no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/37-11-LV

Uitgebracht op : 16/11/2011
Publicatie datum: 07/12/2011

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Zaaknummer 2011/080723)

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Zaaknummer 2011/080723) 

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 17 oktober 2011 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 14 november 2011, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken va n de volgende opmerkingen.

1. Toepassing van artikel 47 van de Landsverordening comptabiliteit 2010
De onderhavige ontwerplandsverordening (het ontwerp) strekt volgens de
considerans ertoe met inachtneming van artikel 46 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 de wijzigingen van de Begroting van het Land voor het dienstjaar 2011 (de Begroting 2011) vast te stellen. Ook beoogt het ontwerp de wijzigingen welke met toepassing van artikel 47 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 in de Begroting 2011 zijn doorgevoerd bij landsverordening te formaliseren. Artikel 47, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 bepaalt dat slechts in twee uitzonderingssituaties van de begroting kan worden afgeweken voorafgaand aan de totstandkoming van een landsverordening tot wijziging van die begroting. In het eerste geval moet er, op grond van onderdeel a van genoemd artikellid, sprake zijn van een situatie dat het landsbelang zulks accuut in de zin van het tweede lid vordert. In het tweede geval moet er, ingevolge onderdeel b van genoemd artikellid, sprake zijn van onverwacht opgekomen dringende behoeften in het dienstjaar waarin de begroting niet was voorzien. De Raad kan uit het ontwerp en de toelichting daarop niet afleiden welke van de uitzonderingssituaties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010, zich hebben voorgedaan die tot afwijking van de Begroting 2011 noopten. De Raad adviseert op grond van het vorenstaande in de considerans van het ontwerp duidelijk te maken op grond van welk onderdeel van laatstgenoemd artikellid de wijzigingen in de Begroting 2011 zijn aangebracht en in de memorie van toelichting te motiveren waarom toepassing van laatstgenoemd artikellid noodzakelijk is.

Ook constateert de Raad dat uit het ontwerp en de toelichting daarop niet altijd duidelijk blijkt welke van de voorgestelde wijzigingen van de Begroting 2011 betrekking hebben op een wijziging ingevolge artikel 46, eerste lid, danwel een wijziging ingevolge artikel 47, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010. Ter verduidelijking van een en ander geeft de Raad het volgende voorbeeld. In “Functie 46 Openbaar Voortgezet Onderwijs” van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (pagina 16 van de memorie van toelichting) wordt een wijziging aangebracht in verband met het renoveren van het portiershuisje van de Juan Pablo Duarte School, dat in slechte staat verkeerde. In dit geval zou het zowel een wijziging als bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 als een onverwacht opgekomen dringende behoefte als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van genoemde landsverordening kunnen betreffen waarin in de Begroting 2011 niet was voorzien.
De Raad noemt in dit kader ook de wijziging onder “Functie 03 Algemeen Beheer Algemene Zaken” van het Ministerie van Algemene Zaken (pagina 6 van de memorie van toelichting) met betrekking tot de vervanging van twee dienstauto’s voor het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister. Genoemde wijziging betreft een uitgave die naar de mening van de Raad was te voorzien en dus niet kan worden aangemerkt als een onverwacht opgekomen dringende behoefte. Aangezien niet uit het ontwerp en de memorie van toelichting kan worden opgemaakt welke wijzigingen op grond van artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 zijn aangebracht kan het voorgaande niet met zekerheid worden vastgesteld.
De Raad adviseert de regering om in de memorie van toelichting duidelijk aan te geven welke wijzigingen in de Begroting 2011 op grond van artikel 47, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 zijn aangebracht. Ook adviseert de Raad om aan te geven of er aan de voorwaarden voor afwijking zijn voldaan.

2. Overzichten behorende bij de Begroting 2011
Bij het ontwerp is onder andere de staat van “Opgenomen geldleningen” bijgevoegd. Mede gezien de strekking van het ontwerp is voor de Raad niet duidelijk welke wijziging in genoemde staat is aangebracht.
De Raad adviseert om de staten waarin geen wijzigingen zijn aangebracht niet bij het ontwerp te voegen of alsnog aan te geven waarom de staten bij het ontwerp zijn gevoegd.

3. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het ontwerp bij de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 16 november 2011

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

________________ ____________________
mr. C.M. Grüning mevr. mr. C.M. Raphaëla
 
 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/37-11-LV

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1. Het opschrift
Het woord “landsverordening” dient vervangen te worden door “Landsverordening” en aan aan het slot van het opschrift dient – zoals reeds is geschied in het opschrift van de memorie van toelichting – de citeertitel tussen haakjes te worden opgenomen.

2. De considerans
In de eerste overweging van de considerans dient het woord “ontwerplandsverordening” vervangen te worden door “Landsverordening” en “artikel 46” vervangen te worden door “artikel 46, eerste lid,”.

In de tweede overweging van de considerans dient “artikel 47” vervangen te worden door “artikel 47, eerste en zesde lid,”.

3. Het ontwerp
Artikel II dient aan het slot van het ontwerp te worden vermeld.

Ingevolge artikel 11 van de Bekendmakingsverordening (P.B. 2010, no 87) treedt een landsverordening “indien een aanduiding daaromtrent in de regeling ontbreekt, in werking met ingang van de dertigste dag na datum van bekendmaking”.
De Raad adviseert om alsnog een inwerkingtredingsbepaling in het ontwerp op te nemen indien deze suppletoire begroting op een ander tijdstip in werking moet treden.

4. Het onderdeel “Algemene Beschouwingen” van de memorie van toelichting

Pagina 4
Op pagina 4, wordt in het eerste tekstblok de Directie Buitenlandse Betrekkingen niet als organisatorische eenheid behorende tot het Ministerie van Algemene Zaken genoemd.
De Raad adviseert genoemde directie als organisatorische eenheid behorende tot het Ministerie van Algemene Zaken op te nemen.

Pagina 9
De aanduiding “Functie 11 Politie” van de tweede tabel dient vervangen te worden door “Functie 12 Politie”.

Pagina 15
Op pagina 15 wordt een toelichting gegeven op het onderdeel “Functie 01 Bestuursorganen” van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Daar er in het ontwerp geen wijzigingen in genoemde functie voorkomt, is een toelichting op dat onderdeel overbodig.
De Raad adviseert om genoemd onderdeel in de memorie van toelichting te schrappen.

Pagina 18
Op pagina 18 dient het woord “Montab.” onder “Functie 53 Sport” vervangen te worden door “Montaña Abou”.

Pagina 26
Op pagina 26 wordt een toelichting gegeven op het onderdeel “Functie 01 Bestuursorganen” van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Daar er in het ontwerp geen wijzigingen in genoemde functie voorkomt, is een toelichting op dat onderdeel overbodig.
De Raad adviseert om genoemd onderdeel in de memorie van toelichting te schrappen.

5. De Nota van Financiën

Pagina 9
Op pagina 9 dient in het tweede tekstblok onder het onderdeel “Lasten” het woord “uit” vervangen te worden door “met”.