no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/39-18-LB

Uitgebracht op : 22/01/2019
Publicatie datum: 07/01/2020

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) (zaaknummers 2014/040634 en 2017/047938)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken)
(zaaknummers 2014/040634 en 2017/047938)

Advies:             Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 16 november 2018 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 21 januari 2019, bericht de Raad u als volgt.                       

 1. Inhoudelijke opmerking ten aanzien van het ontwerp 
 2. Inleiding

De Raad van Ministers heeft op 14 november 2018 besloten om het advies van de Raad van Advies in te winnen over een op artikel  20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (hierna: LvGOA) gebaseerd ontwerplandsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (hierna: ontwerplandsbesluit). De Raad heeft op 7 maart 2018 het advies met kenmerk RvA no. RA/05-18-LB (hierna: het advies d.d. 7 maart 2018) uitgebracht over een ontwerp van gelijke strekking, namelijk een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) (zaaknummers 2014/040634 en 2017/047938) (hierna: oorspronkelijk ontwerp). Voornoemd besluit van de Raad van Ministers is genomen omdat het oorspronkelijk ontwerp ingrijpend is gewijzigd.

 1. Uitvoering geven aan de opdracht van de wetgever
  In het eerste lid van artikel 20 van de LvGOA wordt bepaald dat bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, sectoren van de Landsoverheid kunnen worden vastgesteld, waarvoor het overleg inzake specifieke aangelegenheden betreffende de rechtstoestand van de onder de desbetreffende sector ressorterende ambtenaren afzonderlijk, in een Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, kan plaatsvinden. Uit de toelichting op dit artikel volgt dat het ten tijde van het vaststellen van de LvGOA in het jaar 2008 reeds duidelijk was dat in elk geval de beleidssectoren Politie en Kustwacht als sectoren ingesteld moesten worden.

Uit het tweede lid van artikel 1 van het oorspronkelijk ontwerp volgt dat de regering destijds een viertal sectoren had geïdentificeerd. Deze betroffen de Douane, de Kustwacht, het Onderwijs en de Politie. Het identificeren en in het oorspronkelijk ontwerp opnemen van deze vier specifieke sectoren was in principe in overeenstemming met de opdracht van de wetgever, opgenomen in het eerste lid van artikel 20 van de LvGOA, zoals het één en ander ook blijkt uit de toelichting op dit artikel.

De Raad heeft echter in het advies d.d. 7 maart 2018 aangegeven dat er minstens één additionele sector bestaat waarvoor specifieke rechtspositievoorschriften bestaan en die niet in het oorspronkelijk ontwerp is opgenomen. Het betrof de sector Brandweer. Er heerste volgens de Raad onduidelijkheid over de vraag of er, naast de Douane, de Kustwacht, het Onderwijs, de Politie en eventueel ook de Brandweer meerdere sectoren waren in de overheid die ook in het oorspronkelijk ontwerp benoemd hadden moeten worden. De regering werd toen in voornoemd advies geadviseerd om de dienst belast met personeelszaken van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening na te laten gaan of er andere sectoren bestaan.

Vervolgens had het tweede lid van artikel 1 van het oorspronkelijk ontwerp  met de sector Brandweer en eventuele andere sectoren aangevuld moeten worden. De Raad constateert echter dat dit niet is geschied doch dat de negen ministeries van de overheid, genoemd in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie, als sectoren zijn benoemd in het tweede lid van artikel 1 van het onderhavige ontwerplandsbesluit. Dit is naar het oordeel van de Raad in strijd met de geest en strekking van het eerste lid van artikel 20 van de LvGOA.

Uit de geest en strekking van het eerste lid van artikel 20 van de LvGOA, zoals dit blijkt uit de toelichting op dit artikel, volgt dat sectoren dienen te worden benoemd die uit groepen van ambtenaren bestaan voor wie specifieke rechtspositievoorschriften gelden die anders luiden dan de rechtspositievoorschriften voor de rest van de ambtenaren van Curaçao. Met andere woorden, niet de ministeries van de overheid moeten als sectoren worden aangewezen doch specifieke groepen ambtenaren. Door het noemen van elk ministerie  apart als sector gaat het ontwerplandsbesluit volgens de Raad voorbij aan de “specifieke aangelegenheden betreffende de rechtstoestand van ambtenaren”.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande in ieder geval de sectoren Douane, Kustwacht, Onderwijs, Politie en Brandweer in het tweede lid van artikel 1 van het ontwerplandsbesluit op te nemen. Ook wordt geadviseerd om na te gaan of er in de overheid nog meer groepen ambtenaren c.q. sectoren bestaan voor wie specifieke rechtspositievoorschriften gelden en die onder de werking van het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van het eerste lid van artikel 20 van de LvGOA, zouden moeten vallen en deze groepen ambtenaren c.q. sectoren in artikel 1 van het ontwerplandsbesluit expliciet te noemen.

 1. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard 

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.   

Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, en geeft de regering in overweging het ontwerp niet aldus vast te stellen.

Willemstad, 22 januari 2019

de wnd. Ondervoorzitter,                                                         de Secretaris,

____________________                                                         _____________________

dr. J. Sybesma                                                                         mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/39-18-LB

De nota van toelichting

 De nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

 1. Pagina 1

Voorgesteld wordt om de volgende aanpassingen aan te brengen:

 • In de eerste volzin dient de zinsnede “Artikel 20 van de” vervangen te worden door  “Artikel 20, eerste lid van de”;
 • Achter het woord “aangewezen” in de voorlaatste volzin van het eerste tekstblok dient een punt opgenomen te worden;
 • In de laatste volzin van het eerste tekstblok dient het woord “Sectoraal” vóór “Georganiseerd” te worden ingevoegd;
 • In de laatste volzin van het voorlaatste tekstblok wordt verwezen naar een advies van een ambtelijke dienst. Aangezien in de nota van toelichting volstaan moet worden met het geven van een motivering voor de door de regering gemaakte beleidskeuze, dient de zinsnede “, gelezen het advies van de Human Resources en Organisatie d.d. 13 september 2018,” geschrapt te worden.
 1. Pagina 2

Voorgesteld wordt om in het opschrift van onderdeel II het woord “Financieel” te vervangen door “Financiële”.