no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/41-11-LV

Uitgebracht op : 19/12/2011
Publicatie datum: 18/01/2012

Ontwerpnota van wijziging op de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 (Zaaknummer 2011/1091044)

Ontwerpnota van wijziging op de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 (Zaaknummer 2011/1091044) 

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 28 november 2011, dat de Raad op 29 november 2011 heeft ontvangen, om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 19 december 2011, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van de onderhavige ontwerpnota van wijziging en de bijbehorende toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken va n de volgende opmerkingen.

1. Algemeen

Uit de toelichting bij deze ontwerpnota van wijziging kan de Raad opmaken dat deze ontwerpnota ertoe strekt de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 (ontwerpbegroting 2012) aan te passen naar aanleiding van de opmerkingen die door het College financieel toezicht (Cft) zijn gemaakt in zijn advies d.d. 17 augustus 2011 (kenmerk Cft 201100698) over de ontwerpbegroting 2012. De Raad beschikt niet over de vervolgbrieven van het Cft, waarnaar in het onderdeel “Inleiding” van de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging wordt verwezen.
De Raad heeft kennis genomen van het feit dat de regering zich inspant om te bewerkstelligen dat de ontwerpbegroting 2012 voldoet aan de financiële normen, genoemd in artikel 15, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet). De Raad wenst kanttekeningen te plaatsen bij de meerjarige houdbaarheid van de uitgavenbeperkende en inkomstenverhogende maatregelen die de regering voornemens is in het dienstjaar 2012 in te voeren.
De Raad is zich ervan bewust dat bepaalde van de door de regering voor het dienstjaar 2012 voorgenomen maatregelen, zoals de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60 naar 65 jaar, ingrijpend
van aard zijn. Het betreft maatregelen die veel tijd en inzet alsmede voldoende bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak vergen. Deze maatregelen dienen tijdig te worden ingevoerd om het beoogde budgettaire effect te sorteren. Voor de invoering van een deel van deze maatregelen dient een landsverordening tot stand te worden gebracht. De Raad constateert dat het merendeel van de betreffende ontwerplandsverordeningen nog niet bij de Raad ter advisering zijn ingediend. Ook constateert de Raad dat in de uiteenzetting over de stand van zaken van de implementatie van genoemde maatregelen (pagina’s 9 tot en met 16 van het onderdeel “Algemene Beschouwingen” van de toelichting behorende bij de ontwerpnota van wijziging) slechts de data voor implementatie van genoemde maatregelen worden vastgesteld. Genoemde uiteenzetting biedt naar het oordeel van de Raad onvoldoende houvast voor een beoordeling of de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk tijdig kunnen worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat een gedegen tijdsplanning ontbreekt, althans niet in de aan de Raad overgelegde stukken is opgenomen.
Gezien het bovenstaande staat het naar het oordeel van de Raad nog steeds niet vast dat de ontwerpbegroting 2012, zoals gewijzigd bij de onderhavige nota van wijziging, uitvoerbaar zal zijn en zal voldoen aan de normen, genoemd in artikel 15, eerste lid, van de Rijkswet. Door het ontbreken van een gedegen tijdsplanning staat het ook nog niet vast of de meerjarenbegroting een getrouwe en volledige weergave behelst van de uitkomsten van de voorgenomen uitgavenbeperkende en inkomstenverhogende maatregelen.
De Raad adviseert met inachtneming van het vorenstaande de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging aan te vullen en waar nodig de ontwerpbegroting 2012 en de meerjarenbegroting aan te passen.

2. De overzichten behorende bij de ontwerpbegroting 2012

Bij het begin van de ontwerpnota van wijziging blijkt dat er wijzigingen worden aangebracht in “de staat van inkomensoverdrachten” van de ontwerpbegroting 2012.
Uit genoemde staat zelf volgt echter niet welke wijzigingen daarin worden aangebracht.
De Raad adviseert in genoemde staat aan te geven welke wijzigingen daarin worden aangebracht.

Bij de ontwerpnota van wijziging is onder meer “de staat van opgenomen geldleningen” bijgevoegd. De Raad constateert echter dat in het lichaam van de ontwerpnota van wijziging (onderdelen A tot en met E) niet uitdrukkelijk is vermeld dat genoemde staat wordt gewijzigd.
De Raad adviseert om de staten waarin geen wijzigingen zijn aangebracht niet bij de ontwerpnota van wijziging te voegen of om alsnog aan te geven waarom de staten bij genoemde ontwerpnota zijn gevoegd.

3. Het onderdeel “Algemene Beschouwingen” van de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging

a. Dividendinkomsten
De Raad kan uit het onderdeel “Algemene Beschouwingen” van de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging (pagina’s 6 en 7) opmaken dat de ontvangstenramingen betreffende dividendopbrengsten nog onzeker zijn. De reden hiervoor is dat het innen van dividenden van overheidsbedrijven om uiteenlopende redenen moeilijk te realiseren is. Om te garanderen dat de regering de geraamde ontvangsten in de ontwerpbegroting 2012 daadwerkelijk ontvangt, is zij voornemens met een plan van aanpak te komen.
Genoemd plan komt erop neer dat concessierechten zullen worden verleend aan bepaalde overheidsbedrijven tegen een vaste vergoeding.
De Raad meent dat hetgeen onder het onderdeel “Algemeen” van dit advies over het maken van een tijdsplanning is gesteld evenzeer geldt ten aanzien van genoemde accentverschuiving in de doelstelling van de regering.
De Raad adviseert om in hogerbedoeld plan rekening te houden met onder andere de fiscaalrechtelijke en vennootschapsrechtelijke gevolgen van de invoering van een vorm van concessierechten.

b. Het personeelsbestand
De Raad heeft kennis genomen van de problematiek met betrekking tot uitzendkrachten en personen die middels kortlopende contracten langdurig werkzaam zijn bij overheids-nv’s en
-stichtingen.
De Raad vraagt zich af of eerdergenoemde problematiek ook binnen het overheidsapparaat bestaat. Indien dat het geval is, adviseert de Raad in de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging aan te geven hoe de regering voornemens is die problematiek aan te pakken en wat de gevolgen daarvan zijn voor de ontwerpbegroting 2012 en de meerjarenbegroting.

c. Belangrijke besluiten met betrekking tot uitgavenbeperkende en inkomstenverhogende maatregelen
In de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging staat dat onder andere het besluit door de regering is genomen om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 65 jaar (pagina 9). Tevens is een besluit genomen over de invoer van de basisverzekering en overige ombuigingsmaatregelen (pagina 10). Het is de Raad niet duidelijk of het hier om definitieve besluiten gaat of om uitgangspunten.
De Raad beveelt aan de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging op dit punt te verduidelijken.

d. De gezondheidszorg
Blijkens de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging (pagina’s 10 tot en met 13) is de regering voornemens onder andere een basisverzekering in te voeren om het jaarlijkse tekort in de gezondheidszorg het hoofd te bieden. Het invoeren van genoemde maatregel dient volgens de toelichting gepaard te gaan met een verhoging van de premie van 10,4% naar 12%. De Raad leidt uit de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze maatregel af dat de kring van verzekerden, die op grond van de basisverzekering aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van geneeskundige behandeling en verpleging en uitkering ruim is. De Raad merkt op dat in genoemde toelichting geen gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de omvang van de additionele premieopbrengsten en schadeuitkeringen gerelateerd aan de dekking van de ruimere kring van verzekerden.
De Raad is van oordeel dat in genoemde toelichting onvoldoende inzicht wordt gegeven in de financiële haalbaarheid en de meerjarige houdbaarheid van de invoering van bovengenoemde maatregel teneinde ook in toekomstige jaren tekorten in de gezondheidszorg te vermijden.
De Raad adviseert de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging met inachtneming van het bovenstaande aan te vullen.

4. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 bij de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 19 december 2011

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

________________ ____________________
mr. C.M. Grüning mevr. mr. C.M. Raphaëla

 

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel de ontwerpnota van wijziging als de bijbehorende toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1. De ontwerpnota van wijziging

In de aanhef dient na “Zitting 2011-2012)” het nummer van het Statenstuk te worden toegevoegd.

In het opschrift van de ontwerpnota van wijziging dienen de woorden “tot wijziging van de landsverordening” te worden geschrapt.

In de onderdelen A tot en met E dienen tot uitdrukking te komen dat de recapitulatiestaten, de gewone dienst, het eindcijfer, de staat van inkomensoverdrachten en de consolidatiestaat, per hoofdstuk en per economische categorie bij de onderhavige nota van wijziging worden herzien.

2. De toelichting bij de ontwerpnota van wijziging

a. Algemeen
In het voorblad van de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging dienen de woorden “Memorie van” alsmede de woorden “wijziging van de Landsverordening tot” te worden geschrapt.

In het opschrift van de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging dienen de woorden “tot wijziging van de landsverordening” te worden geschrapt.

In de inhoudsopgave van de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging dient onder het onderdeel “Nota van Financiën” de woorden “I. Nota van Financiën op de suppletoire begroting 2011” te worden vervangen door “I. Nota van Financiën op de Begroting 2012”.

b. De algemene beschouwingen
Pagina aangeduid met “i”
In het opschrift van de inhoudsopgave dienen de woorden “memorie van” alsmede de woorden “tot wijziging van de landsverordening” te worden geschrapt.

In het eerste tekstblok van het onderdeel “0. Inleiding” dient het jaartal “2011” te worden vervangen door het jaartal “2012”.

Pagina 9
Op pagina 9 wordt in de laaste volzin van het derde tekstblok verwezen naar een memorandum dat bij de ontwerpnota van wijziging zou zijn bijgevoegd. Het is voor de Raad niet duidelijk welk memorandum hier wordt bedoeld.
De Raad adviseert de regering duidelijk te maken om welk memorandum het in genoemd onderdeel precies gaat.

Pagina 10
De Raad adviseert omwille van de leesbaarheid van de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging om het onderdeel “AOV-fonds en Ambtenarenpensioenfonds” op pagina 15 te incorporeren in het onderdeel “Pensioenfondsen” op pagina’s 9 en 10.

Pagina 11
Op pagina 11 dient in het tweede tekstblok, eerste volzin tussen “60” en “circa” het woord “miljoen” te worden ingevoegd. Ook dient na het cijfer “60” het woord “circa” te worden geschrapt.

Pagina 12
Op pagina 12 onder het onderdeel “Kring der verzekerden basisverzekering” dient in het voorlaatste tekstblok het woord “terugbrengen” te worden vervangen door het woord “teruggebracht”.

Pagina 14
Op pagina 14, onder het onderdeel “Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB)” dient in het voorlaatste tekstblok het woord “isketenzorg” te worden vervangen door de woorden “is keten zorg”.

In de voetnoot (“footer”) dient “Nota van Financiën” te worden vervangen door “Algemene Beschouwingen”. “Footer” op pagina’s 1-16, verplaatsen naar 2a Algemeen.

c. De Nota van Financiën
Pagina 20
In het opschrift dient het woord “wijzjiging” te worden vervangen door “wijziging”.

Pagina 26
In het laatste tekstblok dient “Tabel 6“ te worden vervangen door “Tabel 5”.

Pagina 27
In de laatste volzin van het laatste tekstblok dient aan te worden gegeven in welke tabel de mutaties op het bedrag begroot voor sociale voorzieningen zijn weergegeven.

Pagina 31
In de eerste volzin van het laatste tekstblok dient “Tabel 11” te worden vervangen door “Tabel 10”.

Pagina 32
In de eerste volzin van het laatste tekstblok dient het woord “voor” te worden geschrapt.