de bij de Staten ingediende ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014 (Zitting 2013-2014-034), als volgt te luiden: Landsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014”.

2. Inhoudsopgave
Een inhoudsopgave vormt geen onderdeel van de regeling. Conform aanwijzing 151 wordt, indien het wenselijk is, een inhoudsopgave bij de bekendmaking van een regeling achter de regeling opgenomen. Bij de indiening van een voorstel voor een landsverordening kan een inhoudsopgave afzonderlijk bij de stukken worden gevoegd.
Gezien het bovenstaande dient de pagina met de aanduiding “INHOUDSOPGAVE” achterwege gelaten te worden. In de toelichting bij het ontwerp kan worden opgenomen dat na goedkeuring van de ontwerpbegroting 2014, zoals gewijzigd bij nota van wijziging, door de Staten de inhoudsopgave gewijzigd zal worden. Bij de  bekendmaking van de Begroting 2014 zal de gewijzigde inhoudsopgave achter deze begroting  worden opgenomen.

3. De indeling
De Raad constateert dat bij de formulering van de aanhef van het ontwerp geen rekening is gehouden met aanwijzing 185, vierde lid van de Aanwijzingen voor de regelgeving .

Het gestelde op de twee pagina’s vóór de pagina met de aanduiding “Bijlagen” dienen geschrapt te worden. De reden hiervoor is dat op de pagina daarvoor reeds is aangegeven welke wijziging in artikel 2, eerste lid, van de ontwerpbegroting 2014 moet worden aangebracht, namelijk de vervanging van het bedrag “ANG 2.030.922.100” door “ANG. 2.169.505.800”.

De volzin op de laatste pagina van het ontwerp die aanvangt met “B. Na vernummering van artikel II tot artikel III wordt na artikel I ingevoegd artikel II dat luidt als volgt:” dient geschrapt te worden.

Op de laatste pagina van het ontwerp wordt voorgesteld de datum van inwerkingtreding in het ontwerp op te nemen. De Raad constateert dat artikel 16, vierde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 en aanwijzing 133 in acht zijn genomen maar voor wat betreft de formulering van deze bepaling geen rekening is gehouden met aanwijzing 140, eerste lid, onderdeel C,

De onderdelen van een nota van wijziging worden conform aanwijzing 185, vierde lid, met Arabische cijfers of hoofdletters aangeduid. Elk artikel van de ontwerpbegroting, dat gewijzigd wordt, wordt als een onderdeel in de zin van voornoemde aanwijzing beschouwd. De wijzigingen dienen in een nota van wijziging voldoende gespecificeerd te zijn.
De Raad stelt voor aan te sluiten bij de volgende indeling.

Het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. De recapitulatiestaten worden overeenkomstig deze nota van wijziging gewijzigd.
b. De gewone dienst wordt overeenkomstig deze nota van wijziging gewijzigd.
c. De kapitaaldienst wordt overeenkomstig deze nota van wijziging gewijzigd.

B. In artikel 2, eerste lid, wordt het bedrag ”ANG 2.030.922.100“ vervangen door “NAf 2.169.505.800”.

C. De vastgestelde bedragen voor de eindcijfer van de gewone dienst, de eindcijfer van de kapitaaldienst en de eindcijfer van de Begroting 2014 worden vervangen door de volgende bedragen: NAf 0, NAf 109.095.900 respectievelijk NAf  109.095.900.

D. Na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

E. De Staat van opgenomen geldleningen wordt overeenkomstig deze nota van wijziging vervangen.

F. De Verzamel- en Consolidatiestaat wordt overeenkomstig deze nota van wijziging vervangen.

b. Algemene Beschouwingen

Pagina 2
In de eerste volzin dient “landsverordening” te worden vervangen door “nota van wijziging”.

Pagina 3
In de eerste volzin dient de benaming “Ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu” conform de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie te worden vervangen door “Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur”. De Raad adviseert de regering om de juiste benaming in de rest van de tekst van de toelichting te hanteren.

In de opsomming van de organisatorische eenheden van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur dient in de vierde gedachtepunt “Secretaris Generaal” conform artikel 2 van de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie te worden vervangen door “Secretaris-generaal”.

In de aanduiding van functie “70 Algemeen beheer gezondheid, Milieu en Natuur” dient het woord “gezondheid” met een hoofdletter te worden geschreven. In de eerste gedachtepunt bij deze functie dienen de woorden “Milieu” en “Natuur” met kleine letters te worden geschreven.

Pagina 4
In de volzin boven de tabel op pagina 4 van de Algemene Beschouwingen dient  “wwijziging” te worden vervangen door “wijziging” en dient het woord “begroting” te worden vervangen door “Begroting”.

c. Nota van Financiën

Pagina 3
In de eerste alinea, derde volzin dient “begroting 2014” te worden vervangen door “Begroting 2014”. De Raad adviseert de regering om deze correctie in de rest van de tekst van de Nota van Financiën aan te brengen.

Pagina 8
In de voorlaatste volzin van de laatste alinea dient het woord “eerste” te worden vervangen door “Eerste”.

Pagina 10
In de laatste volzin van de eerste alinea dient “nota van wijzging op de begroting” te worden vervangen door “nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2014”. De Raad adviseert de regering om deze correctie in de rest van de tekst van de Nota van Financiën aan te brengen.

Pagina 12
In de eerste volzin van de laatste alinea dient het woord “in” te worden vervangen door “in het hoofdstuk”. Conform artikel 1, onderdeel a, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 wordt de kapitaaldienst ingedeeld naar hoofdstukken.