no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/43-08-LV

Uitgebracht op : 18/09/2009
Publicatie datum: 28/06/2011

Initiatief-ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (Aanpassing en uitbreiding strafbaarstelling zedendelicten tegen jeugdigen) (Zitting 2003-2004-2806) (6353/RNA’08, DWJ’ 08/545)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 14 november 2008 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 14 september 2009, bericht de Raad u als volgt.

De onderhavige initiatief-ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (Aanpassing en uitbreiding strafbaarstelling zedendelicten tegen jeugdigen) strekt, volgens de considerans, ertoe een aantal strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen met betrekking tot de zeden, te wijzigen, uit te breiden dan wel in te voeren ter bestrijding van zedendelicten tegen jeugdigen en verhoging van bescherming daartegen door de strafwet.

Bestudering van het onderhavige initiatief-ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Algemeen
Op 25 maart 2004 heeft de Raad overeenkomstig uw verzoek van 9 februari 2004 advies (kenmerk RvA no. RA/08-04) uitgebracht omtrent een voorontwerp van een initiatief-ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (Aanpassing en uitbreiding strafbaarstelling zedendelicten tegen jeugdigen). De daarin gemaakte opmerkingen van de Raad zijn in de onderhavige in ontwerp goedgekeurde initiatief-landsverordening en de bijbehorende memorie van toelichting verwerkt.
 

Inhoudelijke opmerkingen
Aangezien – afgaande op de aan de Raad overgelegde stukken – door de regering geen advies is ingewonnen van de Directie Financiën, zoals vereist in artikel 2 van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.B. 2001, no. 110), staat het voor de Raad niet onomstotelijk vast dat er geen financiële gevolgen aan de uitvoering van het onderhavige initiatief-ontwerp verbonden zullen zijn. De Raad geeft de regering in overweging om laatstgenoemde bepaling alsnog in acht te nemen.

 

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige initiatief-ontwerp-landsverordening vast te stellen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 18 september 2009

de Ondervoorzitter,                          de Secretaris,

 

_______________                            ____________________
Prof mr. F.B.M. Kunneman         mevr. mr. C.M. Raphaëla