no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/39B-12-LB

Uitgebracht op : 07/01/2013
Publicatie datum: 15/02/2013

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5.2, vierde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit registratie verzekerden basisverzekering ziektekosten) (zaaknummer 2012/73742)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5.2, vierde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten  (Landsbesluit registratie verzekerden basisverzekering ziektekosten)
(zaaknummer 2012/73742)

Advies: Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 10 december 2012 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 21 december 2012, bericht de Raad u als volgt.

Genoemd adviesverzoek heeft betrekking op zowel het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen (het ontwerp), als de navolgende ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen:
– ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3.1, tweede lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit verstrekkingen basisverzekering ziektekosten) (zaaknummer 2012/73742);
– ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 3.1, derde lid, 6.2, tweede en derde lid, en 6.8, vijfde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten)(zaaknummer 2012/73742).

Bestudering van het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen (het ontwerp) en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Algemene opmerking

Advies van de Sociaal-Economische Raad
De Raad stelt vast dat aan het onderhavige onderwerp sociaal-economische overwegingen ten grondslag liggen. Immers afgifte van een bewijs van registratie zal slechts plaats vinden tegen betaling van een nominale premie als bedoeld in het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten. De Raad heeft bij het adviesverzoek geen advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aangetroffen.
De Raad geeft de regering in overweging het advies van de SER over het ontwerp alsnog aan de Raad te zenden, zodra dit beschikbaar is. De Raad behoudt zich het recht voor om een aanvullend advies uit te brengen indien het advies van de SER aspecten bevat die de Raad daartoe aanleiding geven.

II. Inhoudelijke opmerkingen m.b.t het ontwerp

1. Intrekking van het bewijs van registratie
De Raad leest in de considerans van het ontwerp dat het ontwerp zal dienen ter uitvoering van artikel 5.2, vierde lid van de ontwerplandsverordening basisverzekering ziektekosten (de Ontwerplandsverordening). De Raad heeft op 5 december 2012 een adviesverzoek van de Gouverneur d.d. 6 december 2012 over de Ontwerplandsverordening (zaaknummer 072078) ontvangen. In genoemd artikel wordt aangegeven dat bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangaande de registratie en het bewijs van registratie nadere regels waaronder regels inzake de inschrijving, de over te leggen bescheiden, intrekking en geldigheidsduur gesteld zullen worden. De Raad heeft in het ontwerp geen bepaling ter zake de intrekking(sgronden) aangetroffen.
De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande het ontwerp en de nota van toelichting aan te passen.

2. Geldigheidsduur van het bewijs van registratie voor ingezetenen (artikel 2, zevende lid)
In artikel 2, zevende lid van het ontwerp wordt bepaald dat de geldigheidsduur van het bewijs van registratie maximaal één jaar bedraagt. Het is de Raad opgevallen dat in artikel 5.2, tweede lid van de Ontwerplandsverordening de geldigheidsduur van het bewijs van registratie op één jaar wordt gesteld. De Raad is van mening dat artikel 2, zevende lid van het ontwerp als zijnde overbodig geschrapt dient te worden.
De Raad adviseert de regering artikel 2 van het ontwerp met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.

III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 7 januari 2013

de Ondervoorzitter,                                de Secretaris,
 

___________________________        _____________________
mevr. mr. drs. B. J. Doran-Scoop          mevr. mr. C.M. Raphaëla
 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het ontwerp

1. De considerans
Ingevolge artikel 5.2, vierde lid van de ontwerplandsverordening dient bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels te worden vastgesteld aangaande “de registratie en het bewijs van registratie”.
De Raad adviseert de regering bij de formulering van de considerans hierbij aan te sluiten.

2. Het begrip “identificatiedocument”
Aangezien het begrip “identificatiedocument” vaak in het ontwerp wordt gebezigd (zie de artikelen 2, derde en vierde lid, 3 en 4,eerste lid) stelt de Raad voor dit begrip in artikel 1 te omschrijven.

3. Hoofdletter (artikel 2, eerste en zesde lid)
De Raad adviseert de regering om, gezien het bepaalde in artikel 1.1, onderdeel b, van de Ontwerplandsverordening basisverzekering ziektekosten, in het eerste en zesde lid van artikel 2 van het ontwerp het woord “uitvoeringsorganisatie” te vervangen door “Uitvoeringsorganisatie”.

4. Vaststelling van modellen (artikel 2, tweede en vijfde  lid)
De Raad adviseert de regering in het tweede lid van artikel 2 van het ontwerp een tweede volzin te voegen waarin wordt aangegeven dat de Uitvoeringsorganisatie zorg zal dragen voor de vaststelling van een model voor het aanmeldingsformulier.

De Raad adviseert ook de laatste volzin van artikel 2, vijfde lid, zodanig te formuleren dat tot uitdrukking komt dat bij ministeriële regeling met algemene werking het model van het bewijs van registratie zal worden vastgesteld.

5. Artikel 2, zevende lid
In artikel 2, zevende lid, dient  de cijfer “1” te worden vervangen door “één”.

6. Formulering (artikel 6, tweede volzin)
De Raad adviseert de regering om ter verduidelijking in de tweede volzin van artikel 6 na het woord “Misbruik” de zinsnede “van het bewijs van registratie” in te voegen.

b. De nota van toelichting

1. Algemeen gedeelte
In de eerste volzin van het vierde tekstblok van het algemeen gedeelte van de nota van toelichting dient de komma achter het woord “vermeld” te worden geschrapt.

In de tweede volzin van het derde tekstblok van het algemeen gedeelte van de nota van toelichting dient achter het woord “basisadministratie” het woord “persoonsgegevens” opgenomen te worden.

In het vijfde tekstblok van het algemeen gedeelte dient achter de zinsnede “International Health Regulations (IHR)” de zinsnede “en andere verdragen” te worden opgenomen.

2. Paragraafindeling
De Raad heeft geconstateerd dat paragraaf 2 “Financiële consequenties” uit twee subparagrafen heeft. Ten behoeve van de leesbaarheid adviseert de Raad de regering om deze subparagrafen van een nummer te voorzien, zoals bijvoorbeeld § 2.1 en § 2.2

3. Munteenheid
De Raad adviseert de regering om de juiste munteenheid te hanteren, namelijk “NAf”. Verwezen wordt naar de tweede en derde tekstblokken op pagina 4 van de nota van toelichting.