no Print

Adviezen

RvA no. RA/36A-08-LB

Uitgebracht op : 16/01/2009
Publicatie datum: 16/01/2009

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o. h.a.v.o., v.s.b.o. (3605/RNA.DWJ'08/363)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 8 augustus 2008 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 5 januari 2009 bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.wo,. h.a.vo. v.s.b.o, strekt, volgens de considerans, ertoe een aantal wijzigingen aan te brengen in het landsbesluit eindexamens vW,O" h.a.v,o" v.s,b.o. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk teneinde gelijk te lopen met de regeling voor eindexamens In Nederland,

Hogerbedoeld adviesverzoek heeft betrekking op zowel het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit als het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit dagscholen v'w.o. h.s,v,o., m.a.v.o. Het oordeel van de Raad over voormeld ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, is opgenomen in het advies van de Raad van 16 januari 2009 RvA no. RAl36-08-LB.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen
Het ontwerp
De Raad constateert dat de wijzigingen die in het onderhavige ontwerp-landsbesluit worden voorgesteld reeds grotendeels in de praktijk worden toegepast Zoals blijkt worden in de praktijk aanpassingen doorgevoerd zonder dat daarvoor een wettelijke basis is. Het een en ander heeft tot gevolg dat de onderwijsomstandigheden per school en per eilandgebied zeer verschillend kunnen blijken te zijn De Raad vindt dat dele omstandigheid niet mag voortduren. Het voortgezet onderwijs kan op deze wijze voor problemen komen te staan waarvan de gevolgen voor de leerlingen thans moeilijk kunnen worden overzien.
De Raad geeft als voorbeeld de problemen die zich kunnen voordoen indien blijkt dat op een bepaalde school ondelWijsnormen of eindtermen zijn/worden gehanteerd die niet voldoen aan of in strijd zijn met de wetswijzigingen die thans worden voorgesteld. De Raad geeft de regering in ovelWeging meer sturing te geven aan het proces van wetgeving op het gebied van het onderwijs en de nodige voortvarendheid in deze te betrachten.

De nota van toelichting
In het onderdeel "Inleiding" van hoofdstuk "I. Algemeen" van de nota van toelichting alsmede in het aanbiedingsformulier voor stukken van de Raad van Ministers d.d. 3 juni 2008 is aangegeven, dat het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit geen financiêle gevolgen heeft voor het Land. Aangezien – afgaande op de aan de Raad overgelegde stukken – door de regering geen advies is ingewonnen van de Directie Financiên, zoals vereist in artikel 2 van het Landsbeslwt versterking budgetdiscîpline Land (PB. 2001, no. 40), staat voor de Raad niet onomstotelijk vast dat er geen financiële gevolgen zijn.

I. Algemeen, Financiële gevolgen
In de laatste zin van het onderdeel "Financiêle gevolgen" van hoofdstuk "I. Algemeen" van de nota van toelichting wordt gesteld dat de financlêle gevolgen voor de eilandgebieden naar verwachtmg nihil althans mintmaal zullen zijn. De Raad heeft uit de stukken niet kunnen opmaken wat het standpunt is van de eilandgebieden voor wat betreft bedoelde financiële gevolgen
De Raad vindt het belangrijk dat de eilandgebieden zich over de bekostiging van het
onderwijs uitspreken. De Raad geeft de regering dan ook in overweging, voorzover dat niet reeds is geschied, de eilandgebieden te benaderen voor hun standpunt voor wat betreft de financiële gevolgen van de voorgenomen wijzigingen.

Wetstechnische en redactionele opmerkingen
De Raad geeft de regering in overweging het onderhavige ontwerp-landsbesiuit en de daarbij behorende nota van toelichting aan een nader onderzoek te onderwerpen naar onvolkomenheden van wetstechnische en redactionele aard en de geconstateerde onvolkomenheden te repareren. De Raad volstaat hier met het geven van enkele voorbeelden.

Artikel I, onderdelen A en K
De Raad verwijst hier naar artikel I, onderdelen A en K In artikel I, onderdeel A, wordt bepaald dat artikel 1, onderdeel S, vervalt. Als gevolg van het vervallen van het betreffende artikelonderdeel dienen de letters van de erna volgende artikelonderdelen t, u, v en w te worden gewijzigd in respectievelijk de letters
s, t, u en v In artikel I, onderdeel K, wordt bepaald dat artikel 44, derde lid, onderdeel c, vervalt Als gevolg van het vervallen van het betreffende artikelonderdeel dient in artikel 44, derde lid, onderdeel b, achter het woord "voldoende" een punt te worden geplaatst Het overige deel van de zin ", en" dient te worden weggelaten.

II. Artikelsgewijze toelichtIng
Het opschrift van de toelichting op de onderscheiden artikelen die in het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit worden gewijzigd, worden in de artikelsgewijze toelichting aangeduid als volgt artikel 1, artikel 2, vijfde lid. etc…

De Raad geeft de regering in overweging de artikelen als volgt aan te duiden "artikel I. onderdeel A, artikel 1", "artikel!. onderdeel B. artikel 2, vijfde Hd," etc…

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging om rekening houdend met de opmerkingen in dit advies in te stemmen met het onderhavige ontwerp-landsbesluit.

Willemstad, 16 januari 2009