no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/38-13-LV

Uitgebracht op : 03/12/2013
Publicatie datum: 19/05/2014

Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Sanctielandsverordening (uitbreiding grondslag sanctie) (zaaknummer 2013/058428)

Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Sanctielandsverordening (uitbreiding grondslag sanctie)
(zaaknummer 2013/058428)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 8 november 2013 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 2 december 2013, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Inhoudelijke opmerkingen m.b.t. het ontwerp

Het Sanctielandsbesluit Islamitische Republiek Iran

In artikel II van het ontwerp wordt voorgesteld om het Sanctielandsbesluit Islamitische Republiek Iran (het Sanctiebesluit) (P.B. 2010, no. 92) geldig te laten zijn totdat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese Unie hebben besloten tot intrekking van alle sancties tegen de Islamitische Republiek Iran.
Met artikel II van het ontwerp wordt naar het oordeel van de Raad beoogd de datum waarop het Sanctiebesluit van rechtswege dient te vervallen te regelen. De werkingsduur van het Sanctiebesluit dient echter niet in het ontwerp maar in het Sanctiebesluit zelf te worden geregeld.

Daarnaast heeft het Sanctiebesluit slechts als grondslag drie resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Indien de regering van mening is dat ook de resoluties van de Europese Unie tegen de Islamitische Republiek Iran hier te lande moeten doorwerken, dan dient de regering naar het oordeel van de Raad het Sanctiebesluit te wijzigen door het opnemen van de resoluties van de Europese Unie daarin. Deze wijzigingen van het Sanctiebesluit kunnen pas in werking treden op het tijdstip dat de onderhavige landsverordening in werking treedt. 

De Raad is om bovengenoemde redenen van oordeel dat artikel II uit het ontwerp dient te worden geschrapt.
De Raad adviseert de regering het ontwerp aan te passen met inachtneming van het bovenstaande.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden

Willemstad, 3 december 2013

de Ondervoorzitter,                                        de Secretaris,

 

___________________________                 ____________________
mevr. mr. drs. B. J. Doran-Scoop                   mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het ontwerp

1. Het opschrift
De Raad constateert dat voetnoot 1 niet onder aan het document van het ontwerp is opgenomen. De Raad adviseert de regering om met inachtneming hiervan het ontwerp aan te passen.

2. De overwegingen
De Raad adviseert de regering om in de eerste overweging de zinsnede “PM ter bevordering van de internationale rechtsorde” te vervangen door “van de Verenigde Naties”.

In de tweede overweging dient ten behoeve van de leesbaarheid, achter het woord “gegaan” een komma te worden ingevoegd. In deze overweging dient “Koninkrijk” te worden vervangen door “Koninkrijk der Nederlanden”.

3. Artikel I
In het in artikel I voorgestelde artikel 2, tweede lid, van de Sanctielandsverordening dient “artikel 3 en 4” vervangen te worden door “de artikelen 3 en 4”.

b. De memorie van toelichting

1. Het opschrift
De Raad adviseert de regering de zinsnede “(grondslag uitbreiding sancties)” met het opschrift van het ontwerp te synchroniseren en deze te vervangen door “(uitbreiding grondslag sancties)”.

2. Pagina 1
Op pagina 1 van de memorie van toelichting dient tussen “§ 1.1 Inleiding” en de eerste volzin van deze paragraaf een blanco regel ingevoegd te worden.

In de laatste volzin van het eerste tekstblok dient na “Veiligheidsraad” te worden ingevoegd “van de Verenigde Naties”.

3. Pagina 2
In de tweede volzin van het eerste tekstblok op pagina 2 van de memorie van toelichting dient achter het woord “regeerakkoord” een voetnoot te worden opgenomen waarin het volgende opgenomen zal worden: “Akuerdo pa un Gobernashon enfoká riba pas, trankilidat i prosperidat, periodo 2012-2016, 12 desèmber 2012.”.

In de eerste volzin van het tweede tekstblok op pagina 2 van de memorie van toelichting dient het woord “inzake” te worden vervangen door “betreffende”. De Raad adviseert de regering om in een voetnoot de vindplaats van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan te geven.

In de tweede volzin van het vierde tekstblok op pagina 2 dient de zinsnede “dient te houden” te worden vervangen door “wordt gehouden”. In de vijfde volzin dient de zinsnede “tot op het moment van indiening van dit ontwerp” geschrapt te worden.

In de eerste volzin van het laatste tekstblok op pagina 2 dient “Onderhavig ontwerp” te worden vervangen door “De onderhavige ontwerplandsverordening”. In de tweede volzin van dit tekstblok dient “het ontwerp” te worden vervangen door “de ontwerplandsverordening”.

4. Pagina 3
In de voorlaatste volzin van het eerste tekstblok op pagina 3 van de memorie van toelichting dient vóór “Syrië” te worden ingevoegd “de Islamitische Republiek Iran en”.

In de eerste volzin van het derde tekstblok dient “Het ontwerp” te worden vervangen door “De onderhavige ontwerplandsverordening” en na “artikel 2” dient “van de Sanctielandsverordening” te worden ingevoegd. In de laatste volzin van dit tekstblok dient het woord “voorgestelde” geschrapt te worden.

De laatste volzin van § 1.3. is overbodig en dient daardoor geschrapt te worden.