no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/53-20-LB

Uitgebracht op : 02/02/2021
Publicatie datum: 19/03/2021

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 56, vierde lid, van de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Landsbesluit aanvraag- en aanmeldingskosten effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders) (zaaknummer 2019/051625)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 56, vierde lid, van de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Landsbesluit aanvraag- en aanmeldingskosten effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders)
(zaaknummer 2019/051625)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 27 november 2020 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 1 februari 2021, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Desalniettemin wijst de Raad op het tweede lid van artikel 3 in samenhang met het tweede lid van artikel 8 van het Centrale Bank-statuut waarin wordt bepaald dat de landen Curaçao en Sint Maarten zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving, voor zover in relatie tot de doelstellingen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen, eenvormig en verenigbaar zijn met het Centrale Bank-statuut, alsmede een gelijkluidende ingangsdatum bevatten. Uit de bij het adviesverzoek gevoegde stukken kan niet worden opgemaakt of met Sint Maarten overleg is gevoerd over het voorgestelde in het onderhavige ontwerp. De regering wordt aanbevolen om met voornoemde artikelen rekening te houden.

Voor wetstechnische en redactionele opmerkingen verwijst de Raad naar de bij dit advies behorende bijlage die integraal onderdeel hiervan uitmaakt.

De Raad geeft u in overweging dienovereenkomstig te besluiten.

De Raad wijst er op dat artikel 27, zevende lid juncto zesde lid, onder b, van de Landsverordening Raad van Advies voorschrijft dat openbaarmaking van dit advies achterwege kan blijven.

Willemstad, 2 februari 2021

de Ondervoorzitter,                                                    de Secretaris,

____________________                                            _____________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                               mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/53-20-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

Artikel 2

Voorgesteld wordt om in de onderdelen a, b en c van het tweede lid telkens tussen “voor” en “aanvraag” het lidwoord “de” op te nemen.

Ook wordt voorgesteld in het derde lid ‘Dit bedrag zal niet worden” te vervangen door “Het bedrag, bedoeld in het tweede lid, wordt niet”.

De nota van toelichting

Pagina 3

Voorgesteld wordt om:

de vindplaats van de in de eerste volzin van paragraaf I. “Algemeen deel” genoemde landsverordening in een voetnoot aan te geven;

in de eerste volzin van het vierde tekstblok van paragraaf I. “Algemeen deel” aan te geven welke de consultatiedatum c.q. consultatieperiode was;

in de laatste volzin van het laatste tekstblok tussen “een” en “van” het woord “geweest” op te nemen, met dien verstande dat laatstgenoemd woord in de eerste volzin op pagina 4 van de nota van toelichting wordt geschrapt.

Uit het derde tekstblok van paragraaf I. “Algemeen deel” van de nota van toelichting (pagina 3) volgt dat voor het vaststellen van een methode die gebruikt zal worden bij de berekening van de kosten voor een aanvraag of aanmelding aansluiting is gezocht bij de regio. Verderop in dezelfde paragraaf maar in het derde tekstblok op pagina 4 van de nota van toelichting volgt dat de Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten haar proces van tariefbepaling afgestemd heeft op de gebruikte aanmeldingstarieven bij concurrerende jurisdicties in Europa en in de regio.

De Raad adviseert de regering deze discrepantie in de nota van toelichting te corrigeren door de nota van toelichting aan te passen.

Pagina 4

Voorgesteld wordt om in de laatste volzin van het tweede tekstblok “op” te vervangen door “in”.

Pagina 5

Voorgesteld wordt om het woord “telkens” te schrappen.

Voorgesteld wordt in de voorlaatste volzin “landsverordening” te vervangen door “Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders”.