no Print

Adviezen

RvA no. RA/41-08-AMvRb

Uitgebracht op : 09/01/2009
Publicatie datum: 09/01/2009

Ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (5575/RNA'08, RvA no. RA/41-08-AMvRb, DWJ'08/515)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 28 oktober 2008 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 5 januari 2009, bericht de Raad u als volgt.

Het ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 strekt ertoe de wijze waarop de verklaring van verbondenheid dient te worden afgelegd te regelen alsmede de gevallen waarin deze verklaring niet behoeft te worden afgelegd bij verlening of verkrijging van het Nederlanderschap. Daarnaast worden in het ontwerp-besluit het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 -nieuwe – optiegelden geïntroduceerd ingeval van verkrijging van het Nederlanderschap door optiebevestiging.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van
toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken
geven de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen
Het ontwerp
Ingevolge artikel I, onder A, dient de verklaring van verbondenheid mondeling te worden afgelegd op een door de betrokken autoriteit bepaalde wijze. In de nota van toelichting, onder Algemeen, staat dat deze verklaring is opgenomen in artikel 23, tweede lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Stb. 1984, 628, P.8. 1985, no. 6) ("de RWN"), en in het Nederlands wordt afgelegd.

In de memorie van toelichting op de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering vaneen verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning (Stb. 2008, 270) staat met betrekking tot de wijziging van artikel 23 RWN (delegatiebepaling) (bladzijde 10) dat de verklaring voor elk van de landen van het Koninkrijk een aangepaste inhoud en taal kan hebben.

Gezien het bovenstaande stelt de Raad voor om in artikel I, onder A, van het onderhavige ontwerp-besluit in het vierde lid van artikel 60a van het Besluit  verkrijging en verlies Nederlanderschap op te nemen, dat de in het eerste lid genoemde autoriteit, al dan niet op verzoek van de buitenlander, de taal bepaalt waarin de verklaring van verbondenheid wordt afgelegd. De keuze zal dan moeten worden gemaakt uit één van de drie officiële talen van de Nederlandse Antillen, zoals vastgesteld in de Landsverordening officiële talen (P.s. 2007, no. 20), te weten het Nederlands, het Papiamentu en het Engels.
Het voorgaande is eveneens van toepassing op artikel I, onder B, van het onderhavige ontwerp-besluit met betrekking tot het vierde lid van artikel 60b van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap.

De nota van toelichting
Met inachtneming van het hierboven gestelde met betrekking tot de taal waarin de verklaring van verbondenheid moet worden afgelegd, stelt de Raad voor om de nota vantoelichting aan te vullen.

In het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, onder andere in de artikelen 2 en 17, 18, 19 e.v., worden naast de burgemeesters van Nederland en de hoofden van de diplomatieke en consulaire posten, ook de gezaghebbers van de Nederlandse Antillen en de Gouverneur van Aruba genoemd als autoriteiten die bevoegd zijn tot het uitreiken van uittreksels van naturalisatie en tot bekendmaking van de optiebevestiging.

De Raad stelt voor om in de tiende regel onder "Algemeen" naast de gemeente of de diplomatieke of consulaire post tevens de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen en het land Aruba te vermelden.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging om rekening houdend met de opmerkingen in dit advies in te stemmen met het ontwerp-besluit.

Willemstad, 9 januari 2009