no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/37-20-LV

Uitgebracht op : 07/10/2020
Publicatie datum: 20/11/2020

Ontwerplandsverordening strekkende tot vaststelling van de vaststellingsovereenkomst tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en stichting Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) (zaaknummer 2020/026175)

Ontwerplandsverordening strekkende tot vaststelling van de vaststellingsovereenkomst tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en stichting Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon)
(zaaknummer 2020/026175)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 8 september 2020 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 5 oktober 2020, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.    

Voor wetstechnische en redactionele opmerkingen verwijst de Raad naar de bij dit advies behorende bijlage die integraal onderdeel hiervan uitmaakt.

De Raad geeft u in overweging dienovereenkomstig te besluiten.

Gelet op artikel 27, zevende lid juncto zesde lid, onder b, van de Landsverordening Raad van Advies, is de Raad van oordeel dat openbaarmaking van dit advies achterwege dient te blijven.

Willemstad, 7 oktober 2020

de Ondervoorzitter,                                                                de Secretaris,

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies RvA no. RA/37-20-LV

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp
 
De considerans
Voorgesteld wordt om de vindplaats van de in de derde overweging genoemde wettelijke regeling in een voetnoot op te nemen.
 
Ook wordt voorgesteld om in de laatste overweging “de derde overweging” te vervangen door “voornoemd artikel”.
 

De memorie van toelichting

Pagina 1
Voorgesteld wordt om:

in het tweede tekstblok van paragraaf “1. Algemeen deel” de zinsnede “van een betere” te vervangen door “van betere”;

in de eerste volzin van het derde tekstblok van paragraaf “1. Algemeen deel” achter “vaststelling” de zinsnede “bij landsverordening” op te nemen.

Pagina 2
Voorgesteld wordt om:

in de eerste volzin van het tweede tekstblok “artikel 24a, tweede lid,” te vervangen door “artikel 24a, tweede lid, van de Landsverordening financieel beheer” en achter “Zaken” de zinsnede “van het Ministerie van Algemene Zaken” op te nemen;

in het tweede tekstblok van paragraaf “2. Financiële gevolgen” het woord “Feffik” in hoofdletters te schrijven;

in het derde tekstblok het woord “overheid” te vervangen door “openbare rechtspersoon Curaçao”.