no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/47-15-LB

Uitgebracht op : 19/04/2016
Publicatie datum: 20/05/2016

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen (zaaknummers 2015/054880, 2015/055457 en 2015/055094)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen 
(zaaknummers 2015/054880, 2015/055457 en 2015/055094)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 7 december 2015 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 18 april 2016, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerking ten aanzien van het ontwerp

Reikwijdte van de ontheffingsmogelijkheid (artikel I, onderdeel B)

In artikel I, onderdeel B, onder punt 2, van het onderhavige ontwerplandsbesluit (hierna te noemen: het ontwerp) wordt het tweede lid van artikel 2 van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen (hierna te noemen: het Landsbesluit) vervallen verklaard. Op grond van het tweede lid van artikel 2 van het Landsbesluit kan de Minister van Financiën in de gevallen dat nakoming van de verplichting om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken onmogelijk is voor de belastingplichtige of uit oogpunt van bedrijfsvoering onevenredig nadelig is, ontheffing verlenen waarbij, gelet op artikel 44a, tweede tot en met het zesde lid van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna te noemen: de ALL), beperkingen en voorwaarden gesteld kunnen worden.

Volgens de toelichting op artikel I, onderdeel B, van het ontwerp kan het tweede lid van artikel 2 van het Landsbesluit vervallen gelet op het nieuw in de ontwerplandsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen[1] voorgestelde tiende lid van artikel 44a van de ALL, waarin een algehele ontheffingsbepaling is opgenomen. Naar het oordeel van de Raad is de rechtsgrond voor het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 2, tweede lid, van het Landsbesluit gezien het bovenstaande ruimer dan de rechtsgrond voor het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 44a, tiende lid, van de ALL. Geconcludeerd kan worden dat in het tiende lid van artikel 44a van de ALL, in tegenstelling tot het gestelde in de nota van toelichting, geen algehele ontheffingsbepaling is opgenomen. Om deze reden adviseert de Raad de regering om artikel I, onderdeel B, van het ontwerp te schrappen.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 19 april 2016

Namens de Ondervoorzitter, fng.,                              de Secretaris,

 

________________________                                _____________________

mevr. mr. L.M. Dindial                                          mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

[1] Adviesverzoek van de Gouverneur d.d. 17 december 2015 over de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene Landsbelastingen, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening van 30 december 2014 regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen, de Successiebelastingverordening 1908, de Landsverordening omzetbelasting 1999 en het Faillissementsbesluit 1931 (Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen) (zaaknummers 2015/054768, 2015/55127 en 2015/055069) (RvA no. RA/50-15-LV).

 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

Het opschrift

Voorgesteld wordt de vindplaats van het in het opschrift genoemde Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen in een voetnoot aan te geven.

Artikel I, onderdeel A

Voorgesteld wordt om ten behoeve van de leesbaarheid de zinsnede “die ter zake van zijn leveringen of diensten een kassa dient uit te reiken met gebruikmaking van een fiscaal kasregistratiesysteem” achter het woord “administratieplichtige” in zowel subonderdeel 1° als subonderdeel 2° te plaatsen.

Artikel II

Voorgesteld wordt om de formulering van de inwerkingtredingsbepaling in overeenstemming te brengen met het tweede lid van aanwijzing 140 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

De nota van toelichting

Het opschrift

Voorgesteld wordt om de juiste benaming van het in het opschrift genoemde Landsbesluit fiscale kasregistratiesysteem te hanteren en om de vindplaats ervan in een voetnoot aan te geven.

Paragraaf I. Algemeen

Voorgesteld wordt om in de vierde volzin van paragraaf “I. Algemeen” de zinsnede “onderdeel b, ALL is verplicht om” te vervangen door “onderdeel b van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: de ALL) verplicht is om”.

Toelichting op artikel I, onderdeel A

In de eerste volzin van de toelichting op artikel I, onderdeel A, van het ontwerp dient “artikel 1, onderdeel b, sub 2°,” te worden vervangen door “artikel 1, onderdeel d, onder 2° van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen,”.