no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/49-15-LB

Uitgebracht op : 22/12/2015
Publicatie datum: 20/05/2016

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende vaststelling van de hoogte van de griffierechten, als bedoeld in artikel 18, eerste en tweede lid, van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken (zaaknummer 2015/060948)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende vaststelling van de hoogte van de griffierechten, als bedoeld in artikel 18, eerste en tweede lid, van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 
(zaaknummer 2015/060948)

Advies: Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 17 december 2015 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 21 december 2015, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Algemeen

De financiële consequenties en het financieel advies

In het onderdeel “Financiële consequenties” van de nota van toelichting bij het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen (hierna: het ontwerp) wordt verwezen naar de memorie van toelichting behorende bij de Landsverordening op het beroep in belastingzaken. In artikel 11 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 staat dat in de toelichting op ontwerpen van wet- en regelgeving een afzonderlijk onderdeel moet worden opgenomen waarin de financiële gevolgen voor en de dekking door het Land worden vermeld. Mede gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel is het gewenst dat de Sector Financieel Beleid en Begrotingsbeheer van het Ministerie van Financiën een financiële toetsing verricht. De Raad constateert dat in de nota van toelichting bij het onderhavige ontwerp geen financiële paragraaf is opgenomen.

De Raad adviseert de regering om alsnog een financiële paragraaf in de nota van toelichting op te nemen nadat een financiële toetsing is verricht door voornoemde sector van het Ministerie van Financiën. De Raad ontvangt gaarne het advies van genoemd ministerie zodra dit beschikbaar is ten einde alsnog een aanvullend advies uit te brengen indien daartoe aanleiding bestaat.

De inwerkingtredingsdatum en de informatieplicht van de regering

In artikel 3 van het ontwerp leest de Raad dat de inwerkingtreding op 1 januari 2016 is gesteld. Aangezien het ontwerp extra financiële lasten voor burgers en bedrijven met zich mee zal brengen, is de Raad van oordeel dat de gemeenschap ten spoedigste geïnformeerd zou moeten worden. Uit de nota van toelichting of de overige bij het adviesverzoeken gevoegde stukken is niet gebleken op welke wijze de regering hiermee om zal gaan.

De Raad vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen  voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 22 december 2015

de Ondervoorzitter,                                                     de Secretaris,

___________________________                            ____________________

mevr. mr. drs. B. J. Doran-Scoop                            mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

 

Het ontwerp

Het opschrift

De Raad stelt voor om de vindplaats van de in het opschrift genoemde Landsverordening op het beroep in belastingzaken in een voetnoot aan te geven. Tevens stelt de Raad voor in navolging van aanwijzing 85 van de Aanwijzingen voor de regelgeving voor om de citeertitel van het landsbesluit tussen haakjes in het opschrift op te nemen.

De aanhef

De Raad stelt voor om de aanhef van het ontwerp in overeenstemming te brengen met artikel 8 van de Bekendmakingsverordening door de zin “Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken;” te schrappen.

Artikel 2

In de aanhef van artikel 2 van het ontwerp dient “artikel 17a,” te worden vervangen door “artikel 17b,”.

De nota van toelichting

Algemeen deel

In de vierde volzin van het algemeen gedeelte van de nota van toelichting dient “artikel 17a,” te worden vervangen door “artikel 17b,”.